Skoči do osrednje vsebine

Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - Infrastruktura za alternativna goriva v prometu

Evropska komisija je 16. septembra 2021 objavila razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za promet, v okviru katerega je objavila tudi razpis v višini 1,575 milijard evrov, namenjenih vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (vključno z infrastrukturo za hitro polnjenje električne energije in polnjenje z vodikom na cestnem omrežju TEN-T). Ta sredstva se dodeljujejo preko posebnega instrumenta »Alternative Fuel Infrastructure Facility«, kjer je na voljo več rokov za oddajo vloge, ki so enakomerno razporejeni do leta 2023.

Roki za oddajo vlog na Evropsko komisijo so:

  • 19. 01. 2022
  • 07. 06. 2022
  • 10. 11. 2022
  • 13. 04. 2023
  • 19. 09. 2023

Izjava za prejem podpisanega obrazca "Letter of support (Member State agreement)" za prijavo na razpis "2021 CEF Transport"

Predhodno posredovanje popolnih prijav na Ministrstvo za infrastrukturo je nujno potrebno, kajti CINEA sprejema samo vloge, ki jih je zadevna država članica pregledala in potrdila. Pregleda in potrditve prijave ne moremo zaključiti, če ne razpolagamo z ustrezno dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vloge brez potrdila države članice ne ustrezajo zahtevam razpisa in se zato ne bodo upoštevale pri postopku vrednotenja in dodelitve sredstev. Potrdilo s strani Ministrstva za infrastrukturo morajo pridobiti vsi prijavitelji, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.

Informacija o nameri za oddajo vloge

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da nam čim prej pošljete predhodno informacijo o nameri za oddajo vloge in kratek opis projekta na Finančni sektor, Oddelek za evropska sredstva, s pripisom IPE 2021. Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge in ne prejudicira podatkov v končni vlogi.

Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:
- ime projekta,
- upravičence,
- ozadje in namen,
- prioriteto razpisa,
- navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.