Skoči do osrednje vsebine

Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - Infrastruktura za alternativna goriva v prometu

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je 16. septembra 2021 objavila razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za sofinanciranje polnilne infrastrukture za alternativna goriva v višini 1,575 milijarde evrov. Od tega je iz splošne ovojnice na voljo 1,2 milijarde evrov nepovratnih sredstev, iz kohezijske ovojnice pa 375 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Projekti, ki se bodo izvajali v okviru tega razpisa bodo doprinesli k uresničevanju podnebnih ciljev Unije ter razvoju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).

Razpis je odprt s petimi roki, ki bodo enakomerno razporejeni do leta 2023:

1. rok: 19. 1. 2022
2. rok: 7. 6. 2022
3. rok: 10. 11. 2022
4. rok: 13. 4. 2023

5. rok: 7. 11. 2023 - sprememba

Na zadnjem, 5. roku, bodo sprejeti samo predlogi, ki jih podpirajo izvajalski partnerji razpisa. Seznam izvajalskih partnerjev je objavljen na strani razpisa na Portalu za financiranje in razpise. Slovenski izvajalski partner je Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.- SID. Predlogi projektov, ki jih podpirajo druge javne ali zasebne finančne institucije, bodo zavrnjeno kot neustrezni.

Izjava za prejem podpisanega obrazca "Letter of support (Member State agreement)" za prijavo na razpis "2021 CEF AFIF"

Predhodno posredovanje popolnih prijav na Ministrstvo za infrastrukturo je nujno potrebno, kajti CINEA sprejema samo vloge, ki jih je zadevna država članica pregledala in potrdila. Pregleda in potrditve prijave ne moremo zaključiti, če ne razpolagamo z ustrezno dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vloge brez potrdila države članice ne ustrezajo zahtevam razpisa in se zato ne bodo upoštevale pri postopku vrednotenja in dodelitve sredstev. Potrdilo s strani Ministrstva za infrastrukturo morajo pridobiti vsi prijavitelji, ki bodo projekt izvajali na območju Republike Slovenije.

Informacija o nameri za oddajo vloge

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da nam čim prej pošljete predhodno informacijo o nameri za oddajo vloge in kratek opis projekta na Finančni sektor, Oddelek za evropska sredstva, s pripisom IPE 2021. Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge in ne prejudicira podatkov v končni vlogi.

Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:
- ime projekta,
- upravičence,
- ozadje in namen,
- prioriteto razpisa,
- navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.