Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007

Rok za prijavo je potekel.

Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti promocije in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023 (v nadaljevanju ETM 2023). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih dvanajstih vrst aktivnosti:

 • A: Organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov
 • B: Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni«
 • C: Promocijska kampanja o javnem prevozu
 • D: Uvedba prevozov na klic ali novih linij javnega prevoza
 • E: Aktivno v vrtec ali šolo
 • F: Šolska ulica
 • G: Parkirni dan
 • H: Popravljalnica in izmenjevalnica koles
 • I: Aktivnosti za mladino
 • J: Peš kažipoti
 • K: Spodbujanje trajnostne mobilnosti
 • L: Pospravimo ulice

 

Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. peš kažipot v okviru aktivnosti J) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9. – 22. 9. 2023. Občina lahko prične z izvedbo pred uradnim začetkom ETM 2023, vendar mora skladno z minimalnimi zahtevami le te izvesti tudi v tednu od 16. 9. – 22. 9. 2023. Predmet sofinanciranja so le upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma objave javnega razpisa do vključno 15. 10. 2023.

Prejemniki sredstev

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2023, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.

Podpisna listina o sodelovanju na ETM 2023 se nahaja na spletni strani https://www.tedenmobilnosti.si/za-koordinatorje. Podpisne listine se hranijo pri nacionalni koordinatorki za ETM, v prostorih MOPE.

V kolikor je bila podpisna listina oddana pred oddajo vloge, se kopija obvezno priloži k vlogi.

Skupna višina sredstev

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 210.000,00 EUR.

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme je 5.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti so upravičeni naslednji stroški:

 • neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti;
 • stroški informiranja in oglaševanja v medijih;
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Dokumentacija

Dodatne informacije

Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa najkasneje do 24. 5. 2023 na spletno pošto etm.mope@gov.si.