Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov iz podintervencije Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 24.407,50 eurov.

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 17. julija 2023 z začetkom ob 9.00 uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Upravičeni stroški so stroški obnove tipičnih čebelnjakov, ki so lahko leseni, kamniti ali opečni (razna restavratorska dela, vključno z barvanjem, obnovo in manjšo zamenjavo posameznih delov), so s projektom neposredno povezani in so potrebni za njegovo izvedbo. Upravičeni stroški so stroški obnove, ki so nastali v obdobju upravičenosti in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023 ter temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.

Vlagatelj pripravi in priloži k vlogi potrdilo, da je tipični čebelnjak vpisan v Register starih čebelnjakov oziroma Register nepremične kulturne dediščine, kar potrdi odgovorna oseba, ki vodi register. Potrdilu so priložene geolocirane fotografije, opremljene z datumom in lokacijo tipičnega čebelnjaka; popis potrebnega dela in materiala za predvideno obnovo; tri primerljive ponudbe; stroški obnove z računi s specificiranimi količinami materiala in dela, potrdila o plačilu in geolocirane fotografije obnovljenega tipičnega čebelnjaka.

Vlagatelju se prizna najvišji znesek sofinanciranja obnove tipičnega čebelnjaka do vključno 5.000,00 eurov brez vštetega DDV.

Upravičenec, ki pridobi sredstva za podintervencijo Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov, mora do konca programskega obdobja imeti v registru čebelnjakov vpisano vsaj eno čebeljo družino.

Javni razpis

Javni razpis

Razpisna dokumentacija