Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih EK razpisuje za NVO iz držav članic EU ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je v Uradnem listu RS, št. 16/21, objavilo besedilo javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2020.

Odpiranje prijav

Odpiranje prijav bo potekalo v torek, 9. 3. 2021, ob 10. uri v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, na naslovu Gregorčičeva ulica 25a, Ljubljana (velika sejna soba - pritličje). Odpiranje prijav bo javno.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz naslednjih instrumentov ter programov Unije:

 • Evropski razvojni sklad (EDF),
 • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
 • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
 • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
 • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
 • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
 • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2023.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 76/19 z dne 13. 12. 2019) in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni ali so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2019 in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni.

Vrednost javnega poziva

Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije za leto 2020, znaša 110.000,00 EUR.

Dokumentacija

Vprašanja in odgovori

Vprašanje:

Imamo potrjen projekt v BiH, financiran s strani EIDHR. Začetek projekta bo 1. 3. 2021, trenutno čakamo na podpis pogodbe. Glede na to, da bo ministrstvo sofinanciralo projekte, ki bodo potekali v času prijave, me zanima, če smo upravičeni do financiranja, če prijavo oddamo med 1. in 3. marcem, ko bo projekt uradno že potekal (oz. se začel)? Če pogodbe takrat še ne bomo imeli, jo bo možno oddati naknadno?

Odgovor:

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv. Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 3. marca 2021. O dodelitvi sredstev (o upravičenosti do financiranja) po tem javnem pozivu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.

Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki in mora vsebovati v celoti izpolnjene in podpisane prijavne obrazce in priloge, ki so določeni v besedilu javnega poziva pod točkama 11.2 (a) in 11.2 (c). Kopija pogodbe je določena kot priloga št. 3 pod točko 11.2 (c) besedila javnega poziva. V primeru formalno nepopolne prijave bo strokovna komisija v osmih (8) dneh od zaključka odpiranja prijav prijavitelja pozvala k dopolnitvi prijave. Poziv za dopolnitev prijave bo posredovan s priporočeno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijava, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, bo zavržena s sklepom predstojnika ministrstva.

Vprašanje:

Na Misijonskem središču bi se želeli prijaviti na vaš razpis, in sicer za hrano na severu Etiopije, kjer je vojna in potrebujejo pomoč. Zanima nas, ali se Misijonsko središče lahko prijavi, čeprav se zadnja leta financira samo iz darov?

Odgovor:

Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov Evropske komisije in se financirajo iz naslednjih instrumentov EU:

 • Evropski razvojni sklad (EDF),
 • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
 • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
 • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
 • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
 • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
 • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Prejemniki sredstev javnega poziva

Strokovna komisija

Minister je za vodenje javnega poziva z odločbo številka 5017-3/2020/2 z dne 5. 1. 2021 imenoval tričlansko komisijo v sestavi:

 • Matjaž Florjanc Lukan, univ. dipl. ekonomist, sekretar, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve (predsednik komisije),
 • Gregor Slabe, univ. dipl. ekonomist, svetovalec III, Kabinet ministra, Ministrstvo za zunanje zadeve (član),
 • mag. Jana Grilc, magistra znanosti, pooblaščena ministrica, Pisarna državnega sekretarja, Ministrstvo za zunanje zadeve (članica).

Kontakt

Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani prijavitelji pošljejo na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer do vključno 26. februarja 2021. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo podani.

Rok za oddajo prijave na javni poziv je do vključno 3. marca 2021.