Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv Ministrstva za kulturo za sodelovanje v svetu Javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center

Rok za prijavo je potekel.

Ustanovitelj v skladu s prvim in drugim odstavkom 19. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, po izvedenem javnem pozivu v svet javnega zavoda imenuje:

 • dva člana, od tega enega strokovnjaka s področja pravnih ali finančnih zadev in enega s področja delovanja javnega zavoda, kot predstavnika ustanovitelja
 • enega člana, predstavnika samozaposlenih na področju kulture, na predlog samozaposlenih na področju kulture,
 • enega člana, predstavnika nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO) na področju kulture, na predlog  NVO-jev na področju kulture in
 • enega člana, predstavnika javnih zavodov na področju kulture, na predlog javnih zavodov na področju kulture.

Kandidati, ki se bodo javili na javni poziv za člane sveta, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
 • poznajo osnovne dejavnosti, finančni ali pravni okvir delovanja javnega zavoda;
 • niso funkcionarji v izvršilni veji oblasti oziroma funkcionarji, katerega opravljanje funkcije ni združljiva s članstvom v svetu javnega zavoda;
 • so člani največ enega organa nadzora oziroma sveta javnega zavoda;
 • niso v poslovnem razmerju z javnim zavodom (dobavitelj blaga ali storitev za javni zavod za katerega kandidirajo, vključujoč svetovalne in revizorske storitve);
 • dajejo soglasje k imenovanju, v primeru izbora;
 • dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja za predstavnika ustanovitelja v organu javnega zavoda, za katerega se prijavljajo.

Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z oznako: Ne odpiraj »Javni poziv za sodelovanje v Svetu javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center« na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mk@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za prijavo je do vključno 3. januarja 2024.