Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor izvajalcev operacij Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023

Rok za prijavo je potekel.

Prejemniki sredstev

Strokovna komisija v sestavi:

  • Barbara Kuk Žgajnar, predsednica komisije,
  • Maja Celarc Accetto, MIZŠ, namestnica predsednice komisije,
  • Marjan Vidrih, MIZŠ,
  • Nina Jug, MIZŠ,
  • Boris Klančnik, CPI
  • Andreja Vuk, CPI,

je na javnem razpisu za izbor izvajalcev operacij Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023 izbrala naslednja prejemnika sredstev:

  • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (175.000,00 EUR, od tega EU sredstev: 140.000,00 EUR in SLO sredstev: 35.000,00 EUR) in
  • Šolski center Kranj (175.000,00 EUR, od tega EU sredstev: 140.000,00 EUR in SLO sredstev: 35.000,00 EUR).

Javni razpis za izbor izvajalcev operacij Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.

Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, izboljšanju privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in učinkovitemu izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcih.

Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (mentorji) za kvalitetno svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih. 

Sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja je razdeljeno na naslednja dva sklopa:

  •  Sklop A: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Osnovno usposabljanje mentorjev
  • Sklop B: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Nadaljnje usposabljanje mentorjev

Skladno z OP EKP za obdobje 2014-2020, prednostno osjo 10,  prednostno naložbo 10.2 in specifičnim ciljem 10.2.2, je  pričakovan rezultat  izboljšanje kompetenc izvajalcev, vključenih v sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja.  Rezultat se meri s kazalnikom rezultata 10.16 Delež mentorjev v podjetjih, ki so uspešno zaključili usposabljanja. 

Učinek bo dosežen z aktivnostmi, najmanj 32 urnih usposabljanj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in za izvajanje praktičnega izobraževanja za najmanj 800 novih mentorjev pri delodajalcih, in sicer 424 novih mentorjev v vzhodni kohezijski regiji in 376 novih mentorjev v zahodni kohezijski regiji, ki se ga meri s kazalnikom učinka 10.18 Število vključenih mentorjev v podjetjih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja,  kot je razvidno iz tabele 1 v točki 11.1.

Kazalnik učinka spremlja število udeležencev, vključenih v programe usposabljanj mentorjev. Pričakuje se, da bo v izvajanje programov vključenih najmanj 800 mentorjev za Sklop A, od tega v KRVS najmanj 424, v KRZS pa najmanj 376 mentorjev.

Specifični kazalnik spremlja število udeležencev, vključenih v program Nadaljnjega usposabljanja mentorjev (Sklop B). Pričakuje se, da bo v izvajanje programov po tem javnem razpisu vključenih najmanj 710 mentorjev za Sklop B, od tega v KRVS najmanj 376, v KRZS pa najmanj 334 mentorjev.

Vrednost javnega razpisa znaša največ do 350.000,00 EUR.

Kontakt

Katarina Lisec, preko elektronske pošte: katarina.lisec@gov.si ali vsak delovni dan med 10. in 11. uro na tel. št. : 01 400 5351.

Več na portalu javnih naročil

Javni razpis Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023 za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.2: Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; ter specifičnega cilja 10.2.2: Izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji vzhodne Slovenije (KRVS) ter v kohezijski regiji zahodne Slovenije (KRZS).