Skoči do osrednje vsebine

Samostojni policijski inšpektor – psiholog (71524) v Policijski upravi Nova Gorica, Službi direktorja policijske uprave (izvaja se v nazivih samostojni policijski inšpektor II, I) (DM 71524) | Policija (Ministrstvo za notranje zadeve)

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu »samostojni policijski inšpektor – psiholog« opravljal v nazivu samostojni policijski inšpektor II z možnostjo napredovanja v naziv samostojni policijski inšpektor I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter 6-mesečno poskusno dobo. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 34. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Policijske uprave Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, Nova Gorica, oziroma v drugih uradnih prostorih organa.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - psihologija,
 • najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat usposabljanja še ni opravil, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • da ima opravljen izpit za izvajanje policijskih pooblastil (če izbrani kandidat usposabljanja še ni opravil, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« (kandidat ga lahko pridobi v okviru izbirnega postopka),
 • veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije,
 • znanje uradnega jezika,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • da je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek,
 • da nima dvojnega državljanstva,
 • da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo.

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored), pooblaščena uradna oseba, stalnost, izpostavljenost dodatnim tveganjem, ki vplivajo na notranjo varnost v policiji.  

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta:

 • svetovanje in oblikovanje strategije pri upravljanju s človeškimi viri, spremljanje in usmerjanje psihosocialne klime,
 • selekcija, psihološko testiranje kandidatov za posamezna delovna mesta oziroma napredovanja na upravi,
 • izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
 • izvajanje krizne psihološke intervencije,
 • psihološko profiliranje, svetovanje in sodelovanje pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj,
 • skrb za lastno osnovno in specialistično stopnjo usposobljenosti,
 • zagotavljanje psihološke in psihoterapevtske pomoči javnim uslužbencem Policije in zaščitenim pričam,
 • izvajanje nalog v skladu s 4. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije,
 • izvajanje policijskih pooblastil,
 • načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in nadzorovanje dela področja,
 • sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod,
 • opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi,
 • izvajanje zahtevnejših nalog in priprava zahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov,
 • sodelovanje pri organiziranju dela,
 • pripravljanje analiz in poročil,
 • sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih,
 • izvajanje nadzora,
 • opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z relevantnimi izkušnjami na področju psihologije.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ oziroma v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", ki jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov MNZ RS,  Urad za organizacijo in kadre, Štefanova ul. 2, 1501 Ljubljana, z označbo "JN –  sklic 1100-199/2023 – samostojni policijski inšpektor – psiholog v PU Nova Gorica", in sicer v roku 8 dni po objavi na spletnem portalu državne uprave GOV.SI in Zavodu RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo

Kontaktna oseba za dodatne informacije