Skoči do osrednje vsebine

Referent v Sektorju za matične zadeve, tujce in državljanstva, v Oddelku za evidence tujcev (230) | Upravna enota Ljubljana

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in tri-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ljubljana, Sektorju za matične zadeve, tujce in državljanstva v Referatu za evidence tujcev, Tobačna ulica 5, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih Upravne enote Ljubljana.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu referent opravljal v nazivu referent III (izhodiščni plačni razred: 23 oziroma 1.090,65 evra bruto), z možnostjo napredovanja v naziv referent II in referent I.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednja strokovna oziroma srednja splošna izobrazba,
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • znanje slovenskega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji
 • izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji
 • opravljanje enostavnih upravnih nalog
 • sprejem vlog in posredovanje informacij
 • vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z dajanjem potrdil iz evidenc
 • prevzem, izdaja in vodenje evidenc zaračunljivih tiskovin in plačanih upravnih taksah
 • sprejemanje plačila upravnih storitev
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati: 

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, v kateri kandidat navede vse dosedanje zaposlitve, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja (oziroma število ur študentskega dela, če gre za študentsko delo) pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila zahtevana za to delovno mesto,
 • izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Upravni enoti Ljubljana pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc,
 • izjavo kandidata, da je seznanjen in dovoljuje, da bo Upravna enota Ljubljana podatke, ki jih je kandidat navedel v prijavi za prosto delovno mesto, obdelovala za namen izvedbe javne objave.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu , ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto referent v Sektorju za matične zadeve, tujce in državljanstva, v Oddelku za evidence tujcev, številka 110-83/2023« na naslov: Upravna enota Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, in sicer v roku osem (8) dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave, portalu GOV.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.ljubljana@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Zadnji dan za prijavo je 28. 11. 2023.

Besedilo in prijavni obrazec