Skoči do osrednje vsebine

Opravljanje plačilnega prometa ureja Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Plačilne storitve v Sloveniji lahko opravljajo banke, družbe za izdajo elektronskega denarja, družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo, ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih, Banka Slovenije in Uprava za javna plačila (UJP). Dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev izdaja Banka Slovenije, ki izvaja tudi nadzor nad ponudniki plačilnih storitev.

Plačilne transakcije

Plačilna transakcija je dejanje pologa, prenosa ali dviga denarnih sredstev, ki ga odredi plačnik ali je odrejena v njegovem imenu ali jo odredi prejemnik plačila, pri čemer je izvršitev plačilne transakcije prek ponudnika plačilnih storitev neodvisna od osnovnih obveznosti med plačnikom in prejemnikom plačila.

Plačnik ali prejemnik plačila s plačilnim nalogom dajeta ponudniku plačilnih storitev navodilo za odreditev plačilne transakcije. Plačilna transakcija se lahko odredi tudi na daljavo prek interneta ali naprave, ki se lahko uporablja za komuniciranje na daljavo.

Preko ponudnikov plačilnih storitev se izvršujejo naslednje vrste plačilnih transakcij:

Domača plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači denarni valuti (EUR) v breme plačnika in v dobro prejemnika plačila, ki sta oba na območju Republike Slovenije in imata odprt račun oziroma podračun pri ponudniku plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači denarni valuti (EUR) ali drugi denarni valuti države članice Evropske unije, izvedena prejemniku v drugi državi SEPA območja (države članice EU in podpisnice Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora) in ima ponudnik plačilnih storitev plačnika in prejemnika plačila sedež v SEPA območju. SEPA je kratica za Single Euro Payments Area in predstavlja enotno območje plačil v evrih.

Druge plačilne transakcije so transakcije, ki se izvršijo v valuti, ki ni domača denarna valuta (EUR)  ali v domači denarni valuti (EUR), če se plačilna transakcija izvrši s prenosom denarnih sredstev med banko, ki opravlja plačilne storitve na območju Republike Slovenije, in banko, ki opravlja plačilne storitve na območju tretje države oziroma banko, ki ni vključena v sistem SEPA.

Za izvajanje plačil proračunskih uporabnikov v breme podračunov (odlivne plačilne transakcije) in v dobro podračunov (prilivne plačilne transakcije) je edini ponudnik plačilnih storitev Uprava za javna plačila.

Proračunski uporabniki lahko gotovinsko poslujejo prek Banke Slovenije ali prek gotovinskih oziroma ničelnih računov, ki jih odprejo pri izbranih bankah in hranilnicah.

Leta 2018 je bilo prek Uprave za javna plačila izvedenih 25.168.061 odlivnih plačilnih transakcij in 27.714.970 prilivnih plačilnih transakcij.

Število plačilnih transakcij v letu 2018

Odlivne plačilne transakcije Število
Domače 25.053.281
Čezmejne in druge 114.780
Skupaj 25.168.061
Prilivne plačilne transakcije Število
Domače 27.538.797
Čezmejne in druge 176.173
Skupaj 27.714.970
Iskalnik