Skoči do osrednje vsebine

O Stalnem predstavništvu pri zvezi Nato Bruselj

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Stalni predstavnik

Politični oddelek

Politični oddelek stalnega predstavništva obvešča državne organe v Sloveniji o najpomembnejših političnih tematikah Zavezništva. Vodja političnega oddelka je tudi namestnik stalnega predstavnika. Predstavniki političnega oddelka se na podlagi usmeritev in navodil iz Slovenije aktivno vključujejo v razprave v različnih strukturah Nata ter tako v sodelovanju z zaveznicami oblikujejo skupno politiko Zavezništva. Ena izmed temeljnih nalog je tudi izmenjava informacij, sodelovanje, povezovanje in usklajevanje s predstavniki drugih zaveznic, kot tudi partnerskih držav. Politični oddelek zagotavlja stalnemu predstavniku Slovenije pri Natu politične nasvete.

Ključna področja, ki jih pokriva Politični oddelek zajemajo:

 • Zahodni Balkan in politiko odprtih vrat (vključno z BiH, Gruzijo in Ukrajino),
 • Projiciranje stabilnosti,
 • Partnerstva,
 • Boj proti terorizmu,
 • Odnose NATO-Rusija,
 • Operacije in misije (Kosovo, Afganistan, Irak, pomorske operacije, nadzor zračnega prostora nad Evropo in Islandijo),
 • Sodelovanje NATO-EU,
 • Sodelovanje NATO-OVSE,
 • Sodelovanje NATO-OZN,
 • Načrte postopnega odzivanja (GRP),
 • Implementacija resolucije Varnostnega sveta OZN 1325 (ženske, mir in varnost),
 • Otroci v oboroženih spopadih,
 • Zaščita civilistov,
 • Nadzor nad oborožitvijo, razorožitev in neproliferacija,
 • Sodelovanje z javnostmi in javna diplomacija.

Obrambni oddelek

Sestava Obrambnega oddelka odraža organizacijo upravnega dela Ministrstva za obrambo, saj ga sestavljajo predstavniki notranjih organizacijskih enot ministrstva, vključno s podsistemom zaščite in reševanja. Obrambni oddelek vodi obrambni predstavnik, ki je najvišji predstavnik Ministrstva za obrambo pri Natu in je odgovoren za vodenje ter usklajevanje obrambnega dela predstavništva.

Obrambni oddelek uresničuje svoje poslanstvo na obrambno-političnem področju Natovega delovanja. To dela z zastopanjem nacionalnih stališč in interesov v pristojnih delovnih telesih Nata ter z rednim dialogom z notranjimi organizacijskimi enotami in organi v sestavi ministrstva. Na podlagi delovnih gradiv in razprav v Natu oddelek pripravlja predloge za oblikovanje obrambne politike in načrtov za sprejem odločitev v prestolnici. Predstavlja torej primarno vez med Natom in Ministrstvom za obrambo. Predstavniki oddelka se po svojih delovnih področjih tudi redno konzultirajo s predstavniki drugih zaveznic. Za uspešno delovanje obrambnega oddelka so bistvenega pomena ustrezne nemotene komunikacijske poti za pretok informacij, medsebojno obveščanje in posvetovanje. Prav tako zagotavlja vsebinsko in organizacijsko podporo pri pripravi ter izvedbi obiskov najvišjih predstavnikov Ministrstva za obrambo (in tudi Vlade Republike Slovenije) na Natu.

Vsebinsko Obrambni oddelek pokriva področje obrambne politike in načrtovanja, vključno z jedrskim posvetovanjem in načrtovanjem, obrambne vidike proliferacije, spremlja in sodeluje v vajah kriznega upravljanja in načrtovanja, obrambne vidike partnerstev, načrtovanje virov, oborožitve, standardizacije, kodifikacije, obrambne investicij in s tem povezana proračunska vprašanja, področje posvetovanja, poveljevanja ter kontrole (C3), ter obveščevalno-varnostno področje, vključno z nalogami varnostnega častnika predstavništva. Obrambni oddelek zagotavlja tudi vodenje podregistra Nato v okviru Stalnega predstavništva, ki podpira delovanje celotnega predstavništva in predstavlja vstopno točko za Natove tajne podatke za Slovenijo.

Vojaško predstavništvo

Vojaško predstavništvo Republike Slovenije pri NATO (VOPRE NATO) je del enovitega vojaškega predstavništva Slovenske vojske pri Nato in EU. Pripadniki VOPRE NATO opravljajo svoje delo in naloge v okviru Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri NATO.

Težiščne aktivnosti oddelka VOPRE NATO so predstavljanje in zagotavljanje interesov Republike Slovenije na vojaškem področju v Natu predvsem na strateški ravni; sodelovanje v delu vojaškega odbora in delovnih skupin ter Severnoatlantskega sveta; podpora vojaškemu predstavniku in veleposlaniku pri Nato; sodelovanje in izmenjava informacij s prestolnico (Generalštab Slovenske vojske, Poveljstvo sil Slovenske vojske in ostalimi vojaškimi predstavništvi; vzdrževanje ustreznih stikov s predstavniki SV, ki delajo na mednarodnih dolžnostih (predvsem v Mednarodnem vojaškem sekretariatu); sodelovanje z vojaškimi delegacijami zaveznic.

Funkcionalno - vsebinska področja delovanja VOPRE in iz njih izhajajoče naloge so opredeljeni z Direktivo o organiziranju in delovanju mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini. Področja dela, poslanstvo in naloge oddelka VOPRE NATO so na pripravi vojaških nasvetov na strateški ravni Zavezništva in posredovanju informaciji ter njihovem tolmačenjem med Natom in prestolnico za: razvoj strategij, politik, konceptov, krizno upravljanje, obrambno planiranje, razvoj vojaških zmogljivosti, politike in konceptov NATO odzivnih sil, operacije in misije, operativno načrtovanje, logistiko in vire (kadrovski, finančni), varnost skozi sodelovanje, partnerstva, letalstvo, zračno in raketno obrambo, pomorstvo, komunikacije, obveščevalne in varnostne zadeve, nadzor oborožitve, VIU, vaje, razvoj organizacije, razvoj doktrin in standardizacijo, vidik spola in varovanje dostojanstva, zaščita civilistov in druge.

Vojaški predstavnik zastopa načelnika generalštaba Slovenske vojske pri tekočih aktivnostih Vojaškega odbora Nata. Vsebinsko se v delo Stalnega predstavništva vključuje tudi Urad nacionalnega vojaškega predstavnika v Zavezniškem poveljstvu za operacije v Monsu.