Skoči do osrednje vsebine

Izvrševanje kazenskih sankcij

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

S kazenskimi sankcijami varujemo temeljne vrednote in načela pravnega reda ter vzpostavljamo zavedanje storilca kaznivega dejanja in drugih o nedopustnosti izvršitve kaznivih dejanj. Ob spoštovanju človeškega dostojanstva in osebnosti storilca kaznivega dejanja omogočamo, da se storilcu z ustrezno sankcijo omogoči dostojna vključitev v skupno družbeno okolje.

Področje delovanja

Za izvrševanje kazenskih sankcij in druge strokovne naloge sta pristojni Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprava za probacijo.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je pristojna tudi za organizacijo in vodenje zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma, zagotavljanje finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za njihovo delovanje, usposabljanje kadra ter uveljavljanje pravic in obveznosti zaprtih oseb.

Uprava za probacijo je pristojna za izvrševanje kazni v skupnosti, namesto v zaporu. Glavni namen probacije je, da kaznovana oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, hkrati pa je omejena s tem, da mora izpolniti določene obveznosti, ki jih naloži sodišče, državni tožilec ali komisija za pogojni odpust.

Zapor

Vrsto kazenske sankcije, ki jo mora prestati obsojenec oziroma obsojenka, izreče sodišče v kazenskem postopku. V primeru zaporne kazni mora obsojenec določen čas preživeti v zaporu, pri čemer mu zagotavljamo določene pravice, kot so začasno prebivališče, hrana, oblačila, zdravstvena oskrba in drugo. Obsojencu izdelamo individualiziran program prestajanja kazni zapora s ciljem, da ga usposobimo za življenje na prostosti. Obsojenec lahko zaprosi za predčasen ali pogojni odpust iz zapora.

Naše osnovno poslanstvo je izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem, da zagotovimo varne zapore tako za družbo kot za zaprte osebe in zaposlene. Glavni cilj izvrševanja kazenskih sankcij je možnost resocializacije zaprtih oseb oz. njihova ponovna vključitev v družbo v skladu s pravnimi in moralnimi normami. Zaprte osebe obravnavamo tako, da so sčasoma sposobne za življenje na prostosti, ne da bi ponovile kaznivo dejanje. Pri tem se trudimo, da je zaporni sistema čim bolj human, sodoben in resocializacijsko usmerjen.

Zapor ob koncu tedna

Kazen zapora do treh let se lahko v določenih primerih izvršuje tudi tako, da obsojenec med prestajanjem kazni zapora še vedno dela ali se izobražuje, proste dneve, praviloma konce tedna, pa mora preživeti v zavodu. Ta način prestajanja kazni imenujemo zapor ob koncu tedna ali alternativno prestajanje kazni zapora.

Probacija

V najširšem pomenu lahko probacijo opredelimo kot izvrševanje kazni v skupnosti namesto v zaporu. Glavni namen probacije je, da kaznovana oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, hkrati pa je omejena s tem, da mora izpolniti določene obveznosti.

Probacijska služba osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije nudi pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost, hkrati pa se zasleduje tudi cilj zagotavljanja večje varnosti družbe.

Število zaprtih oseb in zasedenost zavodov

Iskalnik