Skoči do osrednje vsebine

Obravnava zaprtih oseb temelji na interdisciplinarnem pristopu, individualnih in skupinskih metodah dela, v skladu s sodobnimi spoznanji različnih strok. Cilj strokovnih prizadevanj je usmerjen v spremljanje zaprtih oseb v okviru njihove adaptacije na življenje v zavodu, razbremenitev ob stiskah, povezanih z odvzemom in omejitvami svobode ter usposabljanje za življenje na prostosti, v skladu z družbenimi normami in omogočanje pogojev za dostojno vključitev zaprtih oseb v družbeno okolje po prestani kazni.

Strokovna obravnava

Strokovno obravnavo v zaporu izvajamo različni zaposleni: pedagogi, psihologi, socialni delavci, vzgojitelji, učitelji, učitelji praktičnega pouka, delovni terapevti in zdravstveno osebje. Obsojenca usmerjamo v tisto obliko obravnave, ki jo potrebuje ter ga motiviramo za vključitev v različne dejavnosti in aktivnosti. Zagotavljamo tudi razbremenilne razgovore, ki bistveno prispevajo k ugodnejšemu vzdušju in preprečujejo morebitne konfliktne situacije.

Posebne oblike obravnav

V zavodih izvajamo tudi posebne oblike obravnav: obravnavo storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, obravnavo oseb s težavami zaradi uživanja drog in alkohola, obravnavo oseb, ki so storilci nasilja, sodelujemo pri organizaciji in motiviranju zaprtih oseb za delo in delovno terapijo, jih motiviramo za vključevanje v izobraževanje in usklajujemo prostočasne dejavnosti.

Zdravstvena oskrba

Zdravstveno oskrbo v zaporu izvajajo regionalni zdravstveni domovi in zdravstveno osebje, ki ga zaposlimo v zaporu. Vsakega obsojenca vključimo v osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje. V zavodsko ambulanto prihajajo splošni zdravnik, psihiater, zdravnik specialist centra za odvisnost od prepovedanih drog, zobozdravnik in ginekolog za obsojenke. Pregledi v ambulantah v zavodu se opravljajo na enak način kot v vseh zunanjih splošnih ambulantah. Obsojenci nimajo pravice do proste izbire zdravnika, zdravnika – specialista in zdravstvenega zavoda.

Izobraževanje zaprtih oseb

Obsojenci imajo možnost vključevanja v različne izobraževalne programe, ki se izvajajo v zavodu in izven njega. Pri izbiri poklica ali izobraževalnega programa upoštevamo želje obsojenca, njegove zmožnosti in možnosti zavoda. Po zaključenem izobraževalnem programu prejmejo spričevalo, iz katerega ni razvidno, da so ga pridobili v času prestajanja kazni zapora. Izobraževanje v drugih izobraževalnih organizacijah zunaj zavoda se obsojencu omogoči, če je to predvideno v osebnem načrtu, na njegove stroške.

Zaposlovanje zaprtih oseb

Delo v času prestajanja kazni ni obvezno, vendar vanj usmerjamo vse obsojence. Omogočamo jim delo v gospodarskih enotah zavoda, na hišnih delih ali v delovni terapiji. Delajo tudi zunaj zavoda pri pravnih in fizičnih osebah, če je tako določeno v osebnem načrtu. Pred začetkom dela opravijo zdravniški pregled. Obsojenci, ki med prestajanjem kazni delajo, niso pokojninsko zavarovani. Za opravljeno delo prejemajo nagrado za delo. Obsojenci, ki delajo, imajo tudi pravico do letnega dopusta.

Vsakega obsojenca lahko za največ dve uri na dan napotimo na druga dela, izven rednega delovnega časa, ki so potrebna za vzdrževanje čistoče in reda v zavodu, za urejanje okolice oddelka in drugih površin v zavodu.