Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Slovenska vojska izvaja mednarodno sodelovanje s popolnjevanjem mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini ter delovanjem pripadnikov in pripadnic ter enot Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah.

Prav tako mednarodno sodelovanje izvaja z dvostranskim sodelovanjem na vojaškem področju ter sodelovanjem v regionalnih oziroma multilateralnih pobudah, s čimer prispeva k varnosti in stabilnosti tako v regiji kot tudi v širšem evropskem prostoru.

Mirnodobna struktura Slovenske vojske v tujini

Mirnodobno strukturo Slovenske vojske v tujini sestavljajo tri predstavništva Slovenske vojske in nacionalni podporni element. Enotna organizacijska struktura zagotavlja poenoteno in uspešno zastopanje interesov Slovenske vojske v tujini ter z delom v mednarodnih strukturah podpira skupne cilje, medtem ko nacionalni podporni element zagotavlja nacionalno podporo za vse pripadnike Slovenske vojske na mirnodobnih dolžnostih v tujini.

Vojaško predstavništvo pri zvezi Nato in Evropski uniji

Vojaško predstavništvo pri zvezi Nato in EU (vsebina v angleškem jeziku) je najvišje predstavništvo Slovenske vojske pri Natu in EU. Sedež predstavništva je pri Stalni misiji Republike Slovenije pri Natu v Bruslju, kjer se nahajata skupni del predstavništva ter oddelek, ki pokriva Nato. Oddelek, ki pokriva EU, se nahaja pri Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU, prav tako v Bruslju. Vojaško predstavništvo pri zvezi Nato in EU vodi vojaški predstavnik (angleško Military Representative - MILREP), ki zastopa načelnika Generalštaba Slovenske vojske v Vojaškem odboru Nata in Vojaškem odboru EU.

Naloge predstavništva so:

 • zastopanje vojaških interesov Republike Slovenije pri Vojaškem odboru Nata in Vojaškem odboru EU ter njunih delovnih telesih,
 • zagotavljanje vojaških nasvetov veleposlanikoma Republike Slovenije pri Natu in EU,
 • sodelovanje pri oblikovanju in sprejemanju strateških vojaških odločitev ter konceptov delovanja Nata in EU,
 • zagotavljanje nacionalne podpore pripadnikom Slovenske vojske v Mednarodnem vojaškem štabu Nata in Vojaškem štabu EU,
 • podpiranje ter usklajevanje sodelovanja vojaških predstavnikov Slovenske vojske v delovnih telesih Nata in EU,
 • sodelovanje z delovnimi telesi in ostalimi organi zveze Nato, v katerih ima Slovenska vojska svoje predstavnike ter v katerih zastopa interese Republike Slovenije in Slovenske vojske,
 • usklajevanje in zagotavljanje podpore ob obiskih najvišjih vojaških in civilnih predstavnikov Republike Slovenije v Natu in EU ter najvišjih predstavnikov Nata in EU v Republiki Sloveniji.

Nacionalno vojaško predstavništvo pri Zavezniškem poveljstvu za operacije

Nacionalno vojaško predstavništvo pri Zavezniškem poveljstvu za operacije (vsebina v angleškem jeziku) (angleško Allied Command Operations - ACO) s sedežem v Monsu v Belgiji zagotavlja uveljavljanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske ter podporo poveljstvu pri pripravi in vodenju operacij na strateški ravni. Nacionalno vojaško predstavništvo predstavlja Slovensko vojsko tudi pri Natovi Agenciji za komunikacijske in informacijske storitve, Celici EU za povezavo z Zavezniškim poveljstvom za operacije, Celici za operacije EU, Celici Zavezniškega poveljstva za preoblikovanje pri Vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi (angleško Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE) ter v Natovih silah za zgodnje zračno alarmiranje in kontrolo.

Naloge predstavništva so:

 • izvajanje aktivnosti pri pripravi, pogajanjih, organizaciji in izvedbi udeležbe enot ter posameznikov Slovenske vojske na operacijah EU in Natovih operacijah oziroma operacijah, ki jih Nato podpira,
 • usklajevanje in izvajanje drugih aktivnosti v zvezi z udeležbo pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske na Natovih vajah,
 • sodelovanje z državami partnericami Nata v okviru SHAPE,
 • sodelovanje v delovnih telesih SHAPE ter z vsemi organizacijskimi in podpornimi enotami v SHAPE,
 • zagotavljanje nacionalne podpore pripadnikom Slovenske vojske, ki delujejo v mirnodobni strukturi Nata pod okriljem Zavezniškega poveljstva za operacije,
 • usklajevanje ter zagotavljanje podpore ob obiskih vojaških in civilnih predstavnikov Republike Slovenije v Zavezniškem poveljstvu za operacije ter predstavnikov Zavezniškega poveljstva za operacije v Republiki Sloveniji,
 • načrtovanje, organiziranje in angažiranje Natovih odzivnih sil (angleško Nato Response Force - NRF) ter bojne skupine EU (amgleško EU Battle Group - EU),
 • sodelovanje pri odločanju in oblikovanju vojaškega nasveta za načelnika Generalštaba Slovenske vojske v zvezi z mednarodnimi vojaškimi operacijami.

Nacionalno predstavništvo za povezave pri zavezniškem poveljstvu za transformacijo

Nacionalno predstavništvo za povezave (NPP, vsebina v angleškem jeziku) deluje na sedežu Zavezniškega poveljstva za transformacijo (angleško Allied Command Transformation - ACT) v Norfolku v ZDA. Predstavništvo podpira uveljavljanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske pri oblikovanju ter uveljavljanju transformacijskih konceptov v zvezi Nato in skrbi za nepretrgan pretok informacij ter izmenjavo strokovnih rešitev med ACT in Slovensko vojsko, ki podpirajo doseganje ciljev na področju razvoja in zagotavljanja zmogljivosti Slovenske vojske.

Naloge predstavništva so:

 • posredovanje slovenskih nacionalnih stališč in pobud, ki so pomembni za razvoj nacionalnih in Natovih vojaških zmogljivosti,
 • seznanjanje Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo z napredkom na področju doktrinarnih rešitev ter razvoja transformacijskih pobud in projektov, za katere je odgovoren ACT,
 • sodelovanje, povezovanje in usklajevanje strokovnih rešitev na področju transformacije Natovih vojaških zmogljivosti, ki jih vodi ACT,
 • seznanjanje ACT o tekočih, srednjeročnih in dolgoročnih transformacijskih aktivnostih Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske,
 • usklajevanje podpore ACT pri razvoju transformacijskih konceptov in zmogljivosti Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo,
 • usklajevanje sodelovanja Slovenske vojske v Natovih projektih individualnega izobraževanja in usposabljanja, na vajah in pri oblikovanju doktrin na področju izobraževanja in usposabljanja,
 • usklajevanje in podpora pri izvedbi obiskov nacionalnih vojaških in civilnih predstavnikov v ACT ter predstavnikov ACT v Republiki Sloveniji,
 • zagotavljanje izmenjave informacij, sodelovanje, povezovanje in usklajevanje med Slovensko vojsko in poveljstvi ameriške vojske v ZDA, katerih odgovornost je neposredno povezana z operativnim delovanjem Slovenske vojske v mednarodnih operacijah oziroma s transformacijskimi procesi na področju vojaškega izobraževanja in usposabljanja,
 • nacionalna podpora za pripadnike Slovenske vojske, ki so na delu, izobraževanju ali usposabljanju v ZDA in Kanadi.

Mednarodne operacije in misije

Republika Slovenija je aktivna v operacijah in misijah, ki potekajo pod vodstvom Nata, Evropske unije, OZN in OVSE ter na podlagi drugih mednarodnih dogovorov. S tem se odgovorno in solidarno odzivamo na sodobna varnostna tveganja in krepimo našo lastno varnost.

Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila v operacijo kriznega odzivanja 14. maja 1997. Prvi so bili na humanitarno operacijo Alba v Albaniji napoteni zdravstvena enota Slovenske vojske in štirje častniki za povezavo, od takrat naprej pa se je število pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske postopoma povečevalo.

Februarja 2007 je Slovenska vojska prvič v svoji zgodovini v operacijo napotila enoto velikosti bataljona, ki je prevzela lastno območje odgovornosti in poveljevala pripadnikom tuje vojske, članice zveze Nato.

Na mednarodnih operacijah deluje več kot 300 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Napoteni so na misije v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Srbiji, Maliju, Libanonu, Siriji, Italiji, Iraku in Latviji. 

Slovenska vojska z delom svojih sil deluje še v bojni skupini Evropske unije (EU Battle Group, EU BG) in Natovih odzivnih silah (Nato Response Force, NRF), ki so namenjene delovanju na operacijah znotraj in zunaj meja zavezništva.

Mednarodne operacije in misije s sodelovanjem Slovenske vojske