Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija je objavila nov razpis "CEF Transport Blending Facility" za podporo projektom trajnostnega prometa v višini 198 milijonov evrov

15. novembra 2019 objavljeni razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope "IPE 2019 Blending", predstavlja nov pristop k spodbujanju sodelovanja med vlagatelji zasebnega sektorja ter finančnimi institucijami, v projektih, ki prispevajo k okoljski trajnosti in učinkovitosti prometnega sektorja v Evropi.

Za razpis "IPE 2019 Blending" je namenjenih 198 milijonov EUR, ki jih upravlja Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA), in sicer:

  • 99 milijonov evrov uvajanje evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) in
  • 99 milijonov evrov za alternativna goriva v prometu.

Roki za oddajo predlogov projektov

Vse prijavitelje, ki so registrirani v Republiki Sloveniji obveščamo, da morajo popolne prijave predlogov projektov za 1. rok na pristojni direktorat Ministrstva za infrastrukturo in Oddelek za evropska sredstva posredovati do 14. januarja 2020.

1. rok za oddajo prvega nabora projektov preko spletne aplikacije TENtec je 14. februar 2020, sledili bodo četrtletnimi roki do začetka leta 2021 oz. do porabe sredstev:
2. rok: 15. maj 2020,
3. rok: 28. avgust 2020,
4. rok: 13. november 2020,
5. rok: 15. februar 2021.

Prijavitelji, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, morajo popolne prijave predlogov projektov na pristojni direktorat Ministrstva za infrastrukturo in Oddelek za evropska sredstva vedno posredovati 1 mesec pred vsakokratnim rokom za oddajo prijave preko spletne aplikacije TENtec.

Po vsakem presečnem datumu bo Evropska komisija izvedla ocenjevanje prijavnih obrazcev, ki jih bodo predložili prijavitelji, skupaj s prijavnimi dokumenti, ki jih bodo predložili izvajalski partnerji.

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z razpisnimi pogoji in navodili Evropske komisije ter v skladu s pravilnikom Ministrstva za infrastrukturo o izvajanju postopkov za vodenje projektov IPE na vseevropskem prometnem in energetskem omrežju. Obvezen del prijave projekta je obrazec "Odobritev države članice EU", ki ga za prijavitelje s sedežem v Republiki Sloveniji izda Ministrstvo za infrastrukturo. 

Predhodno posredovanje popolnih prijav na Ministrstvo za infrastrukturo je nujno potrebno, kajti INEA sprejema samo vloge, ki jih je zadevna država članica pregledala in potrdila. Pregleda in potrditve prijave ne moremo zaključiti, če ne razpolagamo z ustrezno dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vloge brez potrdila države članice ne ustrezajo zahtevam razpisa in se zato ne bodo upoštevale pri postopku vrednotenja in dodelitve sredstev.

Informacija o nameri za oddajo vloge

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da nam čim prej pošljete predhodno informacijo o nameri za oddajo vloge ter kratek opis projekta na Oddelek za evropska sredstva, s pripisom "IPE 2019 Blending". Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge, ne prejudicira pa podatkov v končni vlogi.

Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:
- ime projekta,
- upravičence,
- ozadje in namen,
- prioriteto razpisa,
- navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.