Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela mnenje o predlogu deklaracije ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU »Doma v Evropi« in v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2024-2027 uvrstila projekt Investicijsko vzdrževanje dijaških domov 2024-2027.

Deklaracija ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU »Doma v Evropi«

Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela mnenje o predlogu deklaracije ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU »Doma v Evropi«, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Deklaracija predstavlja tvoren prispevek k praznovanju obletnice članstva v EU in pomembno vzpodbudo za prihodnje delovanje Slovenije v EU.

Namen deklaracije je, da se po 20 letih članstva v EU ozremo nazaj, pregledamo dosežke v tem obdobju, ugotovimo, katere zastavljene cilje moramo še uresničiti, in si zastavimo vizijo delovanja Slovenije v EU v prihodnosti.

Vlada podpira predlog deklaracije in ga pozdravlja kot tvoren prispevek k praznovanju obletnice članstva v EU ter pomembno vzpodbudo za razmislek o evropskih zadevah v letu, ko bodo potekale evropske volitve in se bo začel nov institucionalni in zakonodajni ciklus EU.

Vir: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve


Vlada v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila projekt Investicijsko vzdrževanje dijaških domov

Na odboru je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2024-2027 uvrstila projekt Investicijsko vzdrževanje dijaških domov 2024-2027.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v okviru svojega letnega načrta dolžno zagotavljati sredstva na proračunskih postavkah, ki so namenjene investicijskemu vzdrževanju in obnovi nepremičnin ter opreme v navedenih javno vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ministrstvo zagotavlja tudi sredstva za saniranje intervencijskih primerov iz državnega proračuna v skladu z določili Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, predpisi o stvarnem premoženju države, predpisi o graditvi objektov, predpisi o varstvu okolja, predpisi o varovanju zdravja, predpisi s področja javnih financ in zavarovanja premoženja.

Ministrstvo namenja sredstva tudi za pripravo predhodnih študij, projektne in investicijske dokumentacije za objekte dijaških domov, ki bodo uvrščene v plan investicij v naslednjih letih. Namen investicijskega vzdrževanja objektov in opreme, nakupa opreme in financiranja interventnih del na objektih in opremi dijaških domov so sprotno vzdrževanje in popravila na stavbnem fondu, ki ga zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, potrebujejo za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Za investicijskovzdrževalna dela štejejo dela, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba.

Cilji programa so financiranje investicijsko vzdrževalnih del, zagotavljanje sredstev v primeru selitve in/ali racionalizacije izvedbe dejavnosti zavodov, financiranje interventnih del in financiranje izdelave študij, elaboratov ter projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo investicij.

Ocenjena vrednost programa znaša 6,4 milijona evrov, ki jih zagotavlja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje iz integralnega proračuna.

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje