Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov se je vlada med drugim seznanila s Seznamom upravičencev do četrtega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih iz avgusta 2023 - predplačilo bo izplačano 731 upravičencem v skupni višini 2.389.214,42 evra.

Vlada je sprejela tudi več sklepov o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu ter sprejela odgovor na priporočili Zagovornika načela enakosti glede nedostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi.

Četrti paket predplačil za obnovo lastnikom stanovanjskih objektov, poškodovanih v poplavah

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji Odbora za gospodarstvo seznanila s Seznamom upravičencev do četrtega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih iz avgusta 2023. Predplačilo bo izplačano 731 upravičencem v skupni višini 2.389.214,42 evra. Do sedaj je bilo tako izplačanih 32.107.517,18 evrov, in sicer 6928 upravičencem

Pri tem ne gre za povračilo nastale škode na premoženju v smislu odškodnine, kot se v javnosti včasih napačno razume, temveč za nakazila iz sredstev državnega proračuna pri vzpostavitvi bivalnih pogojev, pri čemer se upoštevajo pogoji in merila, določena z veljavno zakonodajo. Prejemnikom nakazil tudi svetujemo, naj skrbno hranijo račune o porabi prejetih sredstev.

Seznam upravičencev na podlagi podatkov iz spletne aplikacije Ajda pripravi Ministrstvo za naravne vire in prostor, sredstva pa bo v naslednjih dneh nakazala Finančna uprava RS. Seznam prejemnikov predplačil bo zaradi transparentne porabe proračunskih sredstev javno objavljen.

V skladu z novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) se predplačilo za posamezno stanovanje izplača lastniku, in sicer v višini 20 odstotkov ocenjene škode, zavedene v spletni aplikaciji Ajda, kadar znaša ocenjena škoda več kot 6.000 evrov, ob upoštevanju podatkov o površini stanovanja iz katastra nepremičnin.

Če je lastnikov stanovanja več, se vsakemu izplača sorazmerni del glede na višino solastniškega deleža, v primeru skupne lastnine pa se delež določi glede na število skupnih lastnikov.

Predplačil se ne izvede za stanovanja v objektih, ki jim v skladu s strokovnim mnenjem vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih grozi visoka nevarnost porušitve ali znatnega poškodovanja.

Pojasnilo o nakazovanju predplačil za obnovo poškodovanih stanovanj in porabi prejetih sredstev

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Mnenje vlade o sprejetem sklepu Državnega sveta k Zaključkom posveta »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva«

Na odboru je Vlada sprejela Mnenje na sprejeti sklep Državnega sveta k Zaključkom posveta »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva« in ga pošlje Državnemu svetu. V mnenju Vlada podaja svoja pojasnila k posameznim zaključkom posveta.

Pri pripravi zasnove in vsebin posveta, ki je potekal v Državnem svetu 13. novembra 2023, sta sodelovala tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in Konzorcij institucij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan, ki MOPE zagotavlja strokovno in tehnično podporo pri pripravi osnutka posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Predstavila sta potek in stanje pri posodobitvi NEPN ter predstavitev osnutka prenove politik in ukrepov NEPN v sektorjih prometa, krožnega gospodarstva in stavb.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Vlada o sredstvih sklada proračunske rezerve

Vlada je danes na odboru odločila o dodelitvah pravic porabe iz sredstev sklada proračunske rezerve za odpravo posledic škode v gospodarstvu po ujmah v letu 2023.

Med drugim bodo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport iz sredstev sklada proračunske rezerve za odpravo posledic škode v gospodarstvu po naravnih nesrečah maja in julija 2023 zagotovljene pravice porabe v skupni višini približno 2,1 milijona evrov.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada je danes odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu

Sprejet je bil tudi sklep, da se iz splošne proračunske rezervacije za naravne nesreče  Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo za namen financiranja projektov s področja gradnje državnih cest po naravnih nesrečah in odprave posledic naravnih nesreč razporedi sredstva v skupni višini 47,9 milijona evrov.

Na Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov bodo prerazporejena sredstva v višini 21 milijonov evrov, ki bodo namenjena začasni zaščiti za osebe, razseljene iz Ukrajine. Ukrep zaščite se namreč podaljšuje za eno leto, in sicer do 4. marca 2025.

Poleg tega bomo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz splošne proračunske rezervacije prerazporedili sredstva v vrednosti 210.230 evrov. Ta bodo namenjena izplačilu plač delavcem, ki odpravljajo posledice lanskoletnih avgustovskih poplav in plazov.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada bo upoštevala priporočila Zagovornika načela enakosti

Na današnji seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela Odgovor na Priporočili Zagovornika načela enakosti glede nedostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Zagovornik priporoča Vladi Republike Slovenije, da v skladu z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) in Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) v najkrajšem možnem času:

  1. pripravi oceno potrebnih proračunskih sredstev in poseben investicijski načrt z namenom prilagoditve objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi in s tem odpravi diskriminacijo. Za to naj zagotovi tudi potrebna namenska proračunska sredstva,
  2. pripravi analizo možnosti črpanja evropskih sredstev za namene prilagoditve objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi in jo vključi v investicijski načrt.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je pri izvajanju Evropske kohezijske politike treba pri vseh ukrepih zagotavljati dostop invalidom že zaradi horizontalnega omogočitvenega pogoja. Države članice morajo pri izvajanju skladov zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah ter sprejeti ustrezne ukrepe, da bi med pripravo, izvajanjem, spremljanjem, poročanjem in vrednotenjem programov preprečili diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Med celotno pripravo in izvajanjem programov se zlasti upošteva dostopnost za invalide.

Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da je Ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru Programa za izvajanje evropske kohezijske politike (EKP) za obdobje 2021-2027 pristojno tudi za opravljanje nalog posredniškega telesa za specifični cilj RSO5.1 Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih, ki se izvaja preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb in kjer so upravičenci za porabo sredstev mestne občine. V okviru specifičnega cilja so načrtovani ukrepi za zagotavljanje učinkovitejše rabe prostora v urbanih območjih oziroma ukrepi za prenovo in oživljanje praznih ter nezadostno izkoriščenih stavb v javnem interesu, prenovo kulturne dediščine in drugih objektov, prenovo in oblikovanje novih odprtih javnih prostorov. Ministrstvo za naravne vire in prostor je za namen izvajanja ukrepov v okviru tega specifičnega cilja izdalo Vsebinska izhodišča, kjer je med posebnimi pogoji za dodelitev sredstev naveden pogoj, da »projekti upoštevajo načela nediskriminatornosti, enakih možnosti, vključno z dostopnostjo za invalide, enakosti spolov«.

Vlada Republike Slovenije dodatno pojasnjuje, da Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj na tem področju določene naloge že izvaja. Področje dostopnosti, kamor spada tudi nedostopnost objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi, je v programskem obdobju EKP 2021-2027 eden izmed omogočitvenih pogojev. To pomeni, da je ta del potrebno upoštevati pri vseh projektih/operacijah, ki se bodo izvajali. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj zato že organizira izobraževanja za vsa posredniška telesa na temo dostopnosti in upoštevanja načel Listine EU o temeljnih pravicah (UL L št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 389) in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Eno izmed izobraževanj, ki je potekalo 10. 10. 2023, pa je obravnavalo tudi tematiko dostopnosti oziroma nedostopnosti objektov v javni rabi.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti