Skoči do osrednje vsebine

Rezultati vzorčenja tal pri nadzoru dobre kmetijske prakse na vodovarstvenih območjih

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) - Inšpekcija za kmetijstvo je izvedla vzorčenje tal na najožjih vodovarstvenih območjih glede prepovedane rabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), prisotnosti težkih kovin in nitratov ter uporabe digestata pri gnojenju kmetijskih zemljišč.

IRSKGLR je v letošnjem letu pripravil ter izvedel program vzorčenja tal po programu dela. Namen vzorčenja je preverjanje in ugotavljanje ali se Uredba o vodovarstvenih območjih ter Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (nitratna uredba) spoštujeta in izvajata v skladu z določili o varovanju površinskih in podzemnih voda pred nevarnimi snovmi na kmetijskih zemljiščih. IRSKGLR je v okviru programa izvedel vzorčenje na lokacijah, kjer so določeni režimi varovanja podtalnice na podlagi uredb o vodovarstvenih območjih. Prav tako so bile v program vzorčenja vključene tudi lokacije, ki niso varovane s posameznimi uredbami o vodovarstvenih območjih, ampak se je na teh lokacijah uporabljal digestat za gnojenje iz bioplinarn. Z analizo so se ugotavljali skupni, amonijski in nitratni dušik, težke kovine in vsebnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev (FFS-jev) na vodovarstvenih območjih. Na tleh, gnojenih z digestatom iz bioplinarn, pa se je ugotavljala vsebnost dušika, težkih kovin ter nekaterih obstojnih organskih onesnaževal kot so poliaromatski ogljikovodiki (PAH) ter poliklorirani bifenili (PCB). Poleg tega se je v okvirju vzorčenja preverjalo ali imajo nosilci kmetijskih gospodarstev izdelane gnojilne načrte, izvajajo analize tal, izvajajo hitre talne nitratne teste in ali vodijo evidence o uporabi gnojil na zemljiščih.

Postopek vzorčenja

Vzorčenje se je izvajalo med 12. in 25. septembrom letos. Vzorci so se odvzeli iz zgornjega (obdelovalnega) sloja tal v globini do 30 centimetrov, enakomerno po celotnem obravnavanem kmetijskem zemljišču. Skupno je bilo odvzetih 48 vzorcev, od tega 34 vzorcev na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I), za katere velja najstrožji režim uporabe FFS in gnojil ter 14 vzorcev, kjer se je na kmetijskih zemljiščih uporabljal digestat za gnojenje.

V vzorčenje je bilo zajetih tudi pet lokacij, ki so bile avgusta letos poplavljene, od tega sta se dve poplavljeni lokaciji nahajali na vodovarstvenem območju Šmartno ob Paki, ena lokacija na vodovarstvenem območju Celje, ena na vodovarstvenem območju Apaško Polje in ena na vodovarstvenem območju Ljubljansko polje.

Rezultati vzorčenja

Težke kovine

Presežene vrednosti težkih kovin so bile ugotovljene pri 11 vzorcih. Deset od enajstih lokacij neskladnih vzorcev se nahaja na vodovarstvenih območjih. Od teh sta bila 2 vzorca na vodovarstvenih območjih, ki sta bili avgusta letos poplavljeni, in sicer na vodovarstvenem območju Celje in vodovarstvenem območju Šmarno ob Paki. V navedenih vzorcih tal so se ugotovile presežene mejne ali opozorilne vrednosti niklja (Ni), bakra (Cu), cinka (Zn), svinca (Cd) ali kadmija (Pb). V vzorcih ni bilo ugotovljene presežne vrednosti kroma (Cr).

Ostanki fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Ostanki prepovedanih FFS v tleh na območju VVO I so bili ugotovljeni v dveh vzorcih, v ostalih 32 vzorcih na VVO I pa ostankov prepovedanih FFS-jev ni bilo.

Ostanki prepovedanih FFS v tleh so bili ugotovljeni v 2 vzorcih, in sicer se je ugotovila prisotnost metalaksila in metolaklora, ki imata prepoved uporabe na VVO I. V 16 vzorcih tal so se ugotovile prisotnosti aktivnih snovi, ki pa niso prepovedane za uporabo na VVO I, zato to ne predstavlja kršitve.

Ostanki polikloriranih bifenilov (PCB) in poliaromatskih ogljikovodikov (PAH)

V vseh 14 vzorcih tal, kjer je bil v preteklih letih uporabljen digestat, prisotnost PCB ni bila ugotovljena.

Prisotnost PAH je bila ugotovljena v štirih vzorcih, vendar skupna koncentracija PAH v teh vzorcih tal ni presegla dovoljene mejne vrednosti, zato so bili vzorci skladni.

Spoštovanje določil nitratne uredbe in uredb o vodovarstvenih območjih

Nadalje je bilo ugotovljeno, da zahteve nitratne uredbe niso bile kršene, zahteve uredb o vodovarstvenih območjih pa so bile kršene v 8 primerih. Kršitve so se nanašale na presežen enkratni vnos N iz mineralnih gnojil (3 vzorci), izvajanje gnojenja brez gnojilnega načrta (2 vzorca), izvajanje prvega dognojevanja okopavin z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo N, brez hitrega talnega nitratnega testa (2 vzorca) ter uporaba gnojevke na območju VVO I (1 vzorec).

Nadaljnje aktivnosti IRSKGLR

Na podlagi prejetih analiz vzorčenja tal je IRSKGLR o ugotovitvah obvestil zavezance, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Ministrstvo za zdravje (MZ), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) ter Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS). Skladnost krme in kmetijskih pridelkov, ki se tržijo oziroma vstopajo v prehransko verigo, pridelanih na kmetijskih zemljiščih s povišanimi vrednostmi, UVHVVR preverja v skladu s svojimi postopki.

KGZS bodo predstavljeni rezultati analiz z namenom informiranja kmetijskih svetovalcev o ugotovitvah analize in nadaljnjega ozaveščanja kmetov, ki kmetujejo tudi na najožjih vodovarstvenih območjih, s strani Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS.

IRSKGLR bo zoper zavezance, kjer so bili ugotovljeni neskladni vzorci ali druge nepravilnosti, uvedel postopke v skladu z zakonodajo.

Na spletni strani IRSKGLR je objavljeno celotno Poročilo o vzorčenju tal ter meritvah nevarnih snovi in nitratnega dušika v tleh v okviru uradnega nadzora IRSKGLR v letu 2023.