Skoči do osrednje vsebine

Poročilo inšpektorata o izvedenem nadzoru v zvezi z rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem

Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor je v letu 2023 izvedla z letnim načrtom planirano akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah z namenom ugotavljanja in preprečevanja večjega obsega kršitev in zaščite javnega interesa.

Za javni interes na stanovanjskem področju se šteje zagotavljanje takšnega stanja večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba. Stanovanjski zakon v petem členu določa skupne dele večstanovanjske stavbe ter v tretji točki podrobneje opredeljuje skupne inštalacije, naprave in opremo, med katere sodijo tudi dvigala. V prvi točki 125. člena stanovanjski zakon določa, da inšpekcijski organ z odločbo odredi, katera dela je treba izvesti, in določi primeren rok za njihovo izvedbo, če skupni deli večstanovanjske stavbe niso vzdrževani v skladu z normativi za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, ki jih s pravilnikom predpiše minister ter niso primerni za normalno rabo. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj v Prilogi I za osebna dvigala določa potrebno vzdrževanje pod šifro 2.8.1.4. in sicer »Osebna dvigala (Letni tehnični pregledi, vzdrževanje in servisiranje. Po navodilu proizvajalca tudi krajši, periodični – mesečni kontrolni pregledi)«. Inšpekcijski nadzor nad dvigali je opredeljen tudi v Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ter v Pravilniku o varnosti dvigal. 15. člen zakona določa, da izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter Uredbe (ES) št. 764/2008 in Uredbe (ES) št. 765/2008 nadzorujejo inšpekcijski organi, pristojni za posamezno vrsto proizvodov, v skladu s predpisi, ki urejajo organizacijo in delovno področje ministrstev, ter drugimi predpisi, ki določajo pristojnosti in naloge inšpekcijskih organov. Pravilnik o varnosti dvigal v drugi točki 38. člena med drugim določa, da je v stanovanjskih stavbah za nadzor nad dvigali pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

Podlaga za inšpekcijske postopke v teh zadevah je temeljila na podatkih opravljenih inšpekcijskih nadzorov v večstanovanjskih stavbah v preteklem letu.

Nadzor je potekal na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer je stanovanjska inšpekcija obravnavala vseh 15 načrtovanih zadev. Izbrane so bile večstanovanjske stavbe v etažni lastnini z upoštevanjem, da se geografsko pokrije čim večji del države. V nadzor so bili zajeti: štirje objekti iz Maribora, trije objekti iz Celja, pet objektov iz Ljubljane, en objekt iz Nove Gorice in dva objekta iz Novega mesta.


Na podlagi 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru je bila s pozivi od upravnikov zahtevana naslednja dokumentacija:

  • zadnje poročilo o periodičnem pregledu dvigala s strani pooblaščene organizacije,
  • izjava ali so bile morebitno ugotovljene pomanjkljivosti in ali so bile okvare na dvigalu odpravljene,
  • izjava o razlogih, zakaj morebitno ugotovljene pomanjkljivosti še niso odpravljene.

V poslanih pozivih je bilo tudi opozorilo, da če inšpekcijski zavezanec ne omogoči inšpekcijskega pregleda ali ne predloži zahtevanih listin, se po 38. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru z globo 1.500 € za prekršek kaznuje pravna oseba in z globo 500 € odgovorna oseba pravne osebe.

Od skupno 15 obravnavanih primerov:

  • so bili v 11 primerih postopki s sklepom ustavljeni, ker ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti vzdrževanja dvigal oziroma so bile po izjavi upravnika in priloženih izjavah pogodbenih serviserjev te odpravljene,
  • so bile v štirih primerih izdane ureditvene odločbe, katerih rok za izvršitev še ni potekel.

Ob zaključku nadzora stanovanjska inšpekcija ugotavlja, da tudi z rednimi pregledi in načrtovanjem nadzora v zvezi z vzdrževanjem dvigal v večstanovanjskih objektih pripomoremo, da ne prihaja do večjega obsega kršitev na tem področju.