Skoči do osrednje vsebine

Pojasnila Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o postopku odvzema govedi

Z namenom objave objektivnih informacij Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pojasnjuje splošne okoliščine glede inšpekcijskega postopka v povezavi s primerom odvzema govedi na kmetiji v Leskovcu pri Krškem.

UVHVVR je 10. novembra 2023 prejela prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetijskem gospodarstvu na območju Leskovca pri Krškem. Inšpekcijski nadzor je uvedla uradna veterinarka Območnega urada Novo mesto. Prijava je bila podana pred uveljavitvijo novele Zakona o zaščiti živali.

V okviru inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da se je na prostem, v manjšem ograjenem prostoru, nahajalo 21 govedi. Prostor je bil ograjen z žico, tla razmočena, poplavljena z meteorno vodo, globokim blatom in fekalijami. Sredi prostora, kjer so se nahajale živali, je bil manjši nadstrešek, pod katerim je bilo prostora za največ dve do tri živali. Druge zaščite pred vremenskimi vplivi živali niso imele na voljo. V prostoru se je nahajala kad, namenjena za napajanje živali, vendar je bila le-ta prazna, na dnu kadi pa se je nahajala debela plast umazanije in rje. Živali v času pregleda niso imele na voljo čiste vode. Nekatere izmed živali so ob pregledu kazale klinične bolezenske znake. Na podlagi ugotovljenega je uradna veterinarka 14. novembra 2023 z ustno odločbo na zapisnik odvzela živali dosedanjemu skrbniku.

Uradna veterinarka, ki vodi inšpekcijski postopek, je znotraj zakonskega roka danes, 23. novembra 2023, izdala odločbo, na katero se bo stranka v nadaljevanju postopka lahko pritožila.

Glede na informacije, ki se pojavljajo v javnosti, da je odvzem živali posledica nedavno sprejete novele Zakona o zaščiti živali, je potrebno poudariti, da možnost trajnega odvzema živali velja že od leta 2013. Informacija, da je prijava prišla s strani nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, ne drži.

Na istem gospodarstvu je bila leta 2018 izdana ureditvena odločba. Ugotovljene so bile neskladnosti v zvezi z identifikacijo ter registracijo živali ter v zvezi z zagotavljanjem ustreznih higienskih razmer v hlevu z namenom preprečevanja tehnopatij pri živalih. Poleg tega je bil letos septembra opravljen letni pregled s strani koncesionarja (veterinar veterinarske ambulante), v okviru katerega so bila ugotovljena neskladja v zvezi zagotavljanjem pravočasne veterinarske oskrbe živali ter zagotavljanjem ustreznih higienskih razmer v samem objektu (hlevu). Glede na ugotovljeno je koncesionar skrbniku izdal pisno navodilo za odpravo nepravilnosti.

V zvezi z vprašanji, katere osebe so lahko prisotne v takšnih primerih, je potrebno pojasniti, da o tem odloča uradni veterinar, ki vodi postopek odvzema živali. V postopkih odvzema lahko sodelujejo izvedenci, veterinarji veterinarske organizacije, prevoznik živali, osebe, ki pomagajo pri postopkih ravnanja z živalmi, zavetišča, in podobno. Lahko je prisotna tudi policija. Zakonodaja določa, da posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah lahko opravljajo specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki, kadar to ni v nasprotju z javnim interesom ali interesi udeležencev postopka.

UVHVVR bo po zaključku inšpekcijskega nadzora seznanila javnost o vseh ugotovitvah.