Skoči do osrednje vsebine

Odlok o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah

Vlada je izdala Odlok o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah.
  • Odlok o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah

    Navodila
  • Obrazec

    Obrazci, prijavnice

Predmetni Odlok je pripravljen na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo poplav in zemeljskih plazov iz avgusta letos in ureja podrobnejše pogoje za oprostitev plačila koncesijske dajatve koncesionarjem in izvajalcem ribiškega upravljanja. Izjema je predvidena za tiste koncesionarje, ki imajo škodo zaradi poplav in plazov. Odprava plačila koncesijske dajatve se odobri za celotno leto 2023 ter za prvi obrok v letu 2024. Ocena primanjkljaja je narejena na podlagi podatkov o že plačanih obrokih koncesijske dajatve in predvidevanj, katere družine bodo vložile vlogo za odpis (upoštevajoč neuradni popis škode).

Na podlagi do sedaj prejetih prijav škode in razpoložljivih podatkov o prejetih koncesijskih dajatvah v letu 2023 je bilo ocenjeno, da bo v proračunu Republike Slovenije za tekoče leto primanjkljaj znašal 100.000 evrov, v letu 2024 pa 200.000 evrov.

Do oprostitve so upravičeni tisti vlagatelji, ki so škodo prijavili v skladu z zakonom, ki ureja interventne ukrepe za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, oziroma zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in katerih skupni znesek pomoči de minimis skupaj s to oprostitvijo plačila ne presega 30.000 evrov.