Skoči do osrednje vsebine

68. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU, ustanovila Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih ter imenovala generalnega direktorja policije.

Potek aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU

Vlada se je seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU (SSEU). Glede na to, da je treba škodo po poplavah oceniti v kratkem času, se je Vlada Republike Slovenije odločila za uporabo mednarodno priznane metodologije PDNA (angleško »Post-Disaster Needs Assessment«), ki bo nadgradila dosedanje uveljavljene nacionalne metodologije za ocenjevanje škode.

Metoda PDNA, ki so jo razvile Svetovna banka, Evropska unija in Skupina za razvoj pri Združenih narodih, pomaga pri celovitem in hitrem ocenjevanju posledic po katastrofi ter pripravi načrtov za obnovo. Pristop spodbuja medsektorsko koordinacijo, ki zagotavlja opredelitev škode, izgub ter potreb po rekonstrukciji in sanaciji po sektorjih. Postopek ocenjevanja neposredne škode s pomočjo uporabe metode PDNA, je ključnega pomena za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz SSEU. Pripravo vloge za SSEU vodi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Metodologija PDNA predvideva sektorski pristop, zato so določene kategorije in njihovi nosilci. Razdelitev kategorij po pristojnih resorjih sledi imenovanju članov v Medresorski delovni skupini za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada Evropske unije (SSEU).

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je 9. avgusta 2023 sklicalo prvi sestanek Medresorske delovne skupine za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada Evropske unije (MDS SSEU). Sledili so še trije sestanki, zadnji 5. septembra 2023. Republika Slovenija mora vlogo oddati najkasneje do 27. oktobra 2023.

Vir: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Vlada je ustanovila Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih

Vlada je ustanovila Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih. Med njenimi prednostnimi nalogami so:

 • organizacijska, strokovna in druga pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov;
 • naloge, povezane s svetovanjem, sodelovanjem, nudenjem pomoči pri načrtovanju in projektiranju obnove poškodovanih in uničenih objektov, usklajevanjem in usmerjanjem, ki se nanašajo zlasti na:
 • svetovanje pri odločitvah glede načina obnove in nudenje druge strokovne pomoči v zvezi z obnovo objektov,
 • koordiniranje priprave dokumentov, potrebnih za izdelavo programov odprave posledic nesreče,
 • pomoč pri pripravi dokumentacije osebam zasebnega prava za pripravo vlog za pridobitev javnofinančnih sredstev,
 • nudenje pravnega in finančnega svetovanja prizadetim občinam in osebam zasebnega prava v zvezi z obnovo,
 • koordiniranje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo, razen za gradnjo državne infrastrukture in obnovo energetske gospodarske javne infrastrukture z izjemo obveznosti obveščanja,
 • sodelovanje pri nadzoru smotrne in namenske rabe javnofinančnih sredstev in drugih virov financiranja obnove in
 • pomoč pri organizaciji strokovnega nadzora nad gradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
 • koordinacija dela nevladnih in humanitarnih organizacij, občin in drugih subjektov v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov.

Do vzpostavitve vladne službe kot samostojnega proračunskega uporabnika, se sredstva za njeno delovanje v letu 2023 zagotovijo iz veljavnega finančnega načrta Kabineta predsednika vlade. Pravice porabe za novoustanovljeni organ za leti 2024 in 2025 so načrtovane v predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 in predlogu proračuna za leto 2025.

V vladni službi bo predvidoma 7 zaposlenih. Poleg državnega sekretarja, ki vodi vladno službo, še 6 javnih uslužbencev, ki bodo v vladno službo premeščeni z različnih ministrstev.

Vir: Kabinet predsednika vlade

Vlada je imenovala generalnega direktorja policije mag. Senada Jušića

Vlada je za generalnega direktorja policije imenovala mag. Senada Jušića za mandatno dobo petih let, in sicer od 8. septembra 2023 do najdlje 7. septembra 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja. Vlada Republike Slovenije je izdala tudi odločbo o imenovanju mag. Senada Jušića v uradniški naziv I. stopnje - glavni policijski svetnik.

Posebna natečajna komisija, ki jo je za izvedbo posebnega natečajnega postopka za položaj generalnega direktorja policije imenoval Uradniški svet, je ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja obvestila, da je mag. Senad Jušić tudi primeren za ta položaj. Minister za notranje zadeve je nato vladi predlagal, da se mag. Senad Jušić imenuje na položaj generalnega direktorja policije.

Na delovnem mestu generalnega direktorja policije se naloge opravljajo v nazivu I. stopnje - glavni policijski svetnik. Minister za notranje zadeve je zato vladi predlagal tudi, da se mag. Senada Jušića z dnem imenovanja na položaj generalnega direktorja policije imenuje v ta naziv.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada pozvala Statistični urad Republike Slovenije (SURS) k dodatnim pojasnilom glede ocene rasti BDP

Vlada je sprejela sklep, s katerim je pozvala SURS, da:

 • v čim krajšem času celovito pojasni razloge in ugotovitve, zakaj je prišlo do odstopanja pri izračunu BDP za lani,
 • ob tem pa tudi pojasni, ali in kako popravek BDP za lani vpliva na ocene rasti BDP v letošnjem letu.