Skoči do osrednje vsebine

Vabilo k oddaji zbirnih vlog in vključitev v intervencije strateškega načrta 2023-2027

Z 10. julijem 2023 se zaključi vlaganje zbirnih vlog z zahtevki za intervencije kmetijske politike za leto 2023. Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki boste svoje vloge oddali v naslednjih dneh, vabimo, da si pred oddajo ponovno dobro pregledate možne intervencije, sheme in operacije ter se odločite, kaj od ponujenega bi na vaši kmetiji lahko izvajali.

Obdelana pokrajina s kmetijskimi površinami

Pokrajina z njivami | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predvsem vas vabimo k vključitvi v sheme za podnebje in okolje (SOPO), intervencije kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ekološkega kmetovanja (EK), lokalnih pasem in sort (LOPS), biotičnega varstva rastlin (BVR), nature 2000 in dobrobiti živali (DŽ).

Sheme SOPO prispevajo k varovanju podnebja in okolja, so prostovoljne in enoletne, tako da z njimi nosilci kmetijskih gospodarstev ne prevzemate večletnih obveznosti. Morebitna znižanja so vezana le na površino ali shemo za katero vložite zahtevek in ne vplivajo na plačila ostalih shem, operacij ali intervencij. Trenutno sta zlasti aktualni shemi, ki imata pogoje upravičenosti in s tem delovna opravila vezana le na poletni in jesenski čas, to sta shemi Naknadni posevki in podsevki ter Ozelenitev ornih površin preko tal. Sicer pa vas vabimo tudi k vpisu v ostale sheme, v kolikor izpolnjujete pogoje upravičenosti (Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak, Tradicionalna raba travinja, Ekstenzivno travinje, Konzervirajoča obdelava,…).

Operacije intervencij KOPOP prispevajo k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe ter ohranjanju naravnih virov, biotske raznovrstnosti in krajine le, če se izvajajo. Zato vas vabimo, da se vključite v te operacije, zlasti še v operacije, ki so namenjene izboljšanju kakovosti krme in načrtnemu krmljenju goved in drobnice, pri prašičih pitancih pa krmljenju z zmanjšano količino dušika, v operacijo Varovalni pasovi ob vodotokih in v vse operacije, ki podpirajo ohranjane biotske raznovrstnosti (Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Steljniki, Mokrotni traviščni habitati, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Ohranjanje mejic, če naštejemo le nekatere). Pozivamo tudi k vključitvi v operacije integrirane pridelave, še posebej poljščin ali zelenjave.

Prav tako nosilce kmetijskih gospodarstev vabimo k vstopu v intervenciji Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje, saj se na ta način podpira in promovira izvajanje ekološkega kmetovanja in čebelarjenja v Sloveniji, ki jima tudi MKGP namenja posebno pozornost.

Če izpolnjujete pogoje, še vedno lahko vstopite tudi v intervencijo Dobrobit živali za prašiče, drobnico, govedo in konje.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki ste svojo zbirno vlogo že oddali in se želite vključiti v dodatne intervencije, lahko to izvedete z dopolnitvijo zbirne vloge do 10. julija 2023.                            

Več informacij o intervencijah skupne kmetijske politike

Več informacij o oddaji zbirne vloge