Skoči do osrednje vsebine

105. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela besedilo amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, odločila, da se sklene aneks k operativnemu načrtu, o katerem sta se dogovorili Republika Slovenija in Agencija Evropske unije za azil, ter prerazporedila proračunska sredstva.

Vlada sprejela amandmaje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Vlada je sprejela besedilo amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

S predlaganim gradivom vlada v Državni zbor Republike Slovenije podaja Amandmaje k dopolnjenemu Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in sicer k  3., 11., 21., 22., 25., 30. členu predloga zakona.

Z amandmajem k 23. členu ZZVZZ se spremeni razvrstitev nekaterih storitev ter se določijo pogoji in postopek za izjemno odobritev zdravstvenih storitev, do katerih zavarovana oseba nima pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z izjemnimi odobritvami se zagotavlja hitro ukrepanje, ustrezno zdravljenje ter rehabilitacija.

S predlaganim amandmajem k 11. členu se upošteva pripomba Zakonodajno pravne službe Državnega zbora. Amandma določa, kakšen je postopek v primeru, če se med izvrševanjem finančnega načrta Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije ugotovi, da ta ni uravnotežen.

Z amandmajem k 21. členu se podaljša omejitev na izbranega neodvisnega aktuarja. Amandma k 22. členu dodatno predpisuje, da se ustanovitelju v postopku razdelitve premoženja vrne njegov revaloriziran vložek. Amandma k 25. členu iz tega zakona ureja plačilo obveznega zdravstvenega prispevka, ki posega na področje socialne varnosti, ker bo le to urejeno v Zakonu o socialnem varstvu,  skladno s  konsenzom med Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Z amandmajem k 30. členu je določen skrajni rok za sprejem novega splošnega akta ZZZS (do začetka uporabe zakona), s katerim bodo določeni natančnejši pogoji in natančnejši postopek o izjemni odobritvi, hkrati pa se člen usklajuje z novim četrtim odstavkom 40. člena ZZVZZ.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Podaljšanje operativnega načrta med Slovenijo in Agencijo Evropske unije za azil

Vlada sklene aneks k operativnemu načrtu, o katerem sta se dogovorili Republika Slovenija in Agencija Evropske unije za azil. Vlada za podpis aneksa pooblašča ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja.

Republika Slovenija je 19. decembra 2022 zaradi povečanega migracijskega pritiska sklenila operativni načrt z Agencijo Evropske unije za azil. Cilj načrta je krepitev zmogljivosti slovenskih državnih organov na področju zagotavljanja mednarodne in začasne zaščite ter nastanitev. Ker nekatere aktivnosti še potekajo ali pa se niso začele, poleg tega pa je migracijski pritisk še vedno prisoten, je Ministrstvo za notranje zadeve predlagalo podaljšanje podpore do 30. junija 2024.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada prerazporedila proračunska sredstva

Vlada je danes prerazporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu.

Iz splošne proračunske rezervacije bomo na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo za financiranje draginje razporedili sredstva v višini približno 85 milijonov evrov. Namenili jih bomo za nadomestilo dobaviteljem električne energije in plina.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v višini približno 2,8 milijona evrov. Namenili jih bomo za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine, in sicer za sofinanciranje prireditve in opreme.

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa bomo za financiranje draginje razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v skupni višini približno 770.000 evrov. Namenili jih bomo za sofinanciranje stroškov materiala, storitev in dodatnih stroškov dela izvajalcem na področju socialnega varstva, za izplačilo draginjskega dodatka za otroke in za izplačilo energetskega dodatka za najbolj ranljive.

Vir: Ministrstvo za finance