Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala s predlogom amandmaja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Vlada soglašala s predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje

Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada dala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P).

Amandmaji so pripravljeni v skladu z mnenjem Zakonodajno-pravne službe DZ in gre večinoma za nomotehnične popravke. Edina vsebinska sprememba je v amandmaju k 5. členu, ki določa, da se izmed kandidatov, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev, določenih v zakonu, sklene pogodba o zaposlitvi s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje glede stopnje in smeri izobrazbe, nima pa strokovnega izpita. Če takšnega kandidata ni, lahko delodajalec sklene pogodbo o zaposlitvi s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje glede stopnje in smeri izobrazbe, nima pa pridobljene ustrezne pedagoške, pedagoško-andragoške ali specialnopedagoške izobrazbe in opravljenega strokovnega izpita. S tem je zagotovljeno stopnjevanje ukrepov, na kar opozarja Zakonodajno-pravna služba.

Vlada sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Na odboru je vlada sprejela tudi mnenje o predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem.

Vlada se zaveda problematike, do katere prihaja v praksi ob izteku poskusnega uvajanja novosti v skladu z 20. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Za nadaljevanje poskusnega izvajanja novosti trenutno ni ustrezne pravne podlage, kar pomeni, da prihaja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so sodelovali v poskusu, do prekinitve izvajanja novosti, vsaj do sprejema ustreznih predpisov oziroma umestitve novosti v vzgojno-izobraževalni sistem. To lahko v praksi pomeni prekinitev razvojnega dela, razvojno naravnanih učnih aktivnosti za učence in tudi odpuščanje strokovnih delavcev, kljub temu da bi bilo v skladu z načrtovanim razvojem področja prenehanje izvajanja teh vsebin zgolj začasno.

Vlada si prizadeva za razvojno naravnan sistem vzgoje in izobraževanja, zato meni, da so predlagane rešitve v zvezi s sestavo izobraževalnih programov ustrezne.

Poleg tega se zaveda tudi problematike pomanjkanja kadra v vzgoji in izobraževanju in ovir pri zaposlovanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki imajo ustrezno izobrazbo, ne izpolnjujejo pa ostalih pogojev, recimo nimajo strokovnega izpita ali pedagoške izobrazbe in strokovnega izpita. Predlagana rešitev odpravlja ovire pri zaposlovanju posameznikov z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe, ki jih zanima pedagoško delo in bi v izobraževalni sistem prišli z drugih področij ali so zaključili študij na fakultetah oziroma smereh študija, ki ne izobražujejo primarno za pedagoške poklice.

Vlada predlagane rešitve v celoti podpira.