Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 49. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za upravljavca nepremičnin v k. o. Poljansko predmestje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

2. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca nepremičnin v k. o. 532 Lenart v Slovenskih goricah (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 780/2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

4. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

4A. Predlog soglasja k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

4B. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Brežice (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

5. Predlog pogodbe o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z direktorjem Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Poročevalec: Matjaž Han

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

5A. Predlog imenovanja direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode, organa v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

5B. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Boštjan Poklukar

6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Litija, Poročevalec: dr. Darjo Felda

7. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

8. Predlog razrešitve in imenovanja članice Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

9. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v strokovni svet za splošno področje Slovenskega inštituta za standardizacijo, Poročevalec: Matjaž Han

10. Predlog sklepa o imenovanju članov Podnebnega sveta, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

11. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, Poročevalec: Matjaž Han

12. Predlog spremembe članstva Programskega odbora za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike, Poročevalec: dr. Igor Papič