Skoči do osrednje vsebine

Pripravljen načrt ukrepov za zatiranje bolezni zlate trsne rumenice za leto 2023

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravila Načrt ukrepov za zlato trsno rumenico za letošnje leto. Ta podrobneje opredeljuje zlasti pregledovanje vinogradov, spremljanje ulova in zatiranje ameriškega škržatka z insekticidi ter način uničenja okuženih trt na razmejenih območjih zlate trsne rumenice.

Pogled na ameriškega škržatka na listu.

Ameriški škržatek. | Avtor: Gabrijel Seljak

1 / 2

Izvajanje Načrta ukrepov je še posebej pomembno na razmejenih območjih zlate trsne rumenice, kjer se je v preteklih letih bolezen hitro širila s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Do večjega izbruha je prišlo na širšem Ljutomersko ormoškem območju.

Zlato trsno rumenico povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD), ki je karantenski škodljivi organizem za celotno EU. Razširjena je v številnih državah EU, tudi na Hrvaškem, v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji.

Za učinkovito preprečevanje širjenja te nevarne bolezni in s tem velike gospodarske škode v vinogradništvu je ključnega pomena pravočasno in dosledno zatiranje prenašalca, ameriškega škržatka, z insekticidi in odstranjevanje okuženih trt.

Bliža se čas, ko bo treba zatirati ameriškega škržatka z insekticidi. Zatiranje ameriškega škržatka je tudi letos obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah na vseh razmejenih območjih zlate trsne rumenice, ki zajemajo vse tri vinorodne dežele. V matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih je zatiranje obvezno povsod po Sloveniji. Insekticidi, ki so dovoljeni za vinsko trto in učinkoviti zoper ameriškega škržatka ter okvirni roki zatiranja, so navedeni v Načrtu ukrepov. Natančnejše roke zatiranja v letu 2023 bo določila javna služba zdravstvenega varstva rastlin in bodo objavljeni v prognostičnih obvestilih na Agrometeorološkem portalu.

Poudariti je treba, da so insekticidi, ki so trenutno dovoljeni za zatiranje ameriškega škržatka, manj učinkoviti od tistih, ki so bili dovoljeni v preteklosti. Zato je še posebej pomembno dosledno upoštevanje rokov zatiranja.

V pripravi je tudi nova vladna uredba o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice vključno s programom izvedbe teh ukrepov za obdobje 2023–2025 ter nov pravilnik o pogojih in postopku izvajanja tretiranja razmnoževalnega materiala trte z vročo vodo.