Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje varstva učencev

Varnost je čedalje bolj varovana človekova pravica in hkrati temeljna dolžnost družbe pa tudi osnovni pogoj za uresničevanje vzgojno-izobraževalnih programov. Pri zagotavljanju varnosti je ključno sodelovanje vseh – zaposlenih, učencev in staršev. Ključnega pomena je tudi udejanjena socializacija, ki se v času aktivnega ali pasivnega varovanja nadgrajuje v vsakdanjih situacijah. Primarno vlogo ima pri tem družina, v šoli pa delavci šole, še zlasti strokovni delavci.

Osnovna šola mora zagotavljati varno učno okolje (2.a člen ZOFVI) ves čas, od prihoda prvega učenca oziroma delavca v šolo do odhoda zadnjega iz nje. Varnost je treba zagotoviti tako v času pouka, prireditev in izvajanja različnih dejavnosti kot med odmori in pri izvajanju dnevov dejavnosti ali na ekskurzijah.

V osnovni šoli se izvajajo naslednje vrste organiziranega varstva:

 1. Jutranje varstvo
  Osnovna šola organizira jutranje varstvo učencev 1. razreda (22. člen ZOsn). V oddelku jutranjega varstva je lahko največ 28 učencev, skupina pa se lahko oblikuje, če je vanjo vključenih najmanj deset učencev 1. razreda, v podružnicah šol na območjih s posebnimi razvojnimi problemi (obmejna območja) pa najmanj pet učencev 1. razreda (34. člen PNS-OŠ). V šolah z italijanskim učnim jezikom in v dvojezičnih osnovnih šolah je normativ za oblikovanje skupine jutranjega varstva 21 učencev. Skupina učencev za jutranje varstvo se oblikuje, če je vanjo vključenih najmanj pet učencev 1. razreda (28. člen PNS-DVO_IT).
  Program jutranjega varstva izvaja strokovni delavec (38. člen ZOsn). Delo strokovnega delavca je sistemizirano (40. člen PNS-OŠ) in se izvaja v obsegu učne ure, ki traja 60 minut, s tedensko obveznostjo 35 ur (2. člen PNS-OŠ in 2.člen PNS-DVO_IT). Realizacija ur se upošteva v I. stebru (44.b člen KPDVI). 
  Za starejše otroke organizacija jutranjega varstva ni obvezna. Šola se sama odloči, ali ga bo izvajala. Nekatere šole za tovrstno izvajanje razširjenega programa prejemajo dodatna sredstva od svojih ustanoviteljev, druge šole to storitev posebej zaračunavajo staršem. 
  Jutranje varstvo glede na dogovor med starši in šolo lahko vključuje zajtrk, počitek, sprostitveno dejavnost in pripravo na pouk.
 2. Varstvo učencev, ki prihajajo zjutraj v šolo pred začetkom pouka ali dejavnosti (dežurstvo)
  Učencem, ki z organiziranim šolskim prevozom, zasebnim prevozom ali peš prihajajo v šolo precej pred začetkom pouka ali dejavnosti, mora šola zagotoviti ustrezne prostore, kjer počakajo na začetek pouka oziroma dejavnosti. Nalogo nadzora opravljajo strokovni delavci šole. Takšna praksa zagotavlja večjo varnost učencev in zaposlenih, po šolah pa je zelo razširjena. Še posebej pomembno je, da se čakajoče učence primerno zaščiti, kadar so slabše vremenske razmere. Šola s hišnim redom določi območje uveljavljanja ukrepov za zagotavljanje varnosti ter vzdrževanje reda in čistoče (31.a člen ZOsn).
  Opravljanje dežurstva sodi med naloge, ki so določene v letnem delovnem načrtu šole (30. člen ZOsn). Razpored izvajanja dežurstva pripravi ravnatelj. Realizacija ur se upošteva v III. stebru (44.b člen KPDVI).
 3. Varstvo učencev vozačev, ki po končanem pouku čakajo na organiziran prevoz (javni ali zasebni)
  Varstvo vozačev je oblika vzgojnega dela z učenci, ki po pouku in kosilu do prevoza domov potrebujejo varstvo. Tudi v to obliko varstva se učenci vključujejo prostovoljno, s prijavo staršev in v okviru pravil, ki jih določi šola. Varstvo vozačev lahko vsebuje elemente razširjenega programa, vendar se ti učenci ne vključujejo v program podaljšanega bivanja ali prenovljenega razširjenega programa (RaP).
  Učencem, ki čakajo na organiziran prevoz domov, je treba zagotoviti varno okolje (učilnica v šoli ali učilnica na prostem).
  Varstvo izvaja strokovni delavec v okviru drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom šole (30. člen ZOsn). Razpored izvajanja varstva pripravi ravnatelj. Realizacija ur se upošteva v III. stebru (44.b člen KPDVI).
  Skladno z 81. členom ZOFVI se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za izvedbo varstva tudi za tiste učence, ki imajo organiziran prevoz, ker je njihova pot v šolo ogrožena zaradi velikih zveri. Praviloma je ta skupina ločena od zgoraj navedene skupine. Varstvo izvaja strokovni delavec. Realizacija ur se upošteva v III. stebru (44.b člen KPDVI).
 4. Varstvo po končanem programu podaljšanega bivanja oziroma po končanem razširjenem programu
  Podaljšano bivanje in tudi projekt RaP imata določen dnevni obseg programa. Po zadnjem odhodu šolskega avtobusa ostaja v oddelkih še nekaj učencev, ki čakajo na svoje starše. Glede na normative šole združijo učence posameznih oddelkov. V združenih skupinah strokovni delavcu izvajajo prostočasne dejavnosti. To nalogo strokovni delavci izvajajo v okviru svoje učne obveznosti in dnevne razporedite. Udeležba učencev pri prostočasnih dejavnostih oziroma varstvu še vedno spada v kvoto izvedbe razširjenega programa.
  Če učenci ostajajo v šoli po koncu dnevnega urnika (obvezni in razširjeni program) in se za zagotavljanje varnosti dežurstvo izvaja, dokler učenci s starši ne odidejo domov, sredstva za dežurstvo zagotovijo starši sami, lahko pa tudi ustanovitelj.

Za celovitejše in preglednejše informacije dodajamo prilogi Varstvo učencev – orientacijska preglednica ter Varstvo učencev – zakonodaja.