Skoči do osrednje vsebine

38. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in soglašala s predlogi amandmajev k noveli Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Sprejela je tudi spremembe Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG).

Vlada sprejela predlog novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Vlada je predlog novele zakona pripravila zaradi ugotovljenih neskladnosti med ukrepi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in standardi projektne skupine za finančno ukrepanje. Postopek ugotavljanja nepravilnosti in neskladnosti je vodil odbor strokovnjakov pri Svetu Evrope.

Odbor strokovnjakov pri Svetu Evrope (Moneyval) ocenjuje skladnost ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma s standardi projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF).

Zaradi ugotovljenih neskladnosti želi vlada z novelo zakona sistemsko zakonodajo uskladiti s standardom, ki se nanaša na izvajanje poglobljenega pregleda strank, ki so politično izpostavljene osebe. V noveli je predvideno, da morajo zavezanci za izvajanje pregleda strank (npr. banke) poleg podatkov o izvoru sredstev pridobiti tudi podatke o izvoru premoženja.

S predlagano novelo se ureja tudi izvajanje Uredbe 2018/1672/EU in uskladitev s standardom navedene projektne skupine, ki določa nadzor nad gotovino tudi na notranjih mejah Evropske unije, in ne le na zunanjih.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k noveli Zakona o Slovenskem državnem holdingu

Predlogi amandmajev poleg nekaterih manjših vsebinskih sprememb naslavljajo predvsem pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Na pobudo Ekonomsko socialnega sveta je med predlogi amandmajev rešitev, ki v posvetovalnem telesu Slovenskega državnega holdinga (SDH), Ekonomsko socialnem strokovnem odboru, omogoči sodelovanje vsem sindikalnim zvezam ali konfederacijam, ki so reprezentativne na ravni države in so članice Ekonomsko socialnega sveta.

Vladi se s predlogom amandmaja nalaga pripravo nove strategije upravljanja kapitalskih naložb države, in sicer v šestih mesecih od uveljavitve zakona. Razlog za sprejem nove strategije je prenos premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) na SDH, ki vključuje kapitalske naložbe, terjatve in stvarno premoženje. Poleg tega je bil odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države sprejet leta 2015 in je določal strateške cilje upravljanja portfelja SDH do leta 2020 (donos na kapital), ki danes niso več aktualni. Enako velja za sestavo portfelja in deleže države v družbah, saj so bili od sprejema strategije prodani.

S predlogom amandmajev se iz zakonov o izvrševanju proračuna v Zakon o SDH prenašata določbi, vezani na postopek pridobivanja naložb države in na pripravo Letnega načrta upravljanja družb, ki so v neposrednem upravljanju vlade (SODO, ELES, BORZEN, 2TDK in Holding Kobilarna Lipica).

Poleg tega se z amandmajem iz predlaganega centraliziranega upravljanja s strani Slovenskega državnega holdinga izvzame kapitalsko naložbo v družbi Holding Kobilarna Lipica, ki tako ostaja v upravljanju vlade.

Vir: Ministrstvo za finance

Spremembe Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada je sprejela Spremembe Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG).

Spreminja se šesti odstavek 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., ki določa, da preneha mandat odpoklicanemu članu nadzornega sveta (NS) šele z dnem imenovanja novega člana NS, vendar najpozneje v treh mesecih po odpoklicu. Takšna ureditev ima sicer za cilj vedno popolnjeno sestavo NS, da je sestava v skladu s pravicami predlagateljev imenovanja posameznih članov NS, torej, da ne pride do situacije, ko bi se porušilo razmerje moči v nadzornem svetu.

Sprememba Akta sledi navedenemu in omogoča ustanoviteljici prožnost pri odpoklicu članov NS glede datuma prenehanja mandata, da se varuje zgoraj izpostavljene cilje. Poleg tega predlagana sprememba ne vnaša avtomatizma, temveč bo ustanoviteljica v vsakem primeru presodila, ali uporabi takšno možnost prenehanja mandata odpoklicanega že z dnem odpoklica.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada je sprejela sklep, da se pred potekom mandata odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta (NS) družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG): Branka Neffat, mag. Alojz Kovše in Dragica Vrkič Kozlan.

Skupščina družbe SiDG namesto odpoklicanih članov za mandatno dobo štirih let, in sicer od 21. oktobra 2022, kot predstavnika ustanoviteljice, imenuje naslednja člana nadzornega sveta: na predlog ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Alojza Burjo ter na predlog ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Andrejo Košir.

Vlada v vlogi skupščine družbe SiDG odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice. Skladno z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije predlagajo skupščini v imenovanje po enega člana nadzornega sveta ministri: za gozdarstvo, za gospodarstvo, za finance, za ohranjanje narave, in vsakokratna opozicija v državnem zboru.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano