Skoči do osrednje vsebine

Srečanje ministrice Šinko s predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se bo v sredini prihodnjega tedna sestala s predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije. Namen sestanka bo seznanitev z odzivi trgovcev na primerjalnik cen osnovnih živil. Skupni dogovor za usklajeno nadaljnje spremljanje košarice živil bo tudi tisto, za kar si je ministrstvo ves čas prizadevalo, in sicer, da bi z deležniki dosegli ustrezno sodelovanje pri spremljanju maloprodajnih cen.

Pogled na košarico v kateri se nahajajo številni izdelki.

Košarica izdelkov | Avtor Falk 44/Shutterstock.com

Kot je znano je ministrstvo v ponedeljek objavilo primerjalnik cen, ki je dostopen na spletnih straneh Naša super hrana in na spletnem mestu o ukrepih za omilitev draginje. Na ministrstvo je v tem času prišlo več vprašanj, tako s strani posameznikov, kot tudi trgovcev, prav tako je bilo tudi preko medijev mogoče zaslediti več odzivov na to temo. Ministrstvo je podrobnejša pojasnila, tudi za konkretne primere, že posredovalo nekaterim trgovcem. Širši javnosti pa želimo v nadaljevanju predstaviti nekatera najbolj pogosta in izpostavljena vprašanja ter odgovore.

Zaradi vedno težjih razmer za mnoge potrošnike, kot so tudi podražitve hrane, je bila ena prioritetnih nalog vlade pomoč potrošnikom tudi na področju višanja cen hrane. Eden izmed tako imenovanih mehkih ukrepov na področju obvladovanja draginje, ki se nanaša na potrošnike in njegove zmožnosti oz. nezmožnosti kupovanja osnovnih življenjskih dobrin, hrane, je spremljanje in primerjava maloprodajnih cen primerljivih skupin znotraj košarice dvajsetih osnovnih skupin živil med različnimi trgovskimi podjetji. Ministrstvo želi s tem projektom pomagati potrošnikom, da se lahko lažje odločijo. Zato bo sodelovanje s Trgovinsko zbornico Slovenije pri primerjalniku cen pripomoglo, da bo na koncu potrošnik imel še boljšo sliko košarice osnovnih živil. Vsem mora biti skupni cilj, da obvladamo in ublažimo posledice draginje, saj smo na koncu vsi tudi potrošniki.

Ministrstvo se je sicer z deležniki v preteklosti sestalo glede posredovanja podatkov o cenah, s Trgovinsko zbornico pa se je tudi usklajevalo glede določitve skupin proizvodov v košarici živil. Od vzpostavitve primerjalnika je ministrstvo prejelo več vprašanj za dodatna pojasnila, prav tako je bilo v medijih zaslediti določene odzive, kjer se med drugim pojavljajo tudi nekatere nejasnosti ali nepravilno razumevanje. Za dodatno informiranje in korektna pojasnila v nadaljevanju navajamo nekaj zbranih vprašanj in odgovore nanje:

Kaj je pravzaprav cilj projekta?

Glavni cilji projekta je transparentno predstaviti ponudbo glede na posamezniku pomembne elemente izbire in tako potrošnikom zagotoviti lažjo izbiro med primerljivimi proizvodi pri različnih trgovcih. Na enem mestu lahko uporabniki primerjajo ponudbo izdelkov glede na ceno, poreklo in nekatere sheme kakovosti. Primerjalnik cen na enostaven način združuje informacije o tem, kakšna je ponudba izdelkov pri določenih trgovcih na določen dan popisa v Sloveniji in v treh sosednjih državah. Potrošniki lahko med sabo primerjajo živilske izdelke iz 15 osnovnih skupin živil in dodatnih 5 skupin živil, ki se bodo spreminjale na podlagi sezone in potreb.

Ta projekt ne bo dal vpogleda v marže in razrez cene proizvoda

Namen projekta ni vpogled v marže oz. razrez cene vzdolž verige preskrbe s hrano ter njihova objava. V kolikor deležniki – kmetje, predelovalna industrija in trgovci – dosežejo soglasje o javni objavi marže oziroma razrezu cen, lahko to tudi naredijo in to objavijo. Država nima podatkov o maržah in razrezu cen. V primeru, da bi bilo potrebno dodatno zaščititi potrošnika in ukrepati na tem področju ima država zakonsko možnost, da te podatke pridobi samo za potrebe ministrstva in vlade. Uvedba ukrepa spremljanja cen hrane po verigi od kmeta do trgovca po Zakonu o kontroli cen bi se uporabila, v kolikor se ta mehak pristop – primerjalnik cen - ne bo pokazal kot dovolj učinkovit.

Trgovci imajo tudi posebne ugodnosti za lojalne kupce, članstva v klubih itd., kar prinese tudi ugodnejše nakupe; zakaj to ni upoštevano?

Pri popisu so upoštevane redne cene in akcije, ki so dostopne vsem potrošnikom, ne glede na kartične popuste oziroma druge popuste, vezane na članstvo. Namen je spremljati rast rednih cen, ki so edini pravi pokazatelj stanja na trgu in vsem potrošnikom omogočiti tudi informacijo o akcijah, ki so vsem na voljo. Zato akcije, vezane na članstvo v programu zvestobe, v popis niso bile vključene, saj želimo prikazati stanje cen za vsakega potrošnika brez dodatnih zahtev, kot je vključitev v program zvestobe. Dodatno je pa to pojasnjeno tudi v internetni aplikaciji  nasasuper hrana.si/primerjava cen/ v kategoriji »Vse kar ste želeli vedeti« in sicer pod vprašanjem »Kako smo izvedli primerjavo cen«.

Kako se izvaja popis, da so izdelki primerljivi?

Popisi se izvajajo na terenu, za vsak izdelek pa se spremlja izpostavljenost, blagovna znamka, poreklo, shema kakovosti in hranilna vrednost, saj potrošnikom zagotavljamo ustrezno primerjavo med izdelki, ki pa ne temelji le na ceni. Pri sami metodologiji smo določili opredelitev posamezne skupine živil, ki se spremlja za določeno skupino živil. S tem smo opredelili proizvode, ki se bodo med seboj primerjali. Znotraj teh opredelitev popisovalci popisujejo proizvode, ki so na dan popisa pri trgovcu na voljo. Vsak potrošnik pa lahko sam primerja proizvode med seboj, tako,  kot že sedaj lahko primerja cene in proizvode med katalogi. Pri obračunavanju košarice se pa pri vsakem trgovcu upošteva najcenejši proizvod in se sestavi košarica najcenejših proizvodov. Ta analiza tako omogoča potrošniku vpogled v cenovna gibanja najcenejših košaric.

Trgovci pravijo, da določena živila niso bila upoštevana

Upoštevali smo zgolj jasno opredeljene opise za vsako posamezno skupino živil. Na primer za jabolka, kjer so popisovali zgolj nepakirana jabolka prvega razreda, kar pomeni, da se ne popisujejo pakirana jabolka drugega razreda. Drug primer so bili tudi siri, kjer se je popisoval sir "poltrdi polmastni sir" in ne polnomastni sir. Pri popisu se popisujejo izdelki znotraj opisane kategorije, ki so pri trgovcu na dan popisa na razpolago in ustrezajo dani opredelitvi. Če znotraj te opredelitve izdelka ni na voljo, se popiše alternativa (primer testenine polžki - v kolikor so testenine polžki na voljo, se popišejo vsi proizvodi, ki so na razpolago in ne alternativa).

Kaj se zgodi v primeru, če popisanega izdelka ni na voljo, niti ni (ustreznega) nadomestka le-temu?

Glede na izdelke, ki so na voljo na lokaciji popisa, se poskuša poiskati najboljši približek izdelku ki se ga išče, kar bi storil tudi potrošnik, ki išče ta izdelek. V primeru, da gre za približek, je to označeno kot alternativa. V primeru, da pa ni izdelka, ki bi bil najboljši približek določeni opredelitvi skupine živila, ki se spremlja, se za ta izdelek določi, da ni bil na razpolago.

Kako so upoštevane različne cene pri nekaterih trgovcih, ki imajo različne formate trgovin (npr. različne cene v hipermarketih in supermarketih), pri tem so odprta vrata za manipulacijo pri trgovcih, ki imajo cene različne glede na format trgovin? Enako v

Cene košarice se bodo spremljale pri 6 trgovcih v RS, ki zagotavljajo nacionalno prisotnost in v večjih nakupovalnih središčih. Tako bo format za Mercator, Tuš in Spar enak kot za Hofer, Lidl in Eurospin, ki pa imajo vsi standarden format. Odločili smo se za izvajanje popisa v Ljubljanski regiji na točno določenih lokacijah, za katere imamo določene tudi nadomestne lokacije trgovin istega formata. Na teh istih lokacijah se bo popis izvajal tudi v naslednjih mesecih in bodo cene lahko primerljive. Zaradi primerljivosti med cenami pri trgovcih in med podatki med samimi popisi, ki se bodo izvajali na 14 dni, morajo biti popisi vedno izvedeni na enaki lokaciji. Popis je bil tako izveden v primerljivo velikih trgovinah. Lokacije, na katerih se popisuje, niso javno znane z namenom, da tako omejimo morebitno prilagajanje cen.

Ali ste za popisovanje pridobili soglasje vseh trgovcev?

Da, za popisovanje so do danes dali soglasje vsi trgovci.

Zakaj namesto primerjalnika cen vlada ne pomaga kmetom in podjetjem?

Vlada veliko pomaga na stroškovnem nivoju tako kmetom kot gospodarskim podjetjem (pomoči v kmetijstvu, gospodarstvu) in pričakuje, da se bo ta pomoč prelila tudi po verigi in ne bo vplivala na tako dramatične pritiske znotraj prehranske verige. Zaradi rasti cen goriv, elektrike in repromateriala je vlada sprejela ukrepe v višini skoraj 22,3 milijona evrov, s katerimi bo pomagala kmetijskemu in ribiškemu sektorju pri soočanju z višjimi stroški proizvodnje in pridelave. Ukrepi se nanašajo na tri sklope: pomoč sektorju mleka, pomoč pri pogonskih gorivih za kmetijstvo in ribištvo ter pomoč na področju repromateriala (gnojil).

Zakaj za objavo ne uporabite podatkov Statističnega urada Slovenije?

Osnovni namen delovanja Statističnega urada RS je zbiranje podatkov z namenom priprave agregatnih podatkov oziroma statistik. Eno od temeljnih načel, ki jih morajo pri svojem delu, v skladu z mednarodno in nacionalno statistično zakonodajo upoštevati vsi statistični uradi, je načelo statistične zaupnosti. To načelo določa, da morajo biti vsi podatki, ki jih zbirajo statistične institucije, strogo zaupni in se smejo uporabljati izključno za statistične namene. Povedano drugače, dajalcem podatkov zagotavljamo zaupnost informacij, ki jih posredujejo, in njihovo uporabo le za statistični namen. Namen objave cen posameznih izdelkov po trgovcih je nezdružljiv z osnovnim namenom delovanja Statističnega urada.

Zakaj je bil za popis dodatnih 5 izdelkov podpisan aneks?

Naročnik MKGP je konec avgusta sklenil Pogodbo z izvajalcem, April 8 d.o.o., za spremljanje in primerjavo maloprodajnih cen, porekla in kakovosti primerljivih živil znotraj košarice 15 izbranih osnovnih skupin živil med trgovskimi podjetji za namen informiranja potrošnikov in ohranjanja kupne moči slovenskega prebivalstva. Po že izvedenem javnem naročilu je bila sprejeta odločitev na vladni delovni skupini, da bi bilo smiselno spremljati še dodatne skupine proizvodov, ki so sezonske narave oziroma se pokaže povečana potreba po določeni skupini proizvodov. Dodatne skupine proizvodov bi morale biti fleksibilne in se določati naknadno glede na izkazane potrebe. Za spremljanje dodatnih skupin proizvodov se je sklenil aneks za seznam petih dodatnih skupin sezonskih živil za katere bo izvajalec pripravljal tudi sprotne analize maloprodajnih cen, kakovosti, porekla in blagovnih znamk. Seznam petih novih skupin živil bo odvisen od sezone pridelave in s tem tudi ponudbe teh skupin proizvodov na trgu oziroma sprememb povpraševanja s strani potrošnikov. Z aneksom se je povečala vrednost pogodbe za 8.950,00EUR brez DDV oziroma 10.919,00 EUR z DDV.