Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela besedilo amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1H), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, ter jih posreduje Državnemu zboru.

Vlada je 24. 6. 2022 Državnemu zboru posredovala mnenje, s katerim predlogu zakona ni nasprotovala, saj le-ta vsebuje rešitve, ki jih zaporski sistem potrebuje z vidika obvladovanja širjenja virusa COVID 19, ter daje določeno podlago za dodatno informatizacijo kazenskih evidenc.

Na podlagi pripomb Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in razprave na seji Odbora za pravosodje 15. 9. 2022 vlada predlaga amandmaja, ki sta namenjena izboljšanju predlaganega zakonskega besedila z vidika zagotavljanja večje jasnosti in določnosti.

Reševanje prostorske stiske Šolskega centra Novo mesto

Na seji odbora je Vlada sklenila, da uvrsti projekt »Šolski center Novo mesto dozidava in dograditev učilnic« v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025. Z njim bo Šolski center Novo mesto pridobil nove prostore za izvajanje izobraževalne dejavnosti.

Zaradi povečanega vpisa dijakinj in dijakov na Šolski center Novo mesto sta zaradi prostorske stiske izvajanje izobraževalnih programov in potek dela otežena. Namen investicije je to problematiko razrešiti. Z dvema pozidavama bo Šolski center Novo mesto pridobil skupno 11 klasičnih učilnic, dve manjši za izvajanje pouka v deljenih in podnormativnih oddelkih in 16 delovnih mest v 6 kabinetih. Za projekt je izdelana investicijska dokumentacija, pripravljene so tudi podlage za pričetek gradbenih del.

Ocenjena vrednost projekta je nekaj več kot 2 milijona evrov. Sredstva v višini nekaj več kot 1,6 milijona evrov bo zagotovil Šolski center Novo mesto, 400.000 evrov pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrščen projekt Pilonova galerija – ureditev depojev in Rustjeva hiša

Vlada je na seji odbora na predlog Ministrstva za kulturo v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila projekt Pilonova galerija – ureditev depojev in Rustjeva hiša. Projekt je bil izbran na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2022, ki ga je Ministrstvo za kulturo objavilo 10. decembra 2021.

Osnovni namen projekta je zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev za delovanje in razširitev dejavnosti Pilonove galerije v Ajdovščini ter tako izboljšanje pogojev za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti javnega zavoda. Pilonova galerija bo v nadstropju in mansardi Rustjeve hiše dobila dodatne galerijske in depojske prostore. Prenova celotne Rustjeve hiše bo pripomogla tudi k oživljanju starega mestnega jedra Ajdovščine.

Ocenjena vrednost celotne investicije za projekt Pilonova galerija – ureditev depojev in Rustjeva hiša je 1.016.054,66 evra (z DDV), od tega bo Ministrstvo za kulturo projekt sofinanciralo z 186.075,11 evri.

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025 se spreminja izhodiščna vrednost projekta – Izgradnja nove bivalne enote Varstveno delovnega centra SAŠA, enota Velenje

Zaradi zaostrenih razmer na trgu gradbenih storitev v letu 2022 kot posledice epidemioloških razmer in aktualnih varnostnih razmer, na katere investitor nima vpliva, je v zadnjih šestih mesecih prišlo do izrazitih dvigov cen tako materialov kot storitev. Prav tako je bilo tekom izvedbe del ugotovljeno, da so zaradi spremenjenih pogojev v povezavi z izdelano študijo požarne varnosti potrebna dodatna dela, spremenila pa se je tudi struktura virov financiranja. Zaradi navedenega je bila izdelana novelacija investicijskega programa.  Ocenjena vrednost investicije po novelaciji investicijskega programa znaša 1.618.912,40 EUR z DDV.

Z izvedbo investicije, ki se bo zaključila v letu 2022, bodo na področju varstva za potrebe odraslih invalidnih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju pridobljene potrebne dodatne kapacitete, izboljšali se bodo obstoječi minimalni tehnični standardi na področju dnevne storitve varstveno delovnega centra ter omogočilo dolgoletno in kvalitetno izvajanje storitve institucionalnega varstva za najzahtevnejše uporabnike dnevne storitve varstveno delovnega centra.

Vlada razširila nabor vojaških projektov v veljavnem načrtu razvojnih programov

Vlada je na odboru sprejela tudi sklep o uvrstitvi treh novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025. Navedeno uvrstitev projektov v načrt, in sicer za projekte VEP – Izgradnja objektov za garažiranje vojaških vozil, Investicijsko vzdrževanje infrastrukture in Investicijsko vzdrževanje materialnih sredstev Slovenske vojske, je predlagalo Ministrstvo za obrambo.

Skladno s projektom VEP - Izgradnja objektov za garažiranje vojaških vozil, katerega izhodiščna vrednost znaša 12,2 milijona evra z vključenim davkom na dodano vrednost, bo investitor izvedel izgradnjo treh objektov za garažiranje vojaških oklepnih in taktičnih tovornih vozil 10. pehotnega polka oziroma Srednje bataljonske bojne skupine v ljubljanski Vojašnici Edvarda Peperka. S tem bodo zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za garažiranje vojaških oklepnih kolesnih vozil z namenom zagotavljanja zanesljivosti delovanja in ohranjanja življenjske dobe oborožitvenih sistemov, stroški vzdrževanja vojaških vozil pa manjši.

Glavni cilj vseh sklopov projekta investicijskega vzdrževanja vojaške infrastrukture je ohranjanje uporabnosti in funkcionalnosti objektov ter s tem nemoteno delovanje enot Slovenske vojske. Izhodiščna vrednost tega projekta, ki se nanaša na vojaško infrastrukturo po vsej državi, je 972.000 evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.

Projekt Investicijsko vzdrževanje materialnih sredstev Slovenske vojske se nanaša na programsko in strojno opremo, sisteme zvez in elektronskega bojevanja, strelišč in tovornih vozil za prevoz goriva. Cilji investicijskega vzdrževanja materialnih sredstev so zagotovitev tehnične brezhibnosti materialnih sredstev za operativno delovanje Slovenske vojske, zagotavljanje primernih in varnih pogojev za delo ter za kakovostno usposabljanje v Slovenski vojski. Izhodiščna vrednost tega projekta skupaj z davkom na dodano vrednost je 7,7 milijona evrov.

Financiranje novih programskih projektov bo zagotovljeno v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo.