Skoči do osrednje vsebine

Pričetek izdaje informativnih odločb za finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala

Agencija je pričela z izdajo informativnih odločb za finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo. Skupaj bo izdanih 36.722 informativnih odločb in izplačanih 15 milijon evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli v drugi polovici septembra.

Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega kmetijsko gospodarstvo je nekrivdno zašlo v težak finančni položaj zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala in, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • v letu 2022 je oddal zbirno vlogo, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2022,
  • v zbirni vlogi ima prijavljena zemljišča dejanske rabe grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (GERK) v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu,
  • na dan uveljavitve odloka oziroma 16. avgusta ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov,
  • v primeru, da  uveljavlja zemljišča dejanske rabe površine trajnega travnika, mora imeti na teh zemljiščih obtežbo najmanj 0,9 glave velike živine na hektar na dan 1. februar 2022.

Višina podpore je v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe.

Informativne odločbe bodo upravičencem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Nanje se lahko upravičenci pritožijo v roku 15 dni. Glavnina informativnih odločb bo izdana v tem tednu.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja