Skoči do osrednje vsebine

Sprejet energetski dodatek za najranljivejše

Državni zbor je sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD), ki gospodinjstvom z nizkimi dohodki namenja enkratni energetski dodatek (dodatek) v višini 200 evrov, pri čemer se višina dodatka viša glede na število otrok v gospodinjstvu. Na vladnih spletnih straneh bo v septembru objavljen kalkulator, ki bo vsem kategorijam prebivalstva omogočal da preverijo ali je njihovo gospodinjstvo lahko upravičeno do energetskega dodatka.

''Zakon poleg ostalih ukrepov za blaženja učinkov draginje predstavlja hitro in osnovno pomoč gospodinjstvom z nizkimi dohodki," je ob obravnavi zakona v Državnem zboru izpostavil državni sekretar Dan Juvan. ''Zakon poleg ostalih ukrepov za blaženja učinkov draginje predstavlja hitro in osnovno pomoč gospodinjstvom z nizkimi dohodki."

Dodatek, za katerega ne bo treba vložiti vloge, bodo prejeli posamezniki in gospodinjstva z nizkimi dohodki, in sicer prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter invalidi.

Vzpostavljen je informativni izračun energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka (energetski kalkulator).

''Energetski dodatek, ki ga predvideva ta zakon bodo tako prejeli tudi zaposleni, tudi starši otrok s posebnimi potrebami, tudi upokojenci in prebivalci z različnimi statusi pod pogojem, da živijo v gospodinjstvu, ki se preživlja z nizkimi dohodki,'' poudarja Dan Juvan.

Prva izplačila dodatka bodo v novembru. Dodatek se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ravno tako se od dodatka ne bo plačala dohodnina.

Izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka: 

  • 200 evrov za samske osebe,
  • 200 evrov za družine z enim staršem, povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,
  • 314 evrov za dvostarševske družine, povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,
  • 314 evrov za pare brez otrok.

S ciljem razširiti krog upravičencev do dodatka, se novim vlagateljem vlog za DSP ali VD od oktobra 2022 do marca 2023, pri ugotavljanju upravičenosti z izjemo prihrankov in vrednostnih papirjev, ne bo upoštevalo premoženje. Gospodinjstvo bodo torej ta dodatek lahko prejela, če bodo kadarkoli od letošnjega oktobra do marca prihodnje leto postala upravičena do DSP ali VD. ''Cilj je preprečevati zdrse v revščino ter najhujše stiske prebivalcev v prihajajoči zimi," je poudaril državni sekretar Dan Juvan. 

Ministrstvo bo, v sodelovanju z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), obvestilo upokojenke in upokojence o potencialni upravičenosti do VD in posledično do energetskega dodatka. »V obdobju od novembra 2022 do marca 2023 prejetega VD po smrti prejemnika v nobenem primera ne bo treba vračati," je poudaril državni sekretar Juvan. 

Izplačilo energetskega dodatka za invalide

Vlada je kot dodatno skupino posebej ranljivih prepoznala tudi dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov. Gre za nezaposljive invalide, ki si sami ne morejo zagotoviti dohodka vključno z invalidi I. stopnje brez pravice do invalidske pokojnine.

Do energetskega dodatka v višini 200 evrov so upravičene naslednje kategorije invalidov:

  • upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov;
  • upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZRZI) in so upravičeni do DSP oziroma VD po zakonu; 
  • upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do DSP;
  • upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek in upravičenci;
  • invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine.

Ministrstvo bo spremljalo razmere in v primeru povečevanja stisk prebivalstva ter poglabljanja revščine v sodelovanju z Vlado RS predlagalo nove ukrepe.