Skoči do osrednje vsebine

2. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji opravila več imenovanj v ministrstvih, imenovala 13 državnih tožilcev ter vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Vlada imenovala v. d. generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo MNZ

Vlada je razrešila generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo in za vršilca dolžnosti generalnega direktorja s 3. junijem 2022 imenovala Bojana Bučinela.

Zakon o javnih uslužbencih v devetem odstavku 83. člena določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena istega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V primeru ponovitve postopka javnega natečaja prične rok iz tega odstavka ponovno teči.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada je s položaja generalnega direktorja Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo razrešila Uroša Korošca in za vršilca dolžnosti imenovala mag. Željka Kralja

Vlada je s položaja generalnega direktorja Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo razrešila Uroša Korošca in za vršilca dolžnosti imenovala mag. Željka Kralja.

Mag. Željko Kralj je na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo imenovan z dnem 2. junija 2022, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po natečajnem postopku, za največ šest mesecev, to je najdlje do 2. 12. 2022.

Mag. Željko Kralj je na Ministrstvu za obrambo zaposlen od leta 1992 in je do danes opravljal vrsto odgovornih nalog v Slovenski vojski in na področju logistike. Med leti 2013 in 2020 je bil generalni direktor Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo. Pred imenovanjem za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo je bil sekretar v vodstvu Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo, zadolžen za vodenje ključnih infrastrukturnih projektov Slovenske vojske.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada s položaja generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko na Ministrstvu za obrambo razrešila mag. Uroša Zorka in za vršilca dolžnosti imenovala Rolanda Žela

Vlada je na današnji seji s položaja generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko na Ministrstvu za obrambo razrešila mag. Uroša Zorka. Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja omenjenega direktorata na Ministrstvu za obrambo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, za največ šest mesecev, to je najdlje do 2. decembra 2022, je vlada  imenovala Rolanda Žela.

Rolando Žel večino svoje poklicne kariere deluje na Ministrstvu za obrambo, predvsem na področju obrambnih zadev in obrambne politike. Med leti 2010 in 2014 je bil generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve, od leta 2014 do leta 2019 pa je bil predstavnik Republike Slovenije v Evropski obrambni agenciji (EDA) in v Politično vojaški skupini (PMG) v okviru Stalnega predstavništva RS pri Evropski uniji v Bruslju. Pred imenovanjem za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko je opravljal dolžnost svetovalca generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo na področju koordinacije kriznega upravljanja.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada je s položaja generalnega sekretarja Ministrstva za obrambo razrešila mag. Marka Doblekarja in za vršilca dolžnosti imenovala mag. Marka Lovšeta

Vlada je na današnji seji s položaja generalnega sekretarja Ministrstva za obrambo razrešila mag. Marka Doblekarja in za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v imenovala mag. Marka Lovšeta.

Mag. Marko Lovše je na mesto vršilca dolžnosti generalnega sekretarja Ministrstva za obrambo imenovan z dnem 2. junija 2022, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po natečajnem postopku, za največ šest mesecev, to je najdlje do 2. 12. 2022.

Mag. Marko Lovše je bil vrsto let zaposlen v Upravi RS za zaščito in reševanje, kjer je opravljal različne dolžnosti na področju logistike, opremljanja, financ in odnosov z javnostmi. Od leta 2018 je bil med drugim svetovalec predsednika Vlade RS  za odnose z javnostmi, kasneje vodja kabineta ministra na Ministrstvu za finance in nazadnje sekretar v Generalnem sekretariatu Ministrstva za finance. Je tudi član Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada razrešila direktorico Direkcije RS za infrastrukturo in imenovala vršilca dolžnosti omenjene funkcije

Vlada je izdala odločbo, s katero se Ljiljana Herga z dnem 2. 6. 2022 razreši s položaja direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Vlada je na mesto vršilca dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo s 3. 6. 2022 imenovala Bojana Tičarja. Vlogo vršilca dolžnosti direktorja bo opravljal do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, najdlje do 2. 12. 2022.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Razrešitev generalnega direktorja in imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije

Vlada je izdala odločbo, s katero se mag. Boris Munišič z dnem 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Prav tako je izdala odločbo, s katero se Iztok Žigon z dnem 3. 6. 2022 imenuje na položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, in sicer do imenovanja generalnega direktorja (m/ž) po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je do 2. 12. 2022.

Iztok Žigon je bil generalni direktor Direktorata za investicije že v letih 2013 do 2021, nato pa je bil zaposlen kot sekretar v omenjenem direktoratu.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Razrešitev generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo

Vlada je izdala odločbo, s katero se dr. Franc Janžekovič z dnem 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Imenovanje članov upravnega odbora  Agencije za radioaktivne odpadke

Vlada je imenovala Nadjo Železnik in Damjana Semeta kot predstavnika ustanovitelja  v upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO), in sicer za preostanek mandata do 22. 7. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja. S tega mesta je razrešila Barbaro Merše in  Sebastjana Rejca.

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke v 12. členu določa, da ima zavod upravni odbor, ki šteje pet članov.  Ustanovitelj imenuje štiri člane na predlog ministra, pristojnega za odpadke, enega člana, ki zastopa interese delavcev, pa izvolijo in odpokličejo zaposleni zavoda. Člani upravnega odbora se imenujejo oziroma izvolijo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Članu upravnega odbora preneha funkcija na podlagi sklepa o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z dnem poteka mandata, če ni bil znova imenovan. Člani upravnega odbora, ki so razrešeni iz nekrivdnih razlogov, opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov. Ob predčasnem prenehanju mandata članu upravnega odbora se novega člana upravnega odbora imenuje za preostanek mandata odstopljenega člana.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor

Vlada je izdala odločbo o imenovanju mag. Tanje Bolte, z dnem 4. 6. 2022, za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor, in sicer do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 3. 12. 2022.

Dosedanji generalni direktor je podal odstopno izjavo in bil z odločbo vlade z dnem 3. 6. 2022 razrešen s položaja. Mag. Tanja Bolte izpolnjuje vse predpisane pogoje in trenutno opravlja naloge direktorice Urada za spremljanje vplivov na okolje na Agenciji RS za okolje.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Razrešitve in imenovanja na Ministrstvu za zunanje zadeve

Vlada je na predlog ministrice za zunanje zadeve sprejela sklepe, da se:

 • Jernej Müller, z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve,
 • Igor Jukič, z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve,
 • Marko Rakovec, z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve,
 • Slobodan Šešum, z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve,
 • Barbara Sušnik, z dnem 2. 6. 2022 razreši s položaja generalne direktorice Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Vlada je na predlog ministrice za zunanje zadeve sprejela sklepe, da se:

 • Eva Tomič s 3. 6. 2022 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev,
 • Ksenija Škrilec s 3. 6. 2022 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev,
 • Marko Rakovec s 3. 6. 2022 imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev,
 • Bernarda Gradišnik, s 3. 6. 2022 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev,
 • Bogdan Batič s 3. 6. 2022 imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Vlada predlagala predsednika sveta Agencije za energijo

Energetski zakon natančno predpisuje postopek imenovanja predsednika in članov sveta Agencije za energijo. V skladu z določbami prvega, drugega in osmega odstavka 392. člena energetskega zakona ima svet agencije predsednika in pet članov, katere imenuje in razrešuje Državni zbor in sicer za obdobje šest let.

V letu 2020 je bila za predsednico sveta agencije imenovana dr. Romana Jordan (s trajanjem mandata od 12. 6. 2020 do 11. 6. 2026), ki je predčasno odstopila z dnem 23. 8. 2021, zato je bilo potrebno izpeljati postopek za pridobitev kandidatov za njeno zamenjavo in je potrebno imenovati novega predsednika sveta agencije. 

Skladno z zakonodajo je minister, pristojen za energijo, v Uradnem listu objavil poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika sveta agencije, na katerega sta prišli dve vlogi.

Vlada državnemu zboru predlaga, da se za preostanek mandata razrešene predsednice dr. Romane Jordan za predsednika sveta Agencije za energijo imenuje dr. Franc Žlahtič.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada danes imenovala 13 državnih tožilcev

Vlada je na predlog ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan imenovala 13 državnih tožilcev, ki so že bili s strani ministrstva posredovani Vladi Republike Slovenije, vendar jih prejšnja vlada ni imenovala. Na današnji seji je tako vlada imenovala dva državna tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, štiri na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, tri na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, dva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, po enega pa na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Vlada je imenovala vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 

Vlada je imenovala vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v naslednji sestavi:

 • Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, vodja pogajalske skupine,
 • Urban Kodrič, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo, namestnik vodje pogajalske skupine,
 • Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance, članica,
 • Igor Šoltes, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, član,
 • Tina Heferle, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, članica,
 • Dan Juvan, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član,
 • Dejan Židan, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
 • Marko Rusjan, državni sekretar, Ministrstvo za kulturo, član,
 • Aleksandra Lah Topolšek, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, članica,
 • Rudi Medved, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo, član,
 • Matej Skočir, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor, član,
 • Samuel Žbogar, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
 • Matjaž Krajnc, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član,
 • Tina Seršen, državna sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo, članica,
 • Marko Koprivc, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, član,
 • Matej Kalan, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, član,
 • Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo, član,
 • Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo, član,
 • Lidija Apohal Vučković, Inšpektorat za javni sektor, članica.

Pogajalska skupina izvaja aktivnosti, vezane na usklajevanje predpisov s področja plač v javnem sektorju in pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Vlada je sprejela tudi sklep, da vodja pogajalske skupine in njen namestnik lahko na posamezno sejo pogajalske komisije povabi le nekatere člane pogajalske skupine, glede na vsebino usklajevanja predpisov s področja plač v javnem sektorju in pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Vir: Ministrstvo za javno upravo