Skoči do osrednje vsebine

Financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti

V Uradnem listu RS, št. 204/21, je bil objavljen Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti, ki velja od 1. 1. 2022, torej za izračun sredstev od meseca januar 2022 dalje.

Dne 29. 4. 2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 58/22 objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti. S spremembo Pravilnika se zmanjšuje vrednost standardnega stroška na enoto (na zaposlenega iz 9 EUR na 5 EUR, na udeleženca pa iz 2 EUR na 1 EUR mesečno). Nova drugi in tretji odstavek 5. člena pa uvajata še dodatno znižanje vrednosti standardnega stroška na enoto v obdobju, ko predpisi, ki urejajo ukrepe za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, ne določajo obvezne uporabe osebne zaščitne opreme za vse zaposlene  oz. ne določajo obveznega samotestiranja. Obseg sredstev v skladu s spremenjenim 5. členom Pravilnika se prvič določi za maj 2022 v juniju 2022.

Dne 30. 5. 2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 75/22, objavljen Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 , ki določa, da z dnem njegove uveljavitve preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 68/22). Navedeno pomeni, da so se z 31. 5. 2021 prenehali izvajati ukrepi obvezne uporabe osebne zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, zato se je s tem dnem na podlagi 10. člena Pravilnika izteklo obdobje financiranja upravičenih stroškov zaščitne opreme v skladu s tem Pravilnikom. Glede na navedeno lahko po Pravilniku za mesec maj 2022 uveljavljate sredstva za zaščitno opremo in dezinfekcijo prostorov do vključno 30. 5. 2022,  od vključno 31. 5. 2022 dalje sredstev po Pravilniku do nadaljnjega ni več mogoče uveljavljati.

Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (Pravilnik) določa, da se zasebnim izvajalcem, ki izvajajo javno veljavne programe na področju srednjega, višjega in visokega šolstva brez koncesije, ter upravičencem s področja znanosti sredstva izplačajo na podlagi elektronskega zahtevka za pridobitev sredstev ( e-zahtevek), ki ga pošljejo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prek spletnega programa UJP do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.

E-zahtevku mora biti priložen dokument, ki vsebuje podatke potrebne za izračun ustreznega deleža sredstev (priloga). Skladno s tretjim odstavkom 9. člena Pravilnika objavljamo vzorec priloge e-zahtevka in sicer za:

  • (1) zasebne izvajalce, ki izvajajo javno veljavne programe izrednega nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, izrednega srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, izrednega srednjega splošnega izobraževanja, (2) zasebne višje strokovne šole, ki izvajajo javno veljavne študijske programe brez koncesije in (3) zasebne visokošolske zavode, ki izvajajo javno veljavne študijske programe brez koncesije (upravičenci iz 4., 5. in 8. točke prvega odstavka 2. člena Pravilnika). Za zasebne visokošolske zavode, ki izvajajo javno veljavne študijske programe brez koncesije, kot pomoč pri izpolnjevanju priloge e-zahtevka, objavljamo tudi izpis podatkov iz eVŠ o številu študentov na dan 30. 10. 2021.) Za zasebne višješolske zavode, ki izvajajo veljavne študijske programe brez koncesije, kot pomoč pri izpolnjevanju e-zahtevka, objavljamo izpis podatkov o številu študentov v višjih šolah na dan 30. 10. 2021.

  • (1) javne raziskovalne zavode, (2) Institut informacijskih znanosti, (3) Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije, (4) Inženirsko akademijo Slovenije, (5) Javno agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in (6) izvajalce raziskovalne dejavnosti, ki so za preteklo leto od ARRS prejeli sredstva v višini najmanj treh ekvivalentov polne zaposlitve, razen subjektov, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja ustanovitev in poslovanje gospodarskih družb, ter visokošolskih zavodov (upravičenci iz drugega odstavka 2. člena Pravilnika).