Skoči do osrednje vsebine

384. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji povrnila stroške Evangeličanski humanitarni organizaciji za oskrbo bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah pri preprečevanju širjenja COVID-19 in mag. Andreja Kužnerja imenovala za direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Vlada povrnila stroške Evangeličanski humanitarni organizaciji za oskrbo bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah pri preprečevanju širjenja COVID-19

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji potrdila višino sredstev za poplačilo stroškov Evangeličanski humanitarni organizaciji (EHO) – Podpornici za izvajanje celostne oskrbe bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah z namenom preprečevanja širjenja, omilitev, obvladovanja, okrevanja in odpravo posledic COVID-19 v višini 69.780 evrov. Vlada je sprejela odločitev, da se finančna sredstva v omenjeni višini zagotovijo iz proračunske rezerve. Vlada je naložila Ministrstvu za obrambo, da prek Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvrši 1. točko tega sklepa.

V skladu s četrtim odstavkom 77. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19  se stroški nevladnih in drugih organizacij, ki koordinirajo vključevanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah, zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije. 

Med druge organizacije se, v skladu s četrto alinejo 5. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami uvršča tudi Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica (v nadaljevanju: EHO Podpornica), ki je zagotavljala koordinacijo celostne oskrbe bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah ter pri pomoči bolnikom in sorodnikom na domu z namenom preprečevanja širjenja, omilitve, obvladovanja, okrevanja in odprave posledic COVID-19. 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 23. julija 2020 sprejela odločitev, da se EHO Podpornici za pokritje intervencijskih stroškov pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 in zmanjšanju posledic epidemije bolezni COVID-19, nastalih med 13. marcem in 30. majem 2020, zagotovijo finančna sredstva v višini 13.496,46 evra. Sklep Vlade Republike Slovenije je realizirala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na podlagi Pogodbe o pokritju intervencijskih stroškov z dne 10. avgusta 2020.

V nadaljnjem obdobju, predvsem pa po vnovični razglasitvi epidemije nevarne bolezni COVID-19, dne 18. oktobra 2020, je EHO Podpornica nadaljevala z izvajanjem celostne oskrbe bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah ter s pomočjo bolnikom in sorodnikom na domu z namenom preprečevanja širjenja, omilitve, obvladovanja, okrevanja in odprave posledic COVID-19. Stroški EHO Podpornice so bili 69.780 evrov.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada dala soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano

Vlada Republike Slovenije  je dala soglasje o uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrane (NLZOH). Prostori, ki jih želi zavod odkupiti, se nahajajo na strateški lokaciji v neposredni bližini Splošne bolnice Celje in Zdravstvenega doma Celje. Z omenjeno investicijo bi rešil prostorsko problematiko mikrobiološkega laboratorija, ki prav tako vključuje Covid diagnostiko in optimiziral delovanje laboratorija. 

Vir investicije so v celoti lastna sredstva NLZOH, in sicer  presežek prihodkov nad odhodki preteklih let, ki znašajo približno 4,5 milijona evrov. Investicijo je potrdil svet zavoda NLZOH, sredstva pa so zagotovljena v sklopu Finančnega načrta in programa dela NLZOH za leto 2022.  Vlada Republike Slovenije soglaša z izvedbo investicije ter pooblašča NLZOH, da za omenjeno investicijo vodi vse postopke pri pridobivanju dovoljenj po predpisih, ki urejajo nakup poslovnih prostorov in s tem povezanim pridobivanjem pogojev in soglasij. 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada o proračunskih prerazporeditvah

Vlada je odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Med drugim bo Ministrstvo za zdravje v okviru svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini 17 milijonov evrov, in sicer zaradi prioritetnega plačila zahtevkov za cepiva proti covidu-19.

Ministrstvu za zdravje bomo razporedili tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 1.647.046,07 evra. Sredstva bodo namenili za plačilo prejetih zahtevkov, ki se nanašajo na izvajanje covid ukrepov, med drugim gre za financiranje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter PCR in HAG testiranja.

Finančna uprava Republike Slovenije pa bo v okviru svojega finančnega načrta prerazporedila 6,1 milijona evrov, in sicer za izplačilo unovčenih turističnih bonov.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada Sistem za odzivanje na nesreče v Severnem Jadranu uvrstila v Načrt razvojnih programov 2022-2025 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji uvrstila nov projekt 1912-22-0004 – Sistem za odzivanje na nesreče v Severnem Jadranu v Načrt razvojnih programov 2022-2025 pri proračunskem uporabniku Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Vrednost projekta 1912-22-0004 – Sistem za odzivanje na nesreče v Severnem Jadranu  2022-2024 je 950.398,00 EUR za vse projektne partnerje, za URSZR pa 62.998,39 evrov. 

Namen projekta "North Adriatic Maritime Incident Response System – NAMIRS" je prispevati k splošnemu cilju izboljšanja preprečevanja in zaščite pred posledicami nesreč na morju s holističnim pristopom k obvladovanju nesreč in onesnaženja morja ter obale v severnem Jadranu s krepitvijo in usklajevanjem v okviru strateških partnerjev, dejavnih na področju civilne zaščite in preprečevanja onesnaževanja morja. Namen projekta je tudi razširitev in povezovanje obstoječih operativnih postopkov načrta za preprečevanje, pripravljenost in odziv na okoljska tveganja povezana z nesrečami v Severnem Jadranu. 

Cilji projekta so zagotoviti neposredno komunikacijo in učinkovito koordinacijo med Slovenijo, Italijo in Hrvaško ter uporabo skupnega operativnega mehanizma za ukrepanje ob onesnaženjih na morju na severnem Jadranu ter v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite prispevati k izvajanju Barcelonske konvencije. 

Operativni cilji projekta so:

 • Priprava ocene okoljskega tveganja;
 • Analiza obstoječih sil in sredstev za posredovanje ob nesrečah na morju;
 • Oblikovanje smernic za prenovo Podregionalnega načrta ukrepov za preprečevanje onesnaževanja morja;
 • Organizacija/priprava in izvedba skupnih usposabljanj za intervencijske enote;
 • Priprava standardnega operativnega postopka;
 • Organizacija in izvedba terenske vaje na morju v Tržaškem zalivu;
 • Oblikovanje končne verzije smernic za izdelavo Podregionalnega načrta ukrepov za preprečevanje večjega onesnaženja Jadranskega morja.

V projektu sodelujejo naslednji partnerji :

 • Srednjeevropska pobuda – izvršni sekretariat – vodilni partner;
 • Obalna straža Trst, Italija;
 • Italijanski nacionalni inštitut za oceanografijo in aplikativno geofiziko, Italija;
 • Ministrstvo Republike Hrvaške za morje, transport in infrastrukturo, Hrvaška;
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož, Slovenija;
 • Uprava RS za zaščito in reševanje, Slovenija.

Ministrstvo za okolje in prostor RS sodeluje kot pridruženi partner. 

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada mag. Andreja Kužnerja imenovala za direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

Vlada Republike Slovenije je 16. novembra 2021 zaradi razrešitve tedanjega direktorja ter potrebe po nemotenem delovanju Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za čas do imenovanja novega direktorja, vendar največ za eno leto, torej do 15. novembra 2022, imenovala vršilca dolžnosti direktorja zavoda mag. Andreja Kužnerja.

Na podlagi 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve je nato Upravni odbor zavoda v Uradnem listu Republike Slovenje 29. aprila 2022 objavil javni razpis za delovno mesto direktorja. Na omenjeni razpis so prispele štiri vloge, na podlagi pregleda vlog in opravljenih razgovorov s kandidati pa je bil za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda predlagan mag. Andrej Kužner. 

Vlada Republike Slovenije je danes mag. Kužnerja imenovala za direktorja zavoda za naslednje štiri leta, in sicer od 16. novembra 2022 do 15. novembra 2026.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo