Skoči do osrednje vsebine

Postopek za pridobitev začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine

Zaradi kriznih razmer v Ukrajini je Svet Evropske unije 4. marca 2022 sprejel odločitev o aktiviranju začasne zaščite razseljenih oseb v Evropski uniji, ki omogoča takojšnjo in začasno zaščito osebam, ki so 24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil.

Vlada Republike Slovenije je skladno s to odločitvijo 9. marca 2022 sprejela sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 10. marca 2022.

Z uveljavitvijo sklepa se je začel uporabljati Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO), ki ureja uvedbo, trajanje in prenehanje začasne zaščite razseljenih oseb, pogoje in postopke za pridobitev in prenehanje začasne zaščite ter pravice in obveznosti oseb z začasno zaščito v Republiki Sloveniji.

Z 10. marcem 2022 se tako v Republiki Sloveniji uvede začasna zaščita za osebe, ki so 24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil, ki se je začela na navedeni datum.

Do začasne zaščite so upravičene naslednje kategorije oseb, ki so prebivale v Ukrajini pred 24. februarjem 2022:

  • državljani Ukrajine,
  • osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine in so bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite,
  • družinski člani oseb iz prve in druge alineje tega odstavka,
  • osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine in so v Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na varen in trajen način.

Oseba, ki v času trajanja začasne zaščite ob vstopu v Republiko Slovenijo izjavi, da namerava v Republiki Sloveniji zaprositi za začasno zaščito, izpolni vlogo za začasno zaščito pri policiji in predloži vsa dokazila, ki jih ima na razpolago in so pomembna za odločanje o priznanju začasne zaščite. Policija vlogo in morebitna dokazila brez odlašanja posreduje upravni enoti, na območju katere bo prosilec za začasno zaščito nastanjen.

Oseba, ki v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopi v Republiko Slovenijo, brez odlašanja, najkasneje pa v treh dneh po vstopu v Republiko Slovenijo pri policiji, na območju katere je nastanjena, ali pri upravni enoti, na območju katere je nastanjena, izpolni vlogo za začasno zaščito in predloži vsa dokazila, ki jih ima na razpolago in so pomembna za odločanje o priznanju začasne zaščite. Enako velja za osebo, ki se že nahaja v Republiki Sloveniji, le da vlogo vloži v času zakonitega bivanja. Če je vloga v teh dveh primerih vložena pri policiji, jo slednja brez odlašanja posreduje upravni enoti, na območju katere je prosilec za začasno zaščito nastanjen.

Osebe so v postopkih za priznanje začasne zaščite oproščene plačevanja taks.

Upravna enota v skrajšanem ugotovitvenem postopku ugotavlja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev začasne zaščite, kot je določeno v ZZZRO. Upravna enota izda prosilcu, ki mu je priznana začasna zaščita, izkaznico, ki velja tudi kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Izkaznica osebe z začasno zaščito velja, dokler traja začasna zaščita. Oseba, ki ji je priznana začasna zaščita, ima skladno z ZZZRO poleg pravice do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji tudi pravico do nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev, zdravstvenega varstva, dela, izobraževanja, denarne pomoči ali žepnine, združevanja družine, brezplačne pravne pomoči, obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter do pomoči pri uveljavljanju pravic iz ZZZRO.

Razloge za prenehanje in odvzem začasne zaščite določa 6. člen ZZZRO. Skladno s sklepom vlade pa je določeno trajanje začasne zaščite eno leto od uveljavitve sklepa in se lahko podaljša še največ dvakrat po šest mesecev.

Po prenehanju začasne zaščite se za osebe, ki so takšno zaščito imele, glede zapustitve Republike Slovenije uporabljajo določbe Zakona o tujcih.