Skoči do osrednje vsebine

316. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, povečala namensko premoženje Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo ter odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Vlada izdala uredbo glede unovčitve turističnih bonov

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, o povračilu sredstev prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter o načinu vodenja in upravljanja evidence bonov.

Do bona je upravičena oseba, ki do vključno 31. decembra 2021 ni delno ali v celoti izkoristila bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma. Izkoristi ga lahko do vključno 30. junija 2022. Do enakega dne so unovčljivi tudi letos izdani boni za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, športa, kulture in turizma. 

Skupna vrednost turističnih bonov za državljane Republike Slovenije iz leta 2020 znaša 356.858.450,00 evrov, pred božičem pa je bilo unovčenih nekaj več kot 1.702.000  bonov, v skupnem znesku dobrih 240 milijonov evrov, v rezervacijah je bilo še dobrih 10.500 bonov, v znesku dobrega 1,5 milijona evrov. To pomeni, da je bilo doslej uporabljenih več kot 83 % bonov iz leta 2020. 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada povečala namensko premoženje Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev, da poveča namensko premoženje in kapital Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo z vplačilom namenskega premoženja v kapital Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima v okviru svojega finančnega načrta v bilanci B za ta namen načrtovanih 20 milijonov evrov – 10 milijonov evrov za letošnje in 10 milijonov evrov za prihodnje leto.

Ta sredstva bo Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo nameni za izvajanje finančnih produktov za mikro, mala in srednje velika podjetja. Načrtovane ima namreč finančne spodbude v obliki posojil za naložbe in obratna sredstva za mala in srednje velika podjetja.

Povečanje, vrednost in vrsto namenskega premoženja mora Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo vpisati v sodni register. Vlada Republike Slovenije pa je za podpis pogodbe o prenosu sredstev v namensko premoženje Sklada pooblastila Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada o proračunskih prerazporeditvah

Vlada je danes odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo 10 milijonov evrov. Sredstva bodo namenili izvajanju in financiranju kreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja za zagotavljanje njihove likvidnosti prek Slovenskega podjetniškega sklada. 

Ministrstvo za zdravje pa bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo 1.500.273,27 evra, in sicer za plačilo zahtevkov, povezanih z ukrepi v boju proti covidu-19, ki so jih prejeli s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vir: Ministrstvo za finance

Zahteva za oceno ustavnosti ZODPol ni utemeljena

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje glede zahteve za oceno ustavnosti 49.a in 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G). Mnenje pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije in Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Državni zbor zaproša vlado za mnenje o vloženi zahtevi za oceno ustavnosti s predlogom za začasno izvrševanje navedenih členov ter zadržanje učinkovanja vročenih sklepov Ministrstva za notranje zadeve o prenehanju položaja in izvajanja posebnih izbirnih postopkov za pridobitev položaja. Zahtevo za oceno ustavnosti je na Ustavno sodišče vložil Sindikat policistov Slovenije. 

Vlada meni, da zahteva za oceno ustavnosti ni utemeljena. Prav izpodbijane določbe ZODPol-G dopolnjujejo pomanjkljivo ureditev Kolektivne pogodbe za policiste, tako da bo izbirni postopek izveden transparentno, da bodo merila in kriteriji objektivni in vnaprej znani. Dopolnitve ZODPol so vsekakor zakonska materija in ne predmet kolektivnega pogajanja, saj je za vodenje policije ter izvrševanje pravic in obveznosti delodajalca odgovoren predstojnik, torej generalni direktor policije.

Vlada ocenjuje, da je bilo področje za zasedbo vodstvenih delovnih mest v policiji sistemsko neurejeno, kar je v praksi omogočalo možnost imenovanja policistov na vodstvena mesta brez vnaprej določenih meril preverjanja njihove strokovne usposobljenosti, temeljnih in vodstvenih kompetenc.

Popolnoma neutemeljena je navedba, da ima generalni direktor policije diskrecijsko pravico za razreševanje uslužbencev, ki zasedajo položaje iz drugega odstavka 49.a člena ZODPol, brez razloga, saj iz 49.b člena ZODPol nedvoumno izhajajo razlogi za predčasno prenehanje položaja. Pravilnik, katerega izdajo narekuje tretji odstavek 49.a člena ZODPol, ne bo v ničemer urejal pravic in obveznosti, saj so te (vključno s pogoji za zasedbo delovnih mest) urejene v predpisih, ki urejajo uslužbenski sistem, sistem plač v javnem sektorju in posebnosti delovnih razmerij za policiste.

Glede delovnega mesta, ki so ga uslužbenci policije na položajih opravljali pred uveljavitvijo ZODPol-G, je treba poudariti, da opravljanje dela na točno določenem delovnem mestu, vključno na položajnem uradniškem delovnem mestu, ni pravica delavca, še manj pa ni trajna pravica. Delodajalec lahko delavca glede na potrebe delovnega procesa premesti na drugo delovno mesto že v okviru veljavne javno uslužbenske zakonodaje.

Vlada zavrača očitke o posegu v delovnopravni in materialnopravni položaj policistov, ki jim je prenehal položaj z dnem uveljavitve ZODPol-G. Ti policisti z delom na položaju nadaljujejo do začasne premestitve policistov na te položaje po opravljenem posebnem izbirnem postopku, v primeru razrešitve pa jim je omogočeno nadaljevanje dela v policiji. Pomembno je poudariti, da bodo razrešene osebe lahko kandidirale v posebnem izbirnem postopku za zasedbo istega delovnega mesta (ali drugega položajnega delovnega mesta).

Vlada glede očitane kršitve pravice do sodnega varstva pojasnjuje, da so bili vsem policistom, ki so na dan uveljavitve ZODPol-G opravljali delo na položajnih delovnih mestih, vročeni sklepi o prenehanju položaja z ustrezno pisno poučitvijo o pravnem varstvu. Torej je bila zagotovljena možnost, da glede svojih pravic oziroma obveznosti začnejo postopek pred sodiščem, kar predstavlja temeljni element pravice do sodnega varstva.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Letno poročilo o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020 in določitev koncesije 

Vlada  je sprejela sklep o znižanju minimalne koncesijske dajatve  za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020 in za leto 2021, in sicer  sorazmerno za čas, ko je bila jama zaradi  obdobja epidemije  zaprta za obiskovanje in koncesije ni bilo mogoče izvajati, tako da  namesto 1.700.000,00 evrov znaša za leto 2020 1.017.212,81 evrov,  za leto 2021 pa 996.712,33 evrov.

Vlada je potrdila tudi Letno poročilo koncesionarja za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020, vključno z vlaganji v naravne vrednote v višini 45,7 % od znižane minimalne koncesijske dajatve v višini 1.017.212,81 evrov.   
Vladi je potrdila tudi Rebalans Poslovnega načrta koncesionarja Postojnska jama, d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 202, ki  vsebuje tudi program vlaganj v naravne vrednote v višini 68,22 % od znižane minimalne koncesijske dajatve v višini 996.712,33 evrov. 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je dala soglasje k tarifam Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022

Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k tarifam Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022, in sicer k:

  • Tarifi o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja,
  • Tarifi o plačilih za izvajanje poštnih storitev,
  • Tarifi o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo,
  • Tarifi o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa.

Vlada Republike Slovenije predlaga Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, da v prihodnje pregledneje prikaže načrtovane prihodke in odhodke, ločeno po področjih dela. 

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Imenovanje vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Samante Makovac za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan, in sicer od in sicer od 1. 1. 2022 do imenovanja direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan, vendar največ za šest mesecev. Samanta Makovac je univ. dipl. biokemičarka, ki je tudi sedanja vršilka dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

Ministrstvo za okolje in prostor je sicer že objavilo razpis za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, vendar postopek izbire kandidata za prosto delovno mesto direktorja še ni zaključen.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor