Skoči do osrednje vsebine

315. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem, ki omogoča pričetek črpanja sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Izdala je tudi Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 in o obnovljivih virih energije v prometu ter podaljšala sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene v socialnem varstvu.

Izdan odlok o seznamu blaga, ki je zaradi covida-19 začasno oproščeno uvoznih dajatev

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu.

Z novim odlokom za šest mesecev (do 30. junija 2022) v skladu z novim sklepom Evropske komisije podaljšujemo veljavnost začasnega ukrepa, uvedenega zaradi izbruha covida-19, ki je bil že sedaj urejen z odlokom vlade. Z njim določamo seznam blaga, ki je v Sloveniji potrebno za spopadanje s posledicami izbruha covida-19 in ki je oproščeno uvoznih dajatev ter plačila DDV pri uvozu. 

V novem odloku smo v seznamu blaga upoštevali tudi spremembe kombinirane nomenklature, ki se uporablja za razvrstitev blaga po tem odloku.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada izdala Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem in jo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem je omogočila pričetek črpanja sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

Uredba o razvojnih spodbudah za turizem določa vrste razvojnih spodbud, podrobnejše določa pogoje in merila ter vsebino glede vlaganj v investicije v turistično infrastrukturo. Pogoji in merila so napisani s ciljem krepitve trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji. V predlogu uredbe so vključena tudi določila iz Načrta za okrevanje in odpornost, kar zahteva tudi Evropska komisija. Strategija trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022-2028, ki bo sprejeta praviloma v aprilu 2022, bo temeljni dokument načrtovanja razvoja turizma na državni ravni. Vsebovala bo smernice, ki temeljijo na nadaljevanju usmeritev v trajnostni, zeleni in butični turizem višje dodane vrednosti raznolikih doživetij za goste. Slednjega se bo nadgradilo z digitalizacijo v informiranju in uporabniški izkušnji za goste, trženju ter upravljanju turizma na vseh ravneh. 

Uredba se osredotoča na vlaganja v investicije v turistično infrastrukturo. Ko bo Strategija trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022-2028 sprejeta, pa bo uredba dopolnjena še s podrobnejšimi določili, ki se bodo nanašala na še več vrst razvojnih spodbud za turizem.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023

Vlada je izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi Ministrstvo za finance na podlagi metodologije iz omenjene uredbe. 

Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v Zakonu o financiranju občin. Z uredbo je določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način standardizacije kazalnikov in način izračuna koeficienta razvitosti občine. 

Koeficient razvitost občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo tega povprečja v državi. Koeficient povprečne razvitosti občin v državi je 1,00. 

Na podlagi te uredbe bodo koeficienti razvitosti občin določeni za leti 2022 in 2023.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada izdala Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v 59. členu določa, da morajo dobavitelji goriva dati v posameznem letu na trg energijo iz obnovljivih virov energije za uporabo v prometnem sektorju v predpisanem deležu, pri čemer Vlada z uredbo določi deleže in način njihovega izračuna.  

Obveznost dajanja obnovljivih virov energije na trg za rabo v prometu je urejena z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu. Novelacija predmetne uredbe je potrebna zaradi spremembe evropske zakonodaje, ki bistveno posega v obstoječo nacionalno zakonodajo. Predlog uredbe uvaja novo, bolj razčlenjeno terminologijo vrst biogoriv, določa nove cilje, pri čemer uvaja tudi cilje na ravni različnih fosilnih goriv in biogoriv ter nov način izračuna energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometnem sektorju.

V novem gradivu so bile med ostalim izvedene spremembe letnih energijskih deležev obnovljivih virov energije v prometnem sektorju, izveden pa je tudi redakcijski popravek količnika za izračun energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometnem sektorju. 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Sprememba uredbe o embalaži 

Vlada  je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Uredba je pripravljena zlasti zaradi zagotovitve pravilnega prenosa 8. člena Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo (EU) 2018/. Člen direktive določa označevanje embalaže in sistem prepoznavanja embalažnih materialov. 

Poleg tega se spreminjata tudi določbi 30. in 31. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki za proizvajalce in trgovce določata obveščanje vseh kupcev o sklenitvi pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo. Ta podatek je, zaradi dokazovanja izpolnjevanja obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti  (PRO) iz 29. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

To je pomembno za vse kupce v prodajni verigi embaliranega blaga ali servisne embalaže, razen za potrošnike kot končne uporabnike embaliranega blaga, zato sta ustrezno dopolnjeni določbi drugega oziroma tretjega odstavka navedenih dveh členov. Preostale spremembe so redakcijske narave.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Novela Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji za cilj naložbe za rast in delovna mesta

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembo in dopolnitvijo Uredbe EKP se spreminja definicija posredniških organov, ki so lahko tudi vladne službe. Sprememba je bila potrebna, ker se del delovnega področja Ministrstva za javno upravo, ki je pristojno za izvajanje evropske kohezijske politike, prenese na novoustanovljeno vladno službo -  Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo. Gre za večino nalog iz pristojnosti Direktorata za informacijsko družbo.

Vir: Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Vlada podaljšuje sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene v socialnem varstvu

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 23. in 82. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19  ter ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z ukrepom podaljšanja financiranja se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži, v primeru, da je prisoten sum na okužbo s COVID-19 oziroma laboratorijsko potrjena okužba s COVID-19. Ukrep zagotavlja podaljšanje financiranja materialnih stroškov izvajalcev socialnovarstvenih storitev za delo v sivi in rdeči coni za osebno varovalno opremo, ki je velika finančna obremenitev. 

S sklepom se podaljšuje tudi zagotavljanje sredstev za sofinanciranje osebne varovalne opreme za izvajalce krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV), za izvajalce socialnovarstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in dezinfekcijo prostorov, v primeru oskrbe uporabnikov, pri katerih je prisoten sum na okužbo s COVID-19 oziroma laboratorijsko potrjena okužba s COVID-19. 

Vlada Republike Slovenije ob ukrepa podaljšuje za pol leta, torej do 30. junija 2022.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vlada se je seznanila z informacijo o odpovedi še nedobavljenih obveznih količin cepiva Janssen

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo, da bo Ministrstvo za zdravje obvestilo Evropsko komisijo o strinjanju Republike Slovenije, da se odpoveduje še nedobavljenim obveznim količinam cepiva Janssen, ki jih podjetju Janssen Pharmaceutica NV ne bo uspelo dobaviti v letu 2021.

Konec septembra 2021 je bilo začasno ustavljeno cepljenje s cepivom Janssen. Slovenija je do 12. oktobra 2021, ko je ustavila dobave, od proizvajalca Janssen Pharmaceutica NV prejela 230.400 odmerkov tega cepiva proti COVID-19, od katerih je v skladišču še vedno 79.050 odmerkov cepiva.

V skladu s priporočili in predlogi Posvetovalne skupine za cepljenje se pričakuje, da se interes za cepljenje s tem cepivom v prihodnje ne bo povečal. 

Vlada Republike Slovenije je 21. oktobra 2021 tudi odločila, da se preostale dobave cepiva Janssen, ki jih je Republika Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in bi predvidoma bile dobavljene v letu 2021, to je predvidoma 612.064 odmerkov cepiva, donira v instrument COVAX, pri čemer se jih prednostno usmeri v regijo Afrike.

Glede na stanje zaloge cepiva proti COVID-19 v Republiki Sloveniji, predvidene prihodnje dobave drugih registriranih cepiv proti COVID-19 Republiki Sloveniji in pričakovano neznatno porabo cepiva Janssen v Republiki Sloveniji v prihodnje, se predlaga, da se Republika Slovenija odpove preostalim obveznim količinam, to je 81.953 odmerkom, cepiva Janssen. Ministrstvo za zdravje z odločitvijo Republike Slovenije uradno seznani Evropsko komisijo.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Urad za informacijsko varnost bo nacionalni koordinacijski center za kibernetsko varnost 

Vlada je imenovala Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) za organ, ki bo deloval kot nacionalni koordinacijski center za kibernetsko varnost v Mreži nacionalnih koordinacijskih centrov, ki deluje v okviru Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost na podlagi Uredbe (EU) 2021/887 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost ter Mreže nacionalnih koordinacijskih centrov.

Z imenovanjem Republika Slovenija izpolnjuje zavezo iz 6. člena Uredbe 2021/887/EU. Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni kompetenčni center za kibernetsko varnost in Mreža nacionalnih koordinacijskih centrov se ustanavljata z namenom ohranitve in razvoja evropskih zmogljivosti na področju kibernetske varnosti ter krepitve konkurenčnosti evropske industrije. Postala bosta osrednja instrumenta za združevanje investicij v raziskave, tehnologijo in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti in sicer s pomočjo sredstev iz programov Obzorje Evropa in Digitalna Evropa. Med ključnimi prihodnjimi projekti so tudi kvantni računalniki in povezava projektov med umetno inteligenco in kibernetsko varnostjo. Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni kompetenčni center za kibernetsko varnost ima sedež v Bukarešti v Romuniji. 

Vir: Urad za informacijsko varnost

Dopolnitev sklepov glede uporabe letala Falcon

Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se sklep Vlade RS z dne 28. julija 2016, z dne 2. februarja 2018 in z dne 17. januarja 2019 dopolni z novo 2.a točko, ki se glasi: »2.a Upravičenci iz 2. točke tega sklepa lahko, pod enakimi pogoji, kot so s tem sklepom določeni za letalo Falcon 2000 EX, v času neplovnosti letala Falcon 2000 EX zaradi njegovega vzdrževanja, uporabljajo letalo Slovenske vojske Turbolet L410, če ga Slovenska vojska v tem času ne potrebuje za izvajanje svojih nalog.«. 

Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 8. julija 2021 pa se dopolni z novo 5.a točko, ki se glasi: »5.a Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se sredstva za kritje stroškov uporabe letala Turbolet L-410 za protokolarne prevoze v obdobju predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU zagotovi v finančnem načrtu Ministrstva za obrambo pri proračunskem uporabniku  Slovenska vojska na proračunski postavki – Delovanje letala Falcon.«. 

Uporaba letala Falcon 2000 EX se je, zaradi omejitev zaradi epidemije COVID-19, pokazala kot najprimernejša oziroma pogosto kot edina možnost za udeležbo slovenskih predstavnikov na mednarodnih dogodkih. Glede na trenutne potrebe upravičencev je Vlada Republike Slovenije za čas predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU s sklepom z dne 8. julija 2021 za tovrstne prevoze omogočila tudi uporabo letala Slovenske vojske Turbolet L-410, ki je od konca junija 2021 ponovno plovno, saj je v Češki republiki zaključilo generalni servis. 

S predlagano dopolnitvijo sklepa Vlade RS o uporabi letala Falcon se v bodoče upravičencem v času neplovnosti letala Falcon 2000 EX zaradi vzdrževanja, omogoča tudi uporaba letala Turbolet L-410 pod enakimi pogoji kot za letalo Falcon, v kolikor ga Slovenska vojska ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. S predlagano rešitvijo se bo v določeni meri, ob upoštevanju vseh omejitev, zapolnilo vrzel, ki nastane v času rednega vzdrževanja letala Falcon. Uporabnik bo v tem primeru, tako kot za letalo Falcon, kril le dodatne stroške po Ceniku letalskih prevozov z letalom Falcon 2000 EX, ki zajemajo stroške razledenitve letala v zimskem času, stroške nočitve posadke za čas nad 36 ur od začetka leta, stroške priletov in odletov letal na letališču izven uradnih ur in vseh stroškov, ki nastanejo zaradi sprememb po želji  naročnika.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Rebalans poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

Vlada je sprejela Rebalans poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leti 2021 in 2022, s katerim je na 80. redni seji dne 18. oktobra 2021, soglašal Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

Z Rebalansom poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada RS za leti 2021 in 2022 Sklad ne spreminja ciljev in usmeritev poslovanja, temveč usklajuje prihodkovne in odhodkovne učinke, ki so nastali zaradi spremenjenih okoliščin in razlogov.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada dala soglasje k Tarifi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke  (JAZMP) je na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije izdal tarifo. Z njo je določil višino plačila za stroške izvajanja strokovnih nalog in storitev s področja pristojnosti JAZMP glede na potrebno pokrivanje stroškov posamezne storitve ter glede na načrtovane cilje in naloge, določene v programu dela agencije.

Namen in cilj Tarife JAZMP je, da se s pristojbinami krije stroške izvajanja nalog JAZMP, ki jih izvaja v skladu s predpisi in pooblastili, vključno s stroški izvajanja razvojnih nalog. Za naloge in storitve s področja pristojnosti JAZMP se zaračunava določeno število točk. Višina pristojbin oziroma število točk je določeno na podlagi stroškov po posameznih nalogah.

Predlagana sprememba tarife vsebuje nekatere nujne popravke in korekcije:

  • spreminjajo se pravne podlage za zaračunavanje pristojbin za postopke, povezane z zdravili za uporabo v veterinarski medicini zaradi uveljavitve Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES ( Uredba (EU) 2019/6). Uredba (EU) 2019/6 se prične uporabljati z 28. 1. 2022,
  • spreminjajo se letne pristojbine iz razloga širitve nalog ter načrtovanja razvoja na informacijskem področju in oblikovanja učinkovitih poslovnih procesov s poudarkom na digitalizaciji,
  • v minimalnem obsegu se dodaja nekaj novih pristojbin za opravljanje nalog, kot so na primer pristojbine za priglasitev galenskih zdravil, pristojbine za določitev izredno višje dovoljene cene za posamezno skupino alergijskih testov ali alergenskih ekstraktov, pristojbine za določitev izredno višje dovoljene cene za radiofarmake, pristojbine za pregled video vsebin z navodili za uporabo zdravila ter pristojbine še za nekaj drugih nalog,
  • vključene so tudi manjše korekcije redakcijske narave. Zaradi zagotovitve nomotehnične ustreznosti se predlagajo tudi nekateri manjši nomotehnični popravki.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Soglasje Ministrstvu za okolje in prostor

Vlada je dala soglasje Ministrstvu za okolje in prostor, da z namenske postavke Sredstva Sklada za podnebne spremembe po Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1)  izloči sredstva na podračun, v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, in sicer do  višine 2.000.000,00 evrov.

Sredstva se od prodaje emisijskih kuponov izločijo na Sklad za podnebne spremembe. Viri financiranja Sklada za podnebne spremembe so prihodki, ustvarjeni s prodajo emisijskih kuponov na dražbi skladno s prvim odstavkom 127. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in Uredbo Komisije (EU) št. 1031/2010. Skladno s priporočilom Računskega sodišča in Ministrstva za finance je zaradi pravilnega in popolnega evidentiranja poslovnih dogodkov, potrebno sproti knjižiti prejete prilive iz naslova prodaje emisijskih kuponov, še posebej je to pomembno ob koncu proračunskega leta.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Prenehanje imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim Petru Jenku z 31. decembrom 2021 preneha imenovanje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo.

Področji informacijske družbe in elektronskih komunikacij se v skladu z novelo Zakona o državni upravi s 1. januarjem 2022 iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo preneseta na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Posledično se z 31. decembrom 2021 v Ministrstvu za javno upravo ukinja Direktorat za informacijsko družbo. Z ukinitvijo organizacijske enote pa, kot to določa Zakon o javnih uslužbencih, preneha položaj tudi vodji te enote.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z 2. januarjem 2022 imenovala Slobodana Šešuma za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Dr. Slobodan Šešum je bil 30. junija 2021 z dnem 2. julij 2021 imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.  Minister za zunanje zadeve je 14. maja 2021 podal predlog, s katerim je Uradniškemu svetu predlagal razpis javnega natečaja za zasedbo položaja generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje, ki se še ni uspešno zaključil.

Slobodan Šešum je po izobrazbi univerzitetni diplomirani politolog in doktor znanosti. Ima 15 let delovnih izkušenj. V Ministrstvu za zunanje zadeve je dosegel naziv pooblaščeni minister. Od leta 2008 do 2010 je opravljal dela in naloge s področja ekonomskih zadev v Veleposlaništvu Republike Slovenije v Skopju, od leta 2010 do 2013 pa v Veleposlaništvu Republike Slovenije v Beogradu. Med leti 2015 do 2017 je bil vodja Sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje II, od leta 2017 pa je opravljal dela in naloge s področja ekonomskih zadev v Veleposlaništvu Republike Slovenije v Rimu.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Razrešitev člana sveta Javne agencije za knjigo

Vlada je na današnji dopisni seji razrešila Mitjo Čandra z mesta člana sveta Javne agencije za knjigo (JAK). Mitja Čander je 30. novembra 2021 podal pisno zahtevo za razrešitev z mesta člana sveta JAK. V skladu z navedenim je vlada odločila, da Mitjo Čandra razreši z mesta člana sveta Javne agencije za knjigo.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnine Republike Slovenije v last Univerze na Primorskem za Akvarij Piran

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sklenila, da z Univerzo na Primorskem sklene pogodbo o brezplačni odsvojitvi nepremičnine Republike Slovenije v last Univerze na Primorskem, in sicer prostore Akvarija Piran. Za podpis pogodbe je vlada pooblastila ministrico za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simono Kustec.

Akvarij Piran je bil v letu 1967 prenesen v upravljanje Srednje pomorske šole, pravni prednici Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran, kot nadaljevanje učnega laboratorija in delavnic ribiškega programa. Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran že več desetletij ne izvaja izobraževalnega programa iz področja ribištva, zato se dejavnost Akvarija Piran izvaja izključno le kot tržna dejavnost, za katero pa v okviru ostalih izobraževalnih dejavnosti nima zagotovljenih sredstev.

Akvarij Piran je predviden kot eden izmed stebrov novega univerzitetnega centra, namenjen za izvajanje visokošolske in raziskovalne dejavnosti glede varstvene biologije morja, varstva narave, ekologije in populacijske biologije, rabe habitatov, vpliva antropogenih motenj v morskih ekosistemih, populacijske in varstvene genetike, invazivnimi vrstami. 

Tudi v prihodnje bo Akvarij Piran še vedno odprt za javnost, vsebine pa predvidevajo nadgraditi z raziskovalnimi vsebinami Oddelka za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Akvarij Piran bodo uporabljali tudi kot raziskovalni laboratorij za proučevanje morskih vrst, infrastruktura pa bo izkoriščena tudi za druge raziskovalne potrebe raziskovanja morja.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport