Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 315. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

2. Predlog uredbe o razvojnih spodbudah za turizem, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

3. Predlog uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

4. Predlog uredbe o obnovljivih virih energije v prometu, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko    Gradivo

7. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 23. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

8. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 82. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 , predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

9. Informacija o odpovedi Republike Slovenije nedobavljenim obveznim količinam cepiva Janssen, sicer predvidenim za dobavo v letu 2021, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

10. Predlog sklepa o določitvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost kot organa, ki bo opravljal naloge nacionalnega koordinacijskega centra za kibernetsko varnost v Mreži nacionalnih koordinacijskih centrov, ki deluje v okviru Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost, predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za informacijsko varnost    Gradivo

11. Predlog za dopolnitev sklepov glede uporabe letala Falcon ter o potrebah po prevozih visokih predstavnikov Republike Slovenije v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije , predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

12. Rebalans poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leti 2021 in 2022, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

12A. Predlog soglasja k Tarifi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

13. Predlog za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za okolje in prostor preko načrtovanih pravic porabe, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

14. Predlog soglasja k uvrstitvi v plačni razred ob zaposlitvi na delovno mesto Podsekretar - Preiskovalec letalskih nesreč in incidentov (šifra DM 1735) v Oddelku za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov v Službi za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

15. Predlog prenehanja imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo, Predlagatelj: minister za javno upravo

16. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

17. Predlog za razrešitev člana sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo

18. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnine Republike Slovenije v last Univerze na Primorskem za Akvarij Piran, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

19. Predlog obrazloženega mnenja o vložitvi tožbe za povračilo stroškov policije, nastalih na neprijavljenem javnem shodu v Ljubljani, dne 27. aprila 2021, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

20. Predlog obrazloženega mnenja o vložitvi tožbe za povračilo stroškov policije, nastalih na neprijavljenem javnem shodu v Ljubljani, dne 19. junija 2020, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

21. Predlog obrazloženega mnenja o vložitvi tožbe za povračilo stroškov policije, nastalih na neprijavljenem javnem shodu v Ljubljani, dne 7. avgusta 2020, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

22. Predlog obrazloženega mnenja o vložitvi tožbe za povračilo stroškov policije, nastalih na neprijavljenem javnem shodu v Ljubljani, dne 4. september 2020, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

23. Predlog obrazloženega mnenja o vložitvi tožbe za povračilo stroškov policije, nastalih na neprijavljenem javnem shodu v Ljubljani, dne 18. september 2020, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

24. Predlog obrazloženega mnenja o vložitvi tožbe za povračilo stroškov policije, nastalih na neprijavljenem javnem shodu v Ljubljani, dne 16. oktober 2020, Predlagatelj: minister za notranje zadeve