Skoči do osrednje vsebine

314. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlaganimi amandmaji k predlogu zakona o dodatnih ukrepih zaradi posledic covid-19 ter sprejela odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča. Za proizvodnjo elektronskih sklopov FTA 2 bo vlada prispevala 1,37 milijona evrov.

Vlada soglaša s predlaganimi amandmaji k predlogu Zakona o dodatnih ukrepih zaradi posledic covid-19

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev, ki se nanašajo na nomotehnično ureditev umestitve členov v poglavja in dele zakona, popravke posameznih členov glede na pripombe Zakonodajno pravne služba, zaposlene pri izvajalcih, ki izvajajo neposredno laboratorijsko diagnostiko virusa SARS-CoV-2 in so v stiku s kužninami obolelih, zaposlene pri izvajalcih, ki opravljajo mrliško pregledno službo, kontrolne mrliške preglede pred upepelitvijo in avtopsije ter zaposlene pri izvajalcih, ki opravljajo dejavnost patologije in so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje zaradi neposrednega dela v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni covid-19. S predlaganimi amandmaji so upoštevane tudi pripombe ZPS z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo RS, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada razporedila sredstva državnega proračuna

Vlada je razporedila in prerazporedila sredstva državnega proračuna za leto 2021, med drugim je Ministrstvu za zdravje razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 18,4 milijona evrov za financiranje izdatkov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2, in sicer za prejete račune za nakup cepiv za covid-19, za zahtevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje za izvedbo PCR testiranja ter za nakup zdravil covid-19.

V okviru finančnega načrta Ministrstva za zdravje je vlada prerazporedila 2,6 milijona evrov. Ministrstvo za zdravje prerazporeja pravice porabe znotraj svojega finančnega načrta iz proračunskih postavk, kjer se ocenjuje, da sredstva ne bodo v celoti realizirana, kot je bilo prvotno predvideno. Pravice porabe se prerazporejajo z namenom zagotavljanja pravic porabe za stroške povezane z dobavo cepiv.

Vir: Ministrstvo za finance

Za proizvodnjo elektronskih sklopov FTA 2 bo vlada prispevala 1,37 milijona evrov

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nova proizvodnja elektronskih sklopov - FTA 2« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.366.607,90 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Vlagatelj je eno izmed uspešnejših podjetij v tem delu Evrope, ki izvaja elektronsko montažo.

Dejavnost vlagatelja sloni na dolgoletnih izkušnjah s področja opremljanja elektronskih vezij. S klasičnim in površinskim opremljanjem elektronskih vezij se srečuje že zadnjih 25 let. V okviru projekta bo kupil in prilagodil nepremičnine poslovnim potrebam, selil obstoječo proizvodnjo na novo lokacijo ter povečal kapacitete na novi lokaciji z investicijo v novo tehnološko opremo. Z nakupom dodatnega dela stavbe na lokaciji Celje bo vlagatelj pridobil dodatnih 2.800 m2. Tako bo zaradi večjih površin odpravil ozka grla pri oskrbi ter povečal obseg in kakovost proizvodnje.

Vlagatelju so bila odobrena nepovratna sredstva za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva do skupne višine 1.366.607,90 evrov, tako da se v letu 2021 izplača največ do 571.495,40 evrov, v letu 2022 največ do 795.112,50 evrov.

Sredstva za leta 2021 in 2022 so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. Sredstva na omenjeni postavki so se sprostila zaradi odstopa od podpisa pogodbe o dodelitvi subvencije za investicijo podjetja TAB tovarna akumulatorskih baterij d. d. Omenjeni investitor in prejemnik spodbude TAB-Haidi d. o. o. sta namreč Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v zvezi z ugodeno odločbo o dodelitvi subvencije za investicijo »Vzpostavitev proizvodnje Li-ion celic« sporočila, da izvedba tega ambicioznega projekta v negotovem času okrnjenih dobaviteljskih verig in dilem pri nabavi ključne opreme na globalnem trgu v danem trenutku predstavlja preveliko tveganje za podjetje. V tej luči se podjetje ni odločilo za podpis pogodbe o dodelitvi subvencije za investicijo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zato zagotovljena proračunska sredstva za naveden projekt ob velikem pomenu tovrstnih spodbud investicijskim projektom ustrezno prerazporedilo.

Vir: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in tehnologijo

Vlada sprejela odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča

Vlada je sprejela odzivno poročilo na Revizijsko poročilo »Uspešnost Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri zmanjševanju revščine v obdobju od leta 2017 do 2020«, v katerem pojasnjuje, da bo predlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2022 do 2030 (ReNPSV22-30) obravnavala do 15. 1. 2022.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti