Skoči do osrednje vsebine

Vlada potrdila predloga državnih proračunov za leti 2022 in 2023

Vlada je danes določila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023, ki ju bo skupaj s spremljajočimi dokumenti posredovala Državnemu zboru. Predloga sta osredotočena na postopno okrevanje in umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje posledic epidemije in izvajanje strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, podprtih z investicijami na ključnih področjih.

Vlada je predlog sprememb proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023 pripravila v negotovih razmerah, povezanih z obvladovanjem epidemije in okrevanjem gospodarstva ter posledično s spremenljivimi makroekonomskimi okoliščinami.

Splet ekonomskih in proračunskih politik je tako osredotočen na postopno okrevanje in umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje posledic epidemije in izvajanje strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, podprtih z investicijami na ključnih področjih. S tem se bo po obdobju epidemije, v katerem veljajo izjemne okoliščine in odstop od fiskalnih pravil, zastavila pot za postopno uravnoteženje državnega proračuna.

V predlogu sprememb proračuna za leto 2022 načrtujemo prihodke v višini približno 11,47 milijarde evrov, kar je 4,5 % več kot v sprejetem proračunu za leto 2022. Odhodke načrtujemo v skupni višini približno 13,94 milijarde evrov po denarnem toku, kar je 10,7 % več kot v sprejetem proračunu za leto 2022. Proračunski primanjkljaj bo po načrtih tako dosegel približno 2,47 milijarde evrov ali 4,6 % BDP, ker smo še vedno v fazi okrevanja in odpravljanja posledic epidemije. 

V predlogu proračuna za leto 2023 pa načrtujemo prihodke v višini približno 11,84 milijarde evrov, kar je 3,3 % več kot v predlogu sprememb proračuna za leto 2022. Odhodke načrtujemo v višini približno 13,36 milijarde evrov po denarnem toku, kar je za 580 milijonov evrov manj od odhodkov, načrtovanih v predlogu sprememb proračuna za leto 2022. Proračunski primanjkljaj bo po načrtih tako dosegel približno 1,52 milijarde evrov ali 2,6 % BDP.

Vlada je določila tudi besedilo sprememb Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 v delu, ki se nanaša na leti 2022 in 2023. S predlaganimi spremembami se bo za leto 2022 zgornja meja izdatkov sektorja država povečala na 26,1 milijarde evrov. Po denarnem toku se bo za državni proračun  v odloku dovoljena zgornja meja izdatkov povečala na 13,95 milijarde evrov, za občine na 2,49 milijarde evrov in za izdatke pokojninske blagajne na 6,48 milijarde. V letu 2023 se bo v odloku zgornja meja izdatkov sektorja država določila na 25,98 milijard evrov, po denarnem toku pa se bo dovoljena zgornja meja izdatkov za državni proračun povečala na 13,37 milijarde evrov, za občine na 2,51 milijarde evrov in za izdatke pokojninske blagajne na 6,64 milijarde evrov.

Vlada je določila tudi besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, ki bo omogočil tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov ter zagotavljal ustrezne pravne podlage za učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, vključene v načrt za okrevanje in odpornost.

S predlogom zakona urejamo tudi povprečnino za občine, ki za proračunsko leto 2022 znaša 645 evrov, za leto 2023 pa 647 evrov.

V zakonu je vlada določila tudi zneske za izplačilo letnega dodatka prejemnikom pokojnin v letu 2022. Upravičenci, ki prejemajo pokojnino v znesku do 570 evrov, bodo prejeli letni dodatek v višini 450 evrov. Tisti s pokojnino med 570,01 evra in 680 evrov bodo prejeli dodatek v višini 310 evrov. Prejemniki pokojnin v znesku med 680,01 evra in 805 evrov bodo deležni dodatka v višini 250 evrov. Letni dodatek v višini 200 evrov bodo prejeli prejemniki pokojnin v znesku med 805,01 evra in 970 evrov. Upravičenci, ki prejemajo pokojnine nad 970,01 evra, pa bodo deležni dodatka v višini 140 evrov.