Skoči do osrednje vsebine

254. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela več odločitev.

Odprtje proračunske postavke pri uradu za nadzor proračuna

Vlada je danes sklenila, da pri proračunskem uporabniku Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna odpre proračunsko postavko za predsedovanje Svetu Evropske unije, za katero bomo pravice porabe zagotovili z razporeditvijo sredstev iz rezerve za stroške predsedovanja.

Urad za nadzor proračuna je član delovne skupine za boj proti goljufijam, ki bi škodile evropskemu proračunu. Gre za delovno telo, ki redno deluje v okviru Sveta EU. V obdobju slovenskega predsedovanja bo urad predsedoval omenjeni delovni skupini. Tako kot doslej, v  času predsedovanja pa še intenzivneje, bo sodeloval tudi z Evropskim uradom za boj proti goljufijam.

Vir: Ministrstvo za finance

Odprtje proračunskih postavk pri Ministrstvu za okolje in prostor

Vlada je danes sklenila, da pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za okolje in prostor odpre nove proračunske postavke. Skladno s spremembami Uredbe o organih v sestavi ministrstev se namreč izvajanje upravnih in strokovnih nalog skladno s predpisi o varstvu okolja in narave prenašajo z Agencije Republike Slovenije za okolje na ministrstvo.

Posledično je treba urediti tudi prenos pravic porabe med proračunskima uporabnikoma. Sredstva za nove proračunske postavke na ministrstvu bomo tako zagotovili s prenosom pravic porabe z agencije na ministrstvo.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada o proračunskih prerazporeditvah

Vlada je danes odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Med drugim bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prerazporedilo pravice porabe znotraj svojega finančnega načrta v skupni višini 12.283.095,50 evra, med drugim za financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži, za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence, za izplačilo sredstev za osebno varovalno opremo in sredstev za dezinfekcijo prostorov.

Ministrstvo za zdravje bo prerazporedilo pravice porabe v okviru svojega finančnega načrta v skupni višini 9.689.852,35 evra, med drugim za dobavo cepiv in stroške, povezane s cepljenjem proti covidu-19, za zagotovitev sredstev za povrnitev stroškov izvajanja presejalnih testov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, za povračilo bolniške odsotnosti in za izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo prerazporedilo sredstva znotraj svojega finančnega načrta v skupni višini 1.886.337,04 evra za financiranje zaščitne opreme za vzgojno izobraževalne ustanove.

Vir: Ministrstvo za finance

Tretje nacionalno poročilo o odgovornem in varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki

Vlada je sprejela tretje nacionalno poročilo po Direktivi Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Tretje nacionalno poročilo je pripravila Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost v sodelovanju z deležniki, zadolženimi za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom (IG) in radioaktivnimi odpadki (RAO): Upravo Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Ministrstvom za infrastrukturo, ARAO – Agencijo za radioaktivne odpadke, Nuklearno elektrarno Krško, d. o. o. (NEK), Institutom "Jožef Stefan" in Rudnikom Žirovski vrh, javnim podjetjem za zapiranje rudnika urana, d. o. o.

Slovenija ima eno delujočo jedrsko elektrarno, en raziskovalni reaktor in centralno skladišče za radioaktivne odpadke malih povzročiteljev. Poleg tega obstaja tudi zaprt rudnik urana na Žirovskem vrhu ter pripadajoči odlagališči rudarske in hidrometalurške jalovine (Jazbec in Boršt). Rudniška jama in eno od odlagališč sta že zaprta, drugo odlagališče pa je v zaključni fazi zapiranja. Republika Slovenija še nima odlagališča za končno odlaganje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva. Za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov sta bila lokacija in tip odlagališča že potrjena. Trenutno potekajo aktivnosti, povezane s pripravo dokumentov in vsega potrebnega za pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja za odlagališče. V nacionalnem poročilu je ocenjeno, da sta slovenska zakonodaja in praksa na področju ravnanja z RAO in IG v skladu z zahtevami iz direktive o radioaktivnih odpadkih.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada sprejela Poročilo o zaključku pogajanj za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga

Delegacija Republike Slovenije je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije dne 26. novembra 2020 začela pogajanja za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o sodelovanju na področju cestnega prometa. Razlog za sklenitev sporazuma je pospešitev in okrepitev sodelovanja na področju prevoza potnikov in blaga, ki bo temeljilo na skupnih interesih obeh držav in tako spodbuditi gospodarsko sodelovanje, ter blagovno menjavo med državama. S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju cestnega prevoza med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji, kot tudi potovanje praznih vozil. Sporazum ureja naslednja področja: področje uporabe,  pomen izrazov, prevoz potnikov (linijski in občasni prevozi), prevoz blaga (sistem dovolilnic, izjeme glede uporabe dovolilnice, skupne določbe za prevoz blaga), skupne določbe (tristranski prevoz, davčne določbe, mase in mere vozil, oprema in druge značilnosti vozil, nadzor, obveznosti prevoznikov in kršitve, sodelovanje in skupni odbor) ter končne določbe (začetek veljavnosti in trajanje sporazuma).

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada imenovala predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna

V Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna (JZZ BP) se za mandatno dobo štirih let, kot predstavnike ustanovitelja imenuje: Barbaro Gojtanić, Ano Žužek Barle, Vojka Jurco in Sonjo Vodopivec. Predstavnikom ustanovitelja začne teči mandat s konstitutivno sejo sveta JZZ BP.

V skladu s Protokolom o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, je ministrstvo za zdravje 15. 6. 2021 objavilo javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu JZZ BP. Prispele prijave so bile na podlagi meril ovrednotene in sestavljena je bila lista primernih kandidatov. Svet zavoda poleg drugih predstavnikov sestavljajo tudi štirje predstavniki ustanovitelja. Mandat trenutnim članom Sveta JZZ BP bo potekel 8. 9. 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada razrešila in imenovala predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Vlada je razrešila dve predstavnici ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (JZZ NG), in sicer Biserko Simčič ter Vanjo Cencič. Do izteka mandata, to je do 20. 12. 2021, se imenujeta Frida Urbančič in Marjan Zahar.

Razrešitev članov je v skladu z prvo alinejo drugega odstavka 4. točke Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki določa da se predstavnike ustanovitelja v svetu javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, lahko razreši na predlog ministra. Z vložitvijo prijave za predstavnika ustanovitelja v svetih zavoda, ki je priloga Protokola, se šteje, da predlagana kandidata soglašata z imenovanjem in izpolnjujeta pogoje.  

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada imenovala predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor

V Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor (JZZ UKCM) se za mandatno dobo štirih let, kot predstavnike ustanovitelja imenujejo: Mirko Stopar, Andrej Šauperl, dr. Kazimir Miksić, dr. Boris Miha Kaučič, Federico Victor Potočnik in mag. Helena Kujundžič Lukaček. Predstavnikom ustanovitelja začne teči mandat s konstitutivno sejo sveta JZZ UKCM.

V skladu s Protokolom o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, je ministrstvo za zdravje 15. 6. 2021 objavilo javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu JZZ UKCM. Prispele prijave so bile na podlagi meril ovrednotene in sestavljena je bila lista primernih kandidatov. Svet zavoda poleg drugih predstavnikov sestavlja tudi šest predstavnikov ustanovitelja. Mandat trenutnim članom Sveta JZZ UKCM bo potekel 4. 9. 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada razrešila in imenovala predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Vlada je v skladu s pisno odstopno izjavo razrešila dr. Zvoneta Čadeža z mesta predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (JZZ URI – Soča). Do izteka mandata, to je do 17. 1. 2022, Vlada imenuje dr. Borisa Miho Kaučiča.

Razrešitev je skladna z drugo alinejo drugega odstavka 4. točke Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki določa, da se predstavnike ustanovitelja v svetu JZZ, katerih ustanovitelj je RS, lahko razreši na željo predstavnika ustanovitelja. Predlagani novi član izpolnjuje pogoje za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda iz 2.2. točke Protokola. Z vložitvijo prijave za predstavnika ustanovitelja v svetih zavoda, ki je priloga Protokola, se šteje, da predlagani kandidat soglaša z imenovanjem.  

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada imenovala predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota

V Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota (JZZ SBMS) se za mandatno dobo štirih let, kot predstavnike ustanovitelja imenuje: dr. Suzano Šuklar, Gyöngyija Kercsmarja, Mirana Forjaniča, dr. Borisa Miho Kaučiča in Ivana Horvata. Predstavnikom ustanovitelja začne teči mandat s konstitutivno sejo sveta JZZ SBMS.

V skladu s Protokolom o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, je ministrstvo za zdravje 15. 6. 2021 objavilo javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu JZZ SBMS. Prispele prijave so bile na podlagi meril ovrednotene in sestavljena je bila lista primernih kandidatov. Svet zavoda poleg drugih predstavnikov sestavlja tudi pet predstavnikov ustanovitelja. Mandat trenutnim članom Sveta JZZ SBMS bo potekel 21. 9. 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Mag. Helena Kujundžić Lukaček imenovana za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

Vlada je na dopisni seji izdala odločbo, s katero se mag. Helena Kujundžić Lukaček z 22. avgustom 2021 imenuje na položaj vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja/direktorice po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 21. februarja 2022.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dr. Franc Janžekovič imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo

Vlada je na dopisni seji izdala odločbo, s katero se dr. Franc Janžekovič z 22. avgustom 2021 imenuje na položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja/direktorice po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 21. februarja 2022.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport