Skoči do osrednje vsebine

154. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela več odločitev.

Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva, in zaradi zajezitve ter obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji naslednjim dejavnostim:

 • gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom se začasno prepove izvajanje:

− dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

 • pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom se začasno prepove izvajanje:

− programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,

− programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,

− programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

 • pooblaščenim organizacijam se začasno prepove izvajanje:

− začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,

− usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,

− rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,

− preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,

− osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,

− osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

 • Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa se začasno prepove izvajanje:

− izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

− usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

− osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

− edukacijskih in psihosocialnih delavnic,

− preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter

− vozniških izpitov.

Hkrati se določa, da začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

 • pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo:

− naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;

 • pooblaščene organizacije, ki izvajajo:

− postopke in naloge v tahografskih delavnicah,

− redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,

če je pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen najmanjši možni stik s potrošniki in so upoštevana vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Vlada preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Prav tako se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki je zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potekla ali poteče od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021, podaljša do vključno 28. februarja 2021.

Ta odlok začne veljati 2. januarja 2021 in velja sedem dni.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se dovoljuje nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, in sicer:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve, prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, sta lahko v prostoru prisotna izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer zaužitje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja,
 • tržnice s hrano,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • storitve frizerskih salonov.

Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Izvzete so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih vlada sprejme zaradi obvladovanja epidemije COVID-19.

Z odlokom pa je splošno podana tudi prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov, in sicer predvsem iz razloga večje verjetnosti za povzročitev poškodb, ki bi potrebovale bolnišnično oskrbo, v primeru množične uporabe pirotehničnih izdelkov, kar pa glede na zdajšnjo obremenjenost bolnišnic pomeni preveliko tveganje.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ostaja pri omejitvi 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ali na eno stranko na 10 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico.

Poleg tega morajo trgovska središča zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem središču, hkrati pa je treba upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno prodajalno v sklopu trgovskega središča ter imeti ločen vhod in izhod za stranke. Upoštevanje teh pogojev zagotovi upravljavec trgovskega središča oziroma odgovorna oseba posamezne trgovine.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom sta dovoljena le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako mora biti omogočeno redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov in zagotovljeno razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov. Odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil.

Pri izvajanju nadzora nad pogoji iz tega odloka ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

Ta odlok začne veljati 31. decembra 2020 in velja sedem dni.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Z Odlokom o dopolnitvi in spremembah Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se v skladu z mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 z dne 23. decembra 2020 zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 dopolnjuje in spreminja Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Začasni ukrep določa pravico zavarovanih oseb do sanitetnega prevoza zaradi zmanjšanega obsega izvajanja linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu na ozemlju Republike Slovenije. Okrnjena dostopnost do javnega potniškega prometa zavarovanim osebam otežuje prihod k izvajalcu zdravstvene dejavnosti, prevoz z osebnim avtomobilom s strani tretje osebe pa je lahko škodljiv zaradi morebitne okuženosti, pri čemer prevoza zavarovanih oseb z osebnim avtomobilom tudi ni mogoče določiti kot pogoj za uveljavljanje pravice do sanitetnega prevoza.

Poleg primerov iz 54. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovana ima oseba v času prepovedi javnega prevoza pravico do sanitetnega prevoza, če ga potrebuje zaradi izvedbe zdravstvene storitve, ki se opravlja v skladu z odredbo, ki ureja začasne ukrepe na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, in za prevoz ne uporabi osebnega avtomobila ali prevoza z avtotaksijem. Če bo zavarovana oseba potovala z osebnim vozilom ali avtotaksijem, ima v skladu s Pravili pravico do povračila prevoznih stroškov.

Na listini za naročilo prevoza se kot razlog za sanitetni prevoz označi »2. škodljivost javnega prevoza«. V času trajanja ukrepa zdravnik za odreditev prevoza ne bo ugotavljal, ali je zavarovana oseba do njega upravičena iz zdravstvenih razlogov, temveč prevoz odredi, ker je javni potniški promet okrnjen in zavarovana oseba ne bo uporabila osebnega avtomobila ali prevoza z avtotaksijem, da bi dobila zdravstveno storitev.

Nalog za prevoz v primerih iz prvega odstavka izda izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe ali napotni zdravnik. Če iz objektivnih razlogov listine iz tretjega odstavka ni mogoče izdati pred izvedbo sanitetnega prevoza, se izda najpozneje naslednji delovni dan po opravljenem sanitetnem prevozu. Zdravnik o poznejši izdaji naloga za prevoz ustno ali pisno obvesti zavarovano osebo in datum obvestila zapiše v zdravstveno dokumentacijo zavarovane osebe. Z nenujnim reševalnim vozilom se še naprej izvaja prevoz nepokretne zavarovane osebe, vendar ne zaradi reševanja življenja ali nujnega zdravljenja, ter prevoz zavarovane osebe, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca.

Določeno je podaljšanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Vir: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

Vlada o prerazporeditvah pravic porabe

Vlada je danes odločila, da se prerazporedijo in razporedijo pravice porabe v letošnjem državnem proračunu.

Med drugim Ministrstvu za infrastrukturo razporejamo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 987.285 evrov, in sicer za nadomestila stroškov izvajalcem mestnega prometa. Imetniki licence za izvajanje (mestnega) prevoza potnikov so namreč skladno s 120. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 upravičeni do nadomestila stroškov, ki so jih imeli v času veljavnosti odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Slovenji. Od 16. marca 2020 do 11. maja 2020 namreč niso izvajali prevoza potnikov.

Vir: Ministrstvo za finance Republike Slovenije

Vlada o sklenitvi pogodbe z direktorjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Vlada je danes sprejela sklep, da sklene z mag. Petrom Zmagajem pogodbo o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela za dobo njegovega mandata kot direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

Vlada je z odločbo z dne 5. novembra 2020 za direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem imenovala mag. Petra Zmagaja, in sicer za dobo šestih let, od 1. januarja 2021 do najdlje 31. decembra 2026, z možnostjo vnovičnega imenovanja.

Direktor javne agencije skladno z Zakonom o javnih agencijah sklene z vlado pogodbo, s katero se za dobo, za katero je bil imenovan, določijo cilji in pričakovani rezultati njegovega dela.

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem pogodbo o zaposlitvi z direktorjem na podlagi pooblastila vlade sklene minister za finance, zato je vlada za podpis pogodbe pooblastila finančnega ministra Andreja Širclja.

Vir: Ministrstvo za finance Republike Slovenije

 

Vlada je vnovič imenovala Andreja Juriča za v. d. generalnega direktorja policije

Andrej Jurič se s 1. januarjem 2021 vnovič imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, Policiji, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, in sicer najdlje do 30. junija 2021.

Zakon o organiziranosti in delu v policiji v prvem odstavku 47. člena določa, da generalnega direktorja policije imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra za notranje zadeve. Za postopek se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev.

Zakon o javnih uslužbencih v devetem odstavku 83. člena določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena istega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Ob morebitni ponovitvi postopka javnega natečaja začne rok iz tega odstavka teči vnovič.

Minister za notranje zadeve je sprožil natečajni postopek za položaj generalnega direktorja Policije, ki zaradi objektivnih razlogov še ni zaključen, zato je predlagal vladi, da je Andrej Jurič, ki izpolnjuje vse pogoje, s 1. januarjem 2021 vnovič imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije

Vlada je vnovič imenovala Severina Peka za v. d. glavnega inšpektorja IRSNZ

Severin Pek je s 1. januarjem 2021 vnovič imenovan za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, in sicer najdlje do 30. junija 2021.

Zakon o javnih uslužbencih v devetem odstavku 83. člena določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena istega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Ob morebitni ponovitvi postopka javnega natečaja začne rok iz tega odstavka teči vnovič.

Minister za notranje zadeve je sprožil natečajni postopek, ki zaradi objektivnih razlogov še ni zaključen, zato je predlagal vladi, da je Severin Pek, ki izpolnjuje vse pogoje, s 1. januarjem 2021 vnovič imenovan za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije

Vlada je odločila, da se za preminulega Mojmirja Sepeta organizira pogreb z vojaškimi častmi

Predsednik Republike Slovenije je leta 2010 Mojmirja Sepeta odlikoval z zlatim redom za zasluge ob njegovi 80-letnici za prispevek k ustvarjanju slovenske zabavne glasbe ter pomemben delež pri razvoju in oblikovanju slovenske glasbene kulture.

Njegov skladateljski opus je zelo obsežen. Niz popevk in šansonov, ki jih je ustvaril v sodelovanju z najvidnejšimi pesniki in drugimi avtorji, se je že zdavnaj uvrstil med »zimzelene melodije«. Skladbe, ki jih je z navdihom poklanjal Slovencem, so plemenitile in bogatile slovenski zabavnoglasbeni svet ter ga polnile s tankočutnostjo in človečnostjo. S svojim pozitivnim in odločnim pogledom na svet je bil eden najzaslužnejših udeležencev razcveta slovenske zabavne glasbe.

Slovensko popevko je ponesel tudi v tujino, med drugim na evrovizijski festival leta 1966 in 1970, nekatera njegova dela pa so uspešno poustvarjali najvidnejši tuji interpreti zabavne glasbe. Napisal je številne glasbene stvaritve za televizijske glasbene oddaje, otroške risanke, radio, film in gledališče. Uveljavil se je tudi kot izvrsten glasbeni aranžer, predvsem za dela z velikimi orkestri. Neštetokrat je stal na dirigentskem odru, pred različnimi orkestri, na festivalih, radijskih, televizijskih in filmskih snemanjih ter javnih koncertih. Kot dirigent je gostoval tudi v tujini, zlasti je treba omeniti snemanji z velikima orkestroma nemškega radia Hamburg in radia Berlin; dirigiral je lastna dela in jih za ta orkestra tudi posebej priredil.

Vir: Protokol RS

Vlada je izdala spremembe Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center

V predlogu spremembe Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center se sprememba nanaša na spremembo dejavnosti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

S spremembo dejavnosti bo optimizirano delovanje javnega zavoda.

Vir: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

Vlada je sprejela spremembe Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

V statutu se spreminjajo imena oddelkov in imenovanje članov sveta zavoda.

V predlogu sprememb in dopolnitev se v tretjem odstavku 13. člena črta besedilo »Internistična prva pomoč«, v četrtem odstavku se črta besedilo »Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok,«, v petem odstavku se doda besedilo »Urgentni kirurški blok«.

V dosedanjem devetem odstavku 13. člena statuta se besedilo »Služba za kardiologijo« nadomesti z besedilom »Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok«. Navedeni oddelek se prerazporedi iz Kirurške klinike v Pediatrično kliniko, kar bo olajšalo oskrbo otrok, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje.

Prenos otroške intenzivne terapije bo olajšal delo organizacijskim enotam, saj bodo v tesnejši povezavi z enotami znotraj Pediatrične klinike, ki zdravijo otroke, ki občasno potrebujejo intenzivno zdravljenje, hkrati pa se bo znotraj Pediatrične klinike lažje zagotovila kadrovska zasedba pediatrov. Z izobraževanjem lastnih kadrov pediatrov intenzivistov bo v prihodnje manjša odvisnost od pomoči pediatrov iz tujine za zagotovitev neprekinjenega zdravstvenega varstva na področju intenzivne terapije otrok.

V 14. členu se doda nova alineja »Urgentni center«, znotraj tega centra pa bodo združeni triaža in administrativni sprejem, enota za poškodbe, enota za bolezni, enota za hitre preglede in mobilne enote nujne medicinske pomoči. Z ustanovitvijo Urgentnega centra bi se dejavnosti Urgentnega kirurškega bloka, Internistične prve pomoči in Službe nujne medicinske pomoči združile v eno organizacijsko enoto v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. Ustanovitev Urgentnega centra ne bo bistveno vplivala na delo že vzpostavljenih organizacijskih enot, statut reševalne postaje pa bo ostal nespremenjen.

S spremembo 20. člena statuta se spreminja članstvo predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Veljavni statut določa, da so v svetu zavoda trije predstavniki delavcev, v skladu s spremembo pa je določeno, da je en predstavnik delavcev izvoljen med zdravniki in zobozdravniki, eden med zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci ter en predstavnik med drugimi delavci UKC. Sprememba je namenjena doseganju zastopanosti vseh poklicnih skupin v svetu zavoda.

Sprememba 71. člena statuta predvideva črtanje pomočnic glavne medicinske sestre iz nabora vodstvenih delovnih mest v UKC. Glavna medicinska sestra UKC je pomočnica generalnega direktorja in ne organ upravljanja, zato ne more imeti pomočnikov, kar je bilo ugotovljeno tudi ob izrednem upravnem nadzoru Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

S spremembo 83. člena Statuta se v besedilu Statuta usklajuje izrazoslovje z Zakonom o pacientovih pravicah, obenem pa se »Urad za pritožbe« preimenuje v »Urad za pohvale in varstvo pacientovih pravic«. Navedeni urad poleg obravnave pritožb izvaja tudi postopke zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic, zahteve za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo, izvaja mediacije in obravnava pohvale.

Vir: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije