Skoči do osrednje vsebine

Občine prejele 6,1 milijona evrov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav

Ministrstvo za javno upravo je občinam nakazalo sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav v višini nekaj več kot 6,1 milijona evrov. Ministrstvo je na podlagi zahtevkov občin izdalo 269 odločb posameznim občinam, vključenim v 51 skupnih občinskih uprav. Vse upravičene občine so izplačilo prejele v enkratnem znesku, saj so bila sredstva zagotovljena z rebalansom državnega proračuna.

Država sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav (SOU) za enajst nalog, višina sofinanciranja pa je odvisna od števila nalog, ki jih za občine ustanoviteljice opravlja SOU. Posamezna občina je do sredstev upravičena, če je vključena v SOU z najmanj tremi občinami, ki opravljajo vsaj eno nalogo, in sicer: občina je upravičena do 30% sofinanciranja v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za ta namen. Za vsako dodatno nalogo se višina sofinanciranja poveča za 5%, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55%. Prvič, v letu 2006, je bilo delovanje skupnih občinskih uprav sofinancirano v višini pol milijona evrov, v letu 2019 v višini 5,9 milijona evrov, v letu 2020 pa 6,1 milijona evrov.

Stolpični prikaz višine sofinanciranja skupnih občinskih uprav po letih

Preglednica 1: višina izplačanih sredstev 50 % sofinanciranja | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Skupna občinska uprava je oblika medobčinskega sodelovanja z dolgo tradicijo in je pomembna sestavina delovanja lokalne samouprave. Pomeni skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave na podlagi Zakona o financiranju občin. Delovanje SOU sicer poznamo že od 1994, dodatni zagon pa je dobilo z uvedbo državnega sofinanciranja leta 2006. Število občin, vključenih v skupne občinske uprave, se je skozi leta povečevalo in tako se je višala tudi višina sredstev namenjenih sofinanciranju delovanja SOU.

Za ureditev takrat izjemno razdrobljene podobe skupnih občinskih uprav (veliko majhnih SOU, v katere sta bili vključeni samo po dve občini), so bili v letu 2017 z novelo Zakona o financiranju občin spremenjeni pogoji za sofinanciranje SOU. Učinki se kažejo v tem, da se je število SOU zmanjšalo, a je vanje vključenih več občin, povečalo pa se je tudi število nalog, ki jih SOU opravlja za občine ustanoviteljice. Pomembno pri tem je, da se število občin, ki se vključujejo v to najbolj razširjeno obliko medobčinskega sodelovanja, ne zmanjšuje.

Nekatere občine so vključene v več kot eno skupno občinsko upravo (28 občin je vključenih v dve SOU, dve občini pa celo v tri SOU), a se zaradi omenjene zakonske spremembe, ki spodbuja k povezovanju v večje skupne občinske uprave, v nekaterih občinah odločajo za združevanje več SOU v eno ali pa za vključevanje novih občin v obstoječe SOU. Tako je letos takšnih občin, ki bi bile vključene v več kot eno skupno občinsko upravo, kar 22 manj kot lani. V letu 2020 beležimo tudi zmanjšanje števila skupnih občinskih uprav z 51 na 44 (pred spremembo zakona jih je bilo največ 52). V to obliko medobčinskega sodelovanja sta vključeni kar 202 slovenski občini. Le občine Domžale, Ilirska Bistrica, Izola, Kamnik, Koper, Ljubljana, Logatec, Medvode, Murska Sobota in Škofja Loka niso vključene v nobeno skupno občinsko upravo.

stolpični prikaz števila ustanovljenih skupnih občinskih uprav po letih

Preglednica 2: število skupnih občinskih uprav in posameznih občin vključenih v SOU od leta 2005 do leta 2019 | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Skupne občinske uprave prispevajo k ekonomski racionalnosti, širjenju znanj, izmenjavi dobrih praks ter s tem k večji kakovosti izvajanja storitev za občane. Namen SOU je predvsem skupno opravljanje večjega števila, po novi ureditvi tudi razvojnih nalog, pri čemer naloge izvajajo strokovno ustrezni kadri. Ob primerljivo sprejemljivih stroških se izboljša izvajanje nalog, kar posredno pomeni izboljšanje storitev občinskih uprav za občanke in občane vsake posamezne občine. Prednost je povečanje strokovnosti pri izvajanju nalog, polna zaposlitev zaposlenih in zmanjšanje stroškov občinskih uprav. Uspešno in enakopravno sodelovanje v okviru SOU je lahko posredna spodbuda občinam za sodelovanje tudi v drugih projektih in aktivnostih. Z medobčinskim sodelovanjem občine presegajo medsebojno veliko raznolikost v teritorialnem obsegu in številu prebivalcev.