Skoči do osrednje vsebine

133. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, prerazporedila sredstva državnega proračuna in zagotovila gradnjo oskrbovanih stanovanj in stanovanj za mlade družine občini Loški Potok.

Vlada sprejela spremembe Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S predlagano spremembo Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence se jasno določa, v kakšnem odstotku od osnovne plače se lahko izplača delovna uspešnost zaradi nalog, ki so opravljene v povečanem obsegu tako pri opravljanju rednih nalog ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, kot pri opravljanju nalog iz naslova posebnega projekta, ki ga določi vlada.

Praksa namreč kaže, da delodajalci v javnem sektorju različno razumejo veljavne določbe uredbe. Zato se bo z uveljavitvijo predlaganih sprememb določila nova jasna ureditev na tem področju, tako da je iz naslova rednih nalog ali projekta dopustno prejeti največ 20 odstotkov delovne uspešnosti, iz naslova sredstev posebnega vladnega projekta pa največ 30 odstotkov delovne uspešnosti, pri čemer se obe izplačili medsebojno ne izključujeta (najvišje možno izplačilo iz obeh naslovov torej znaša 50 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca).

Sprememba vključuje tudi izenačitev direktorjev s preostalimi javnimi uslužbenci glede najvišjega možnega odstotka delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Izenačitev velja tako glede opravljanja rednih nalog delodajalca, kot tudi glede opravljanja nalog, vezanih na izvajanje posebnega vladnega projekta.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

Vlada je prerazporedila in razporedila nekatere pravice porabe v državnem proračunu za leto 2020.

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je vlada razporedila dobrih 97 tisoč evrov za pokritje obveznosti po 102. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Ta določa, da so starši, katerih otroci od 1. oktobra 2020 ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec.

Vlada je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedila slabih 26 milijonov evrov v skladu s 26. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Namenjena bodo povračilu nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo.

Dodatno je vlada Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedila dobrih 6 milijonov evrov v skladu s 13. členom Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19. Sredstva bodo namenjena za povračila nadomestil plač zaradi odrejene karantene.

Vlada je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedila tudi dobrih 19 milijonov evrov za izvajanje zakona o urejanju trga dela. Z razporeditvijo se zagotavljajo dodatna sredstva za transfere brezposelnim.

Dobrih 319 tisoč evrov je vlada razporedila Ministrstvu za zdravje, za pokritje obveznosti po 56. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Ta določa, da se zavarovancem iz 28. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki imajo na dan uveljavitve zakona pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca ali pravico do nadomestila pridobijo po uveljavitvi zakona, nadomestilo krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada zagotovila gradnjo oskrbovanih stanovanj in stanovanj za mlade družine občini Loški Potok

Vlada je s sklepom v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila nov projekt, to je Medgeneracijski center in stanovanja Hrib v občini Loški Potok, v katerem bodo urejena oskrbovana stanovanja in stanovanja za mlade družine.

V občini Loški Potok je dom starejših občanov, katerega kapacitete ne zadostujejo trenutnemu stanju. Investicija predstavlja rekonstrukcijo obstoječega objekta ter prizidavo novega. V pritličju bodo urejeni novi prostori oskrbovanih stanovanj in prostori za društvo kmečkih žena za razne dejavnosti, v nadstropju pa bodo nova neprofitna stanovanja za mlade družine. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni boljši pogoji za življenje vseh prebivalcev občine, celovita oskrba starejših občanov v domačem kraju, zmanjšan zaostanek v razvoju v primerjavi z bolj razvitimi deli države ter ustvarjeno privlačno okolje za mlade družine.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v letu 2020 za investicijo zagotovilo sredstva v višini 48.587,23 evrov. V letu 2021 bo ministrstvo zagotovilo sredstva v višini 451.412,77 evrov, sredstva v višini 650.898,96 evrov pa bo zagotovila občina. Predviden zaključek investicije je v letu 2021.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti