Skoči do osrednje vsebine

118. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji določila dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2022, sprejela stališče do mnenja Državnega sveta glede predloga proračuna za leto 2021 ter prerazporedila sredstva državnega proračuna. Sprejela je tudi odgovor na razširitev pobude za oceno ustavnosti dela Odloka o začasni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi.

Vlada določila dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2022

Vlada je na današnji dopisni seji določila dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2022. Višina skupnih prihodkov in odhodkov ostaja nespremenjena, se pa drugače razporejajo sredstva znotraj finančnega načrta Ministrstva za kulturo, in sicer za namen zagona projekta Muzej osamosvojitve Slovenije.

Predlog državnega proračuna za leto 2022 smo pripravili v okoliščinah velike nepredvidljivosti, tako glede razvoja epidemije kot njenih posledic za gospodarstvo in javne finance. V predlogu proračuna 2022 je tako izrazita razvojna komponenta, krepijo se predvsem investicije na področju prometne infrastrukture, zdravstva, socialnega varstva in okolja, ohranja pa se tudi socialna naravnanost.

Vlada se je konec oktobra opredelila do vseh vloženih amandmajev na predlog proračuna za leto 2022 in jih zavrnila. Dopolnjen predlog proračuna se od prvotnega predloga proračuna za leto 2022 tako razlikuje le v drugačni razporeditvi sredstev znotraj finančnega načrta Ministrstva za kulturo, in sicer za namen zagona projekta Muzej osamosvojitve Slovenije.

Višina odhodkov se v finančnem načrtu Ministrstva za kulturo tako ne spreminja, prav tako ostaja nespremenjena višina skupnih proračunskih prihodkov in odhodkov ter proračunskega primanjkljaja. Prihodki so načrtovani v višini nekaj manj kot 11,01 milijarde evrov, odhodki v višini nekaj manj kot 12,60 milijarde evrov, proračunski primanjkljaj pa v višini približno 1,59 milijarde evrov. Nespremenjena sta ostala tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada sprejela stališče do mnenja Državnega sveta glede predloga proračuna za leto 2021

Vlada je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2021. Državni svet v mnenju podpira predlagane spremembe.

Državni svet ugotavlja, da predlog sprememb odraža odziv na zaostrene razmere, ki so nastale v letošnjem letu in dodaja, da se v negotovih razmerah, povezanih z epidemijo, sprejemajo ukrepi, ki na eni strani omejujejo širjenje virusa COVID-19, po drugi strani pa ne povzročajo prevelike obremenitve gospodarstva in prebivalstva. Pozitivno ocenjuje proračunske dokumente, zlasti z vidika primernega financiranja občin in ugotavlja, da je tokratna vlada pokazala večje razumevanje za potrebe občin, zavedajoč se, da razvitost celotne države temelji na razvojnem potencialu občin. Iz mnenja Državnega sveta izhaja njegovo zavzemanje za izboljšanje črpanja evropskih finančnih sredstev iz finančne perspektiva 2014 – 2020, in sicer predvsem z vidika hitrosti črpanja in večje učinkovitosti porabe sredstev.

Vlada v svojem stališču do omenjenega mnenja poudarja, da si od nastopa svojega mandata v mesecu marcu 2020 močno prizadeva, da se evropska sredstva iz iztekajoče finančne perspektive počrpajo v celoti. Zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo, so se v letu 2020 nekateri že pripravljeni projekti upočasnili. V izogib tveganjem pri izvedbi projektov vladne službe že pregledujejo obstoječe projekte in presojajo, kateri projekti so izvedljivi in kateri ne, posledično pa bodo sredstva prerazporejena na tiste, ki so izvedljivi. Prav tako v predlaganem Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 vlada predlaga določbe, s katerimi je omogočene več fleksibilnosti pri načrtovanju porabe sredstev EU.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada sprejela odgovor na razširitev pobude za oceno ustavnosti dela Odloka o začasni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na razširitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2, ki ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 30. 10. 2020 Vlado Republike Slovenije zaprosilo za odgovor na razširitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2.

Vlada je že v odgovoru na pobudo dne 26. 10. 2020 obširno obrazložila razloge in pravno podlago za sprejem Odloka. V izogib ponavljanju se Vlada na citirani odgovor v celoti sklicuje, saj že posredovani argumenti veljajo tudi za sprejem Odloka.

Kljub sprejetim ukrepom se je trend novo okuženih oseb, hospitaliziranih oseb in trend oseb na intenzivni negi in kritično bolnih ter umrlih še dodatno povečeval, zato je Vlada posledično sprejela odlok, s katerim je prepovedala oziroma omejila gibanje izven občine prebivališča. Vlada ocenjuje, da je ukrep primeren in nujen za dosego zasledovanega cilja, saj prispeva k zmanjševanju oziroma upočasnjevanju širjenja bolezni COVID-19, predvsem z zmanjševanjem števila dejanskih stikov med osebami, ki prebivajo na območjih z višjim številom okužb, torej z višjim tveganjem za prenos okužbe, in osebami na območjih z nižjim številom okužb.

Na podlagi navedenega vlada meni, da začasno zadržanje odloka ni utemeljeno, saj bi njegovo začasno zadržanje povzročilo nepopravljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Zato Ustavnemu sodišču predlaga, da ugotovi, da odlok ni v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

Vlada predlaga Ustavnemu sodišču, da predlog zavrne.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

Vlada je prerazporedila določena sredstva državnega proračuna. Med drugim je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport razporedila skoraj 457 tisoč evrov iz splošne proračunske rezervacije za pokritje obveznosti po 77. členu Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki določa, da se za financiranje izpada plačil staršev vrtcem za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca in so starši oproščeni plačila, zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna.

Vlada je iz splošne proračunske rezervacije razporedila tudi slabih 452 tisoč evrov Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sredstva bodo namenjena za stroške, ki izhajajo iz 36. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 in Uredbe o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži. Na tej podlagi se namreč od 22. avgusta 2020 za obdobje dveh let financirajo dodatni kadri pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži zaradi priprave na COVID-19 oziroma posledic nastanka okužbe COVID-19.

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada razporedila dobrih sedem milijonov evrov za poplačilo obveznosti iz interventnega ukrepa povračila nadomestila plače - začasno čakanje na delo. Istemu ministrstvu je vlada razporedila tudi dobrih 172 tisoč evrov za pokritje obveznosti interventnega ukrepa povračila nadomestila plače - odrejena karantena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo na podlagi 98. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 izvedel ukrep zagotovitve zaščitnih mask za samozaposlene ter mikro podjetja z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Na podlagi zakona bo minister odločil o uporabi do 5 milijonov zaščitnih mask na zalogi Zavoda RS za blagovne rezerve za splošno uporabo, za namene zajezitve širjenja COVID-19 v podjetjih. Za izvedbo ukrepa je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo davka na dodano vrednost v višini 572 tisoč evrov.

Finančni upravi Republike Slovenije je vlada razporedila 50 milijonov evrov za poplačilo obveznosti iz naslova izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka. Prav tako je vlada Finančni upravi Republike Slovenije razporedila 500 tisoč evrov za poplačilo obveznosti iz naslova povračila delno izgubljenega dohodka.

Vlada je iz tekoče proračunske rezerve Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedilo dobrih 19 milijonov evrov za izvajanje zakona o urejanju trga dela, in sicer za izplačilo denarnih nadomestil brezposelnim osebam v mesecu novembru 2020. Nadomestilo za brezposelnost je denarno nadomestilo, ki pripada brezposelnim osebam ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, med letom pa se je izkazalo, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, saj jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada prerazporedila dobrih 843 tisoč evrov, prav tako za namen plačila transfera brezposelnim.

Vlada je znotraj finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor prerazporedila 663 tisoč evrov. Sredstva v višini 443 tisoč evrov se namenjajo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe urejanje voda. Izvedena bodo vsa tista redna vzdrževalna dela iz Programa dela javne službe, ki zaradi pomanjkanja sredstev tekom leta niso bila izvedena oziroma niso bila izvedena v zadostnem obsegu, bi pa njihova izvedba bistveno pripomogla k zmanjšanju posledic škodljivega delovanja voda, ki v zadnjem času vsled ekstremnim vremenskim dogodkom kot posledici podnebnih sprememb, negativno vplivajo na vodni režim in stanje vodne infrastrukture. Sredstva v višini 220 tisoč evrov pa bodo namenjena za plačilo članarine Mednarodni agenciji za atomsko energijo in za sklad tehničnega sodelovanja, ki ga upravlja ta mednarodna agencija.

Vir: Ministrstvo za finance