Skoči do osrednje vsebine

Pripravljen izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID -19 v maju 2020

Finančno nadomestilo lastnikom gozdov z najmanj 20 % izpadom dohodka

Gozdarski inštitut Slovenije je skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok) izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 1. - 31. 5. 2020. Izračunan izpad dohodka v sektorju gozdarstva je v drugi polovici marca 2020 znašal 14 %, v aprilu in maju pa je presegel 20 % - v aprilu je znašal 35 %, v maju pa 29 %.

Zelen gozd z gostimi drevesi

Gozd (foto: MKGP)

Izpad dohodka v času epidemije COVID-19 je izračunan na podlagi podatkov o teoretični vrednosti proizvodnje ter dejanske vrednosti proizvodnje v času epidemije COVID-19. Pri tem se predvideva, da se stroški proizvodnje niso spremenili oziroma ostajajo v omenjenem obdobju primerljivi.

Delež izpada dohodka je izračunan po formuli:

Izpad dohodka [%] = ((TVx20 - DVx20) / TVx20) * 100

TVx20    Teoretična vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR)

DVx20    Dejanska vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR)

V preglednici je prikazana končna ocena teoretične in dejanske vrednosti proizvodnje ter izpada dohodka v sektorju gozdarstva v času epidemije COVID-19:

 

                                     Mar (od 16. 3.)            Apr                       Maj

Teoretična vrednost        11. 496.201            21.132.008         21.066.296

proizvodnje GLS

Dejanska vrednost             9.893.045          13.702.522         14.936.660

proizvodnje GLS

Razlika med teoretično     -1.603.156           -7.429.486          -6.129.636

in dejansko vrednostjo

Izpad dohodka                   14%                     35%                    29%

 

Do finančnega nadomestila za izpad dohodka so upravičene fizične osebe - lastniki gozdov, če je bil za obdobje, za katero vlagatelj vlaga zahtevek za pridobitev finančnega nadomestila, ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju najmanj v višini 20 %. Lastniki gozdov so v skladu z določili Odloka upravičeni do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka za meseca april in maj 2020.

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za mesec maj 2020 oziroma skupen zahtevek za meseca april in maj (v kolikor upravičenec še ni vložil zahtevka za mesec april) se lahko vloži od 1. do 15. julija 2020 na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (s pripisom »začasni izredni ukrepi – gozdarski sektor«) priporočeno po pošti ali elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.

 

Več informacij na spletni povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/uveljavljanje-financnega-nadomestila-zaradi-izpada-dohodka-v-gozdarskem-sektorju-zaradi-epidemije-covid-19/