Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19

Obvestilo

Ukrep je zaključen. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel 15.7.2020!

Namen ukrepa

Odlok se izdaja na podlagi 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID - 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20). Finančno nadomestila iz tega odloka se dodelijo v skladu s sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Ukrep določa način ugotavljanja izpada dohodka v gozdarskem sektorju, upravičence, pogoje, vstopni prag, višino ter postopek dodelitve finančnega nadomestila za izpad dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog ter zmanjšanja obsega predelave oziroma prodaje.

Vlagatelji in upravičenci

- Vlagatelj je fizična oseba, ki je lastnik gozda in vlaga zahtevek za pridobitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju

- Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila

Pogoji za pridobitev sredstev

 • vlagatelju je bil ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju v skladu s 3. členom odloka v višini najmanj 20 %;
 • vlagatelju je bila izdana odločba Zavoda za gozdove Slovenije o sanitarni sečnji ter spravilu in odvozu okuženega ali z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda na lokacijo, ki ne predstavlja nevarnosti za nadaljnje širjenje organizmov, oziroma preventivnih varstvenih delih na podlagi predpisov, ki urejajo gozdove;
 • vlagatelj je v mesecu, za katerega v zahtevku uveljavlja pravico do finančnega nadomestila, na posameznih gozdnih parcelah izvajal dela na podlagi pravnomočne odločbe o sanitarni sečnji;
 • dela iz odločbe o sanitarni sečnji so bila izvedena v rokih, na način in v obsegu iz odločbe;
 • za posamezno gozdno parcelo, na kateri so se izvedla dela iz odločbe o sanitarni sečnji in je v solastnini, so bila pridobljena overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavljajo več kot 50 % vseh deležev;
 • vlagatelj na dan oddaje zahtevka za dodelitev pomoči ne sme biti v osebnem stečaju ter mora imeti poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene s predpisi, oz. ima največ 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;
 • vlagatelj ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun;
 • vlagatelj na dan 31. 12. 2019 ne sme biti podjetje v težavah;
 • upravičenec za isti namen ni prejel javnih sredstev RS ali sredstva Evropske unije;
 • skupna državna pomoč v skladu z oddelkom 3.1 začasnega okvira ne sme presegati 800.000 eurov bruto na upravičenca

Roki

 • zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (s pripisom »začasni izredni ukrepi – gozdarski sektor«) priporočeno po pošti ali elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom;
 • zahtevek se vloži za mesec v katerem je bil  ugotovljen izpad dohodka, in sicer najpozneje do 15. dne v mesecu, ko je bil objavljen podatek o izpadu dohodka za ta mesec. Podatek o izračunu izpada dohodka Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavita na spletnih straneh Gozdarskega inštituta Slovenije, in sicer prvi dan v mesecu za pretekli mesec;
 • lahko se vloži en zahtevek za več zaporednih mesecev, za katere je bil ugotovljen izpad dohodka v višini najmanj 20 %, in sicer do 15. dne v mesecu, ko je bil objavljen podatek o izpadu dohodka za zadnji mesec;
 • zahtevku je potrebno predložiti podpisane in datirane izjave (obrazce a, b, in c navedene v odloku);
 • obrazec zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila je priloga odloka.

Obvestilo vlagateljem: 
Vlagatelje pozivamo naj zahtevek za dodelitev nadomestila oddajo najpozneje do 15. dne v mesecu, ko je bil objavljen podatek o izpadu dohodka za ta mesec. Vlagatelji naj spremljajo objavo na spletnih straneh.

Obrazec in metodologija za izračunavanje izpada dohodka v gozdarskem sektorju

Priloga 1: Metodologija za izračunavanje izpada dohodka v gozdarskem sektorju

Priloga 2: Zahtevek za dodelitev nadomestila za izpad dohodka lastnikom gozdov zaradi epidemije COVID-19

(Pomembno opozorilo: priloga b zahtevka "Izjava o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah" je obvezna sestavina zahtevka za dodelitev nadomestila za izpad dohodka lastnikom gozdov zaradi epidemije COVID-19". Vlagatelji jo morajo izpolniti, podpisati in jo priložiti zahtevku ne glede na to, ali zahtevek vlagajo kot pravna ali kot fizična oseba. V skladu z evropsko zakonodajo se namreč vsak subjekt, ne glede na njegov pravni status, smatra kot podjetje.)

Finančne določbe

 • upravičenec je upravičen do finančne pomoči v obdobju od 16. marca 2020 do 31. maja 2020;
 • finančno nadomestilo se dodeli, če skupni posek iz odločb o sanitarni sečnji, na podlagi katerih je vlagatelj izvajal dela v obdobju, za katerega vlaga zahtevek, presega 5 m3 bruto na ha (vstopni prag);
 • vstopni prag se izračuna kot količnik med količino drevja za sanitarni posek v bruto kubičnih metrih iz odločbe o sanitarni sečnji in skupno površino gozdnih parcel iz odločbe o sanitarni sečnji v hektarjih;
 • finančno nadomestilo se dodeli na ha iz odločbe o sanitarni sečnji v naslednji višini;
 • če upravičenec uveljavlja nadomestilo na podlagi enega zahtevka za več odločb o sanitarni sečnji ali vloži zahtevek za več zaporednih mesecev, je višina finančnega nadomestila enaka vrednosti iz predhodne točke, ki pripada količniku med skupnim seštevkom bruto kubičnih metrov drevja za posek in skupnim seštevkom hektarjem parcel iz posameznih odločb o sanitarni sečnji;
 • najvišja skupna višina finančnega nadomestila na posameznega upravičenca izplačana po tem odloku, ne sme presegati 15.000 EUR bruto.