Skoči do osrednje vsebine

Podpis Memoranduma o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v imenu Slovenije, skupaj z veleposlanikom Črne Gore, nj. eksc. prof. dr. Vujico Lazovićem podpisal Memorandum o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu. Memorandum predstavlja izvedbeni akt Protokola o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu. S podpisom se zagotavlja nadaljnje delovanje in razvijanje Sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu, ki že ima sedež na Agenciji RS za okolje (ARSO) v Ljubljani. Podpis je pomembno dejanje, ki znatno prispeva k varnosti življenj ljudi in imetja pred poplavami v mednarodnem porečju Save - najbolj vodnatem pritoku Donave.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob podpisu memoranduma izrazil veselje, da »lahko podpišem ta pomemben dokument. Podnebne spremembe med drugim povzročajo tudi večje probleme z našimi vodotoki. Vodotoki so velika kvaliteta vsake države, a  nam ob podnebnih spremembah lahko povzročajo tudi težave, zlasti poplave, ki so pogostejše in tudi intenzivnejše. Zato se mi zdi sodelovanje na tem področju z vsemi državami ob porečju zelo pomembno. Veseli me, da lahko danes podpiševa dogovor, ki je pomemben korak naprej k zagotavljanju večje varnosti ljudi ob reki Savi.«

Veleposlanik Črne Gore, nj. eksc. prof. dr. Vujica Lazović: »V veliko zadovoljstvo mi je, da lahko v imenu Vlade Črne Gore podpišem sporazum, ki nam veliko pomeni.  Črna Gora je ekološka država, v prvem planu je varovanje vodotokov. To sodelovanje ocenjujemo tudi kot pomembno izkušnjo  v smislu osvajanja novih znanj.«

Izgradnja skupnega operativnega sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu vključuje obstoječo meteorološko in hidrološko infrastrukturo in orodja za podporo usklajenemu odločanju v času poplavnih dogodkov. Glavni rezultat projekta je nov operativni sistem za napovedovanje poplav in zgodnje opozarjanje, usposobljeno osebje v odgovornih ustanovah držav v Savskem bazenu in priporočila za trajnostno delovanje in bodoče izboljšave sistema.

Slovenija posebno pozornost namenja tudi družbeni razsežnosti sodobnega Sistema zgodnjega opozarjanja pred poplavami z vključevanjem mladih generacij z opozarjanjem na pomen lokalnih hidromorfoloških posebnosti, ki lahko ogrozijo življenja ljudi ob pojavu visokih voda. MOP in ARSO v ta namen sodelujeta z Zvezo geografov Slovenije, občinami, šolami in gasilci s postavljanjem oznak najvišjih gladin voda v lokalnem okolju. Do zdaj so postavili že več kot 60 oznak (zadnjo ob Savi v Krškem ob Dnevu Save, 1. junija, 2020), naš pristop pa prevzemajo tudi druge države v porečju Save pa tudi Avstrija. S to dejavnostjo je MOP dejaven tudi v povodju Jadrana (oznake v občini Izola, Koper, Piran).

Vse pogodbenice Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu so tudi države v EU Jadransko-Jonski strategiji, ki ji predseduje Slovenija (junij 2020 - maj 2021). Slovenija si bo dejavno prizadevala za povečanje vodne varnosti tudi v Jadransko-jonski regiji in pri tem uporabljala konkretno dobro prakso vzpostavljanja mednarodnega sodelovanja iz Podonavja (EU Podonavske strategije), bolj natančno - dosežke iz porečja Save.     

Sistem za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu (SFFWS)

Gre za sodoben in učinkovit sistem za zgodnje opozarjanje pred poplavami v mednarodnem porečju na globalni ravni, ki je pomembno izboljšal napovedovanje visokih voda in opozarjanje pred poplavami. Po oceni Svetovne banke in Svetovne meteorološke organizacije gre za najnaprednejši sistem v mednarodnem porečju.

Katastrofalne poplave v Savskem bazenu leta 2014 in njihove posledice so botrovale k temu, da se je v letih 2015-2018 pod okriljem Savske komisije izvedel projekt »Izboljšanje skupnih ukrepov za obvladovanje poplav v Savskem bazenu«, ki ga je v vrednosti dveh milijonov EUR finančno podprl Investicijski okvir za Zahodni Balkan (WBIF - Western Balkans Investment Framework) ob podpori Svetovne banke.

Projekt je temeljil na dveh komponentah. Prva komponenta je zajemala pripravo Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savsken bazenu, s programom ustreznih ukrepov. Druga komponenta pa je predvidela vzpostavitev skupnega koordiniranega sistema za prognozo in opozarjanje na nevarnost poplav v Savskem bazenu.

V okviru tega projekta je MOP in ARSO uspelo  konec leta  2016  z  usklajenim sodelovanjem Sloveniji pridobiti lokacijo za center za napovedovanje poplav za območje celotnega Savskega bazena. Center za napovedovanje poplav za območje Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Srbije tako že deluje v okviru ARSO v Ljubljani.

Projekt  je z donacijo računalniške opreme dodatno podprla tudi  Vlada ZDA, ki je v sodelovanju z Evropskim poveljstvom Združenih držav zagotovila opremo za namestitev in delovanje sistema. Opremo je  ARSO konec leta 2017 prejel od Veleposlaništva ZDA v Sloveniji.

Memorandum o soglasju o vzpostavitvi SFFWS

Memorandum je nastal pod okriljem Mednarodne komisije za Savski bazen (Savske komisije) v sodelovanju z državami pogodbenicami Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, med katerimi so poleg Slovenije, tudi Hrvaška, Srbija, BiH in Črna gora..

Memorandum sestavlja osnovni dokument in pet prilog, s katerimi se določajo vloge in odgovornosti tako gostiteljskih in uporabniških organizacij sistema kot tudi tretjih strank (programska podpora Delft-FEWS, licenca programske opreme Mike in druga zunanja podpora), naloge in odgovornosti predlaganih usklajevalnih delovnih teles in usmerjevalne skupine, ocene stroškov za dejavnosti na mednarodni ravni ter pravila in omejitve za dostop do sistema.

Memorandum vključuje tudi okvirno finančno oceno splošnih in zmanjšanih stroškov za dejavnosti na mednarodni ravni. Podpisniki memoranduma iz držav pogodbenic bodo za sistem prispevali enake letne zneske, razen Črna gora, ki bo za sistem prispevala polovico letnega prispevka drugih pogodbenic (letni stroški za delovanje sistema so ocenjeni na 160.000 EUR. To za Slovenijo pomeni nekaj manj kot 36.000 EUR letno. Za prvo leto po vzpostavitvi sistema (2019) je znesek ocenjen na 70.000 EUR, kar za Slovenijo pomeni nekaj manj kot 16.000 EUR).

Sistem za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu predstavlja enega od konkretnih in inovativnih orodij za naslavljanje problematike poplav in suš v mednarodnem porečju. Vzpostavitev sistema in njegovo nadaljnje delovanje zaznavno zmanjšuje tveganje pred poplavami v Savskem bazenu in je sodobno orodje za prilagajanje na podnebne spremembe.

Z vzpostavitvijo sodobnega sistema smo tako pomembno izboljšali kakovost informacij za pravočasno obveščanje ljudi in s tem zaznavno zmanjšali tveganja. Učinkovitost sistema je potrdilo testno obratovanje v minulem letu, ki je ob situacijah ponovnih visokih voda pokazalo, da je kakovost informacij izboljšana za več kot 30 %, kar je zelo dober rezultat. Sistem je zdaj že v rednem obratovanju in ga koristijo vse države porečja Save.