Skoči do osrednje vsebine

9. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o povečanju skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti države in v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki ga navedeni upravljavci lahko odsvojijo v letu 2020. Imenovala je tudi vršilce dolžnosti generalnih direktorjev direktoratov v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Vlada sprejela sklep o povečanju skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti države, ki ga upravljavci lahko odsvojijo v letu 2020

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s poročilom Ministrstva za javno upravo o porabi skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti države za leto 2020 in spremenila sklep Vlade Republike Slovenije iz novembra 2019 tako, da se glasi:

»Organi državne uprave, pravosodni organi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so upravljavci stvarnega premoženja države, lahko sklepajo pravne posle razpolaganja s premičnim premoženjem v skupni vrednosti 5.220.000 EUR«

Načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem države, tako premičnim kot nepremičnim premoženjem, urejajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1). Ker se nepremično in premično premoženje države lahko pridobi, če je projekt za pridobitev tega premoženja vključen v veljavni načrt razvojnih programov, se s sklepom Vlade RS iz novembra 2019 ureja le načrtovanje razpolaganja s stvarnim premoženjem države.

Razpolaganje s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 eurov, s katerim upravljajo organi državne uprave, pravosodni organi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javne agencije in javni skladi, se skladno z ZSPDSLS-1 izvede na podlagi sklepa vlade, v katerem je določena skupna vrednost pravnih poslov razpolaganja z nepremičninami in premičninami, ki jih navedeni upravljavci lahko odsvojijo v tekočem letu. ZSPDSLS-1, tudi predvideva možnost, da Vlada v tekočem koledarskem letu na podlagi poročila o porabi skupne vrednosti pravnih poslov znesek vrednosti poveča.

Omenjeno povečanje skupne vrednosti je potrebno, ker napovedani pravni posli razpolaganja s premičnim premoženjem presegajo določeno skupno vrednost pravnih poslov razpolaganja premičninami, ki jih organi državne uprave, pravosodni organi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so upravljavci stvarnega premoženja države, lahko odsvojijo v letu 2020.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada imenovala v.d. generalne direktorice Direktorata za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vlada je na današnji dopisni seji s 30. 3. 2020 za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za trg dela in zaposlovanje na MDDSZ imenovala Mojco Pršina, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, do 29. 9. 2020.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vlada imenovala v.d. generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve

Vlada RS je z dnem 30. 3. 2020 za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve na MDDSZ imenovala Špelo Isop, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, do 29. 9. 2020.

Z dnem 29. 3. 2020 je Vlada s položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve razrešila Mojco Pršina.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vlada imenovala v.d. generalne direktorice Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

Vlada RS je z dnem 30. 3. 2020 za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja na MDDSZ imenovala Tanjo Dular, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, do 29. 9. 2020.

Z dnem 29. 3. 2020 je Vlada s položaja generalne direktorice Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja razrešila Dragico Bac.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vlada imenovala v.d. generalnega direktorja Direktorata za družino

Vlada RS je z dnem 30. 3. 2020 za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino na MDDSZ imenovala Dušana Mikuža, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, do 29. 9. 2020.

Z dnem 29. 3. 2020 je Vlada s položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za družino razrešila Špelo Isop.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Jana Javornik Skrbinšek imenovana za generalno direktorico Direktorata za visoko šolstvo

Vlada je na dopisni seji imenovala za generalno direktorico Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jano Javornik Skrbinšek, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske). Imenovana je za mandatno dobo petih let, in sicer od 8. aprila 2020 dalje. Jana Javornik Skrbinšek je bila doslej vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za visoko šolstvo.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Soglasje k imenovanju dr. Andreja Pančurja za v.d. direktorja Inštituta novejše zgodovine

Vlada je dala soglasje k razrešitvi direktorja Inštituta za novejšo zgodovino dr. Jureta Gašpariča, in sicer s 13. marcem 2020.

Vlada je dala soglasje k imenovanju dr. Andreja Pančurja za vršilca dolžnosti direktorja Inštituta za novejšo zgodovino, in sicer za čas do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto.